Illustrasjonsfoto.

Entreprenør får ikke erstatning etter KOFA-seier fordi advokatfirma mener dommen er feil

Brødrene Brøndbo nådde ikke frem med sitt krav om erstatning etter at Steinkjer kommune ble dømt i KOFA for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. – Hvorfor skal vi bruke KOFA når dommen ikke blir respektert, spør daglig leder Odd Erling Brøndbo.

I mai i fjor skrev Byggeindustrien om maskinentreprenøren Brødrene Brøndbo som fikk toppscore på relevant erfaring i konkurransen om et VA-prosjekt i Namsos kommune, men ved det selskapet mente var et lignende oppdrag for Steinkjer kommune, fikk entreprenøren lavere erfaringsscore.

Oppdraget Steinkjer kommune (tidligere Verran kommune) lyste ut i mai 2019 hadde en beregnet kontraktssum på 15-20 millioner kroner, og omfattet rehabilitering og utvidelse av et vei-, vann og avløpsanlegg på Tjuin industriområde i tettstedet Malm.

Daglig leder Odd Erling Brøndbo i Brødrene Brøndbo.

Ifølge konkurransegrunnlaget fra Steinkjer kommune, skulle valg av entreprenør baseres på de to tildelingskriteriene «pris» og «tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider», med en vekting på henholdsvis 70 og 30 prosent.

Brødrene Brøndbo var lavest på pris av de seks tilbudene Steinkjer kommune fikk inn, men entreprenøren fikk trekk på relevant erfaring, og tapte konkurransen mot Letnes Entreprenør, som fikk toppscore på erfaring med tilsvarende arbeider.

Klagde på tildelingsevalueringen

Daglig leder Odd Erling Brøndbo stilte seg uforstående til kommunens evaluering av relevant erfaring, og valgte derfor å påklage tildelingsevalueringen i august i fjor. Steinkjer kommune foretok en ny vurdering av både Brødrene Brøndbo og Letnes Entreprenørs tilbud, inklusive karaktersetting for selskapenes oppgitte referanseprosjekter, men valgte å stå for tidligere vurderinger.

Brødrene Brøndbo valgte derfor å klage tildelingen inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). I KOFA-klagen hevder Brødrene Brøndbo at Steinkjer kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å benytte seg av et ulovlig tildelingskriterie. I august i år, åtte måneder etter at klagen ble sendt inn, kommer KOFA-dommen som konkluderer med at Steinkjer kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å benytte tildelingskriteriet «tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider», feil.

Krevde 8,8 prosent av tilbudssummen

I et møte med Steinkjer kommune i september fremmet Brødrene Brøndbo et erstatningskrav på 8,8 prosent av tilbudssummen på knappe 16,6 millioner kroner. Kravet var basert på entreprenørens regnskapstall for 2017 og 2018, samt budsjettert resultat og tidligere rettspraksis.

– Vi hadde håpet å komme frem til en løsning sammen med Steinkjer kommune, men de valgte isteden å sende saken videre til forsikringsselskapet og deres advokat, forteller Brøndbo.

Mener KOFA-dommen er feil

Denne uken fikk Odd Erling Brøndbo svar på selskapets krav om erstatning for brudd på anskaffelsesregelverket. I brevet fra Arntzen de Besche advokatfirma, som representerer kommunens forsikringsselskap Gjensidige Forsikring, kommer det frem at advokatfirmaet mener KOFAs konklusjon er mangelfull og feil.

«Arntzen de Besche på vegne av Gjensidige har vurdert kravet og kommet til at kravet ikke kan føre

frem. Vurderingen er at erstatningsvilkårene ikke er oppfylt, både med hensyn til ansvarsgrunnlag

og årsakssammenheng. Et grunnvilkår for å kunne bli tilkjent erstatning i offentlige anskaffelser, er

at oppdragsgiver har gjennomført en anbudskonkurranse i strid med anskaffelsesregelverket. Brødrene Brøndbo har kun anført feilen KOFA har påpekt i sak 2019/664 som grunnlag for erstatningskravet. Etter vår vurdering synes KOFAs premisser for konklusjonen å være mangelfulle og basert på feil faktisk grunnlag. Det er vår vurdering at tildelingskriteriet er lovlig, skriver Arntzen de Besche i svaret, som er underskrevet partner Espen Bakken.

– Ingen hensikt å bruke KOFA

Odd Erling Brøndbo reagerer på svaret og spør seg hva en dom i KOFA egentlig har av verdi.

– Det er ingen hensikt for oss å bruke KOFA, hvis respekten for en KOFA-dom ligger på dette nivået. I KOFA får vi medhold i at Steinkjer kommune har brutt loven om offentlige anskaffelser, men i svaret vi får fra Gjensidiges advokat står det bare at de er uenige i dommen fra KOFA og at erstatningsvilkårene ikke er oppfylt, sier Brøndbo.

Han mener avslaget på erstatningskravet vitner om en manglende respekt for KOFA og deres dom.

– Hvis dette er måten Steinkjer kommune ønsker å behandle en sak hvor de har gjort en feil, så må de få lov til det, men jeg er overrasket over at de ikke er mer ydmyke når det i KOFA-dommen står at de har brutt loven ved å benytte et ulovlig tildelingskriterium, understreker Brøndbo.

Vurderer retten

– Er det aktuelt å ta denne saken til retten?

– Det må vi diskutere litt med oss selv. Vi tror vi kunne vunnet frem i retten, men en rettsak krever mye tid og penger, og jeg er usikker på om vi ønsker å ta en slik runde. Kanskje burde vi gått direkte til retten og krevd midlertidig forføyning da vi tapte konkurransen. Vår konklusjon etter denne saken vil uansett være at medhold i KOFA er lite verdt, og jeg er usikker på om vi vil bruke KOFA neste gang det dukker opp en lignende sak, sier Brøndbo.

Kun rådgivende uttalelser

Direktør Anneline Vingsgård i Klagenemdssekretariatet, minner om at KOFA kun har myndighet til å avsi rådgivende uttalelser.

– Derfor er det riktig at en oppdragsgiver kan velge og ikke forholde seg til den om de er uenig i den. Unntaket er der KOFA gir gebyr for ulovlige direkte anskaffelser, sier hun.

– Når det er sagt så er det likevel slik at det forutsettes at oppdragsgiverne forholder seg til avgjørelsene. KOFA er et ekspertorgan innenfor anskaffelsesregelverket og er opprettet for at leverandørene skal slippe å ta saken inn for domstolen med de kostnader det medfører, fortsetter Vingsgård.

– Tiden har løpt fra begrensningene

Advokat Robert Myhre i Myhre Advokatfirma er tidligere sekretariatsleder i KOFA. Han fremhever at KOFA i tillegg til å bare gi rådgivende uttalelser, som hovedregel bare uttaler seg om regelverket for offentlige anskaffelser er brutt, og ikke om det foreligger grunnlag for å kreve erstatning.

– Jeg synes nok at tiden har løpt fra disse begrensningene, og at KOFAs uttalelser burde være bindende, og at KOFA burde ta stilling også til erstatningsspørsmål. Til tross for disse begrensningene har KOFA en viktig rolle. I de fleste tilfeller respekteres avgjørelsen av oppdragsgiver, og den legges også vanligvis til grunn av domstolene dersom saken tas videre, understreker Myhre.

Må avklare med kunde

Byggeindustrien har vært i kontakt med partner Espen Bakken i Arntzen de Besche. Han ønsker ikke å kommentere saken før han har avklart med kunden Gjensidige Forsikring.