Entreprenørene har presentert tilbud for Nye Veier for E6 Kolomoen-Arnkvern

Representanter fra Hæhre Entreprenør AS, NCC Norge AS og AF Gruppen Norge AS har de to siste dagene presentert sine tilbud for Nye Veier på Hamar.

Entreprenørene er alle prekvalifisert til oppdraget med å bygge nye E6 fra Kolomoen til Arnkvern.

Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise der entreprenøren skal stå for prosjektering, bygging og vedlikehold.

– Tidlig involvering er en viktig faktor i vår anskaffelsesstrategi. Med tidlig dialog og kommunikasjon forstår vi tilbudene bedre og det blir enklere for oss å velge den beste tilbyderen, sier prosjektdirektør for Nye Veier E6 Mjøsregionen, Øyvind Moshagen i en pressemelding fra Nye Veier.

Han sier at tilbudspresentasjonene er en viktig milepel der entreprenørene får anledning til å presentere tilbudene tidlig i vår evalueringsfase. Ved hjelp av funksjonsbeskrivelser har entreprenørene gitt gjennomarbeidede tilbud som det er jobbet grundig med.

Nye Veier evaluerer tilbudene for E6 Kolomoen - Arnkvern etter følgende kriterier:

K1- Organisering

K2- Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og samfunnsansvar

K3 - Gjennomføring

K4- Tekniske løsninger

K5 - Miljøhensyn

T- Tilbudssum

Kriteriene K1 til K5 vektes med til sammen 25 prosent og tilbudssum med 75 prosent.

Det skal gjennomføres to forhandlingsrunder før foretrukket leverandør blir valgt. Første forhandlingsrunde gjennomføres i begynnelsen av april.

– Vi er trygge på at denne måten å gjøre det på gir oss den beste gjennomføringen av kontrakten med minst ulemper for trafikanter, mennesker og miljø, sier Moshagen.

Delstrekningen Kolomoen – Arnkvern skal ferdigstilles i 2020. Strekningen er 19 km og inkluderer blant annet bygging gjennom Åkersvika naturreservat. Strekningen går gjennom kommunene Stange og Hamar i Hedmark fylke.

Veien skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Totalentreprisen omfatter i tillegg bygging av 4,3 km riks- og fylkesvei, 2,1 km kommunal vei og 3,1 km med gang- og sykkelveg.

Nye Veier planlegger å signere kontrakt med valgt entreprenør medio juni 2017.