Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL. Foto: BNL/Moment studio

- En seier i kampen mot arbeidslivskriminalitet

BNL har gjennom flere år jobbet for at det skal bli lettere for de offentlige etatene å dele informasjon i kampen mot arbeidslivskriminalitet. – Vi er svært fornøyde med at regjeringen nå varsler forslag om endringer til utvidet informasjonsdeling mellom etatene, sier Jon Sandnes i BNL.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. som utvider adgangen til informasjonsdeling på høring. Dette har betydning på en lang rekke områder – blant annet i kampen mot arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet.

– Skal vi lykkes i kampen mot arbeidskriminalitet, er det viktig med tett samarbeid mellom ulike etater og offentlige myndigheter, slik som er blant annet er formalisert gjennom a-krimsentrene. Det å ha adgang til å dele nødvending informasjon, som også er taushetsbelagt, vil styrke a-krimsentrene, sier BNL-sjef Sandnes.

BNL har over flere år pekt på at det er avgjørende med informasjonsdeling.

– Vi har opp gjennom årene sett flere grelle eksempler på at kriminelle aktører har fått arbeid for offentlige etater, samtidig som de har vært under etterforskning av en annen etat, som ikke har kunnet gripe inn på grunn av taushetsplikten, sier Sandnes videre.

Selv om det er blitt gjennomført enkelte lov- og forskriftsendringer for å utvide adgangen til å dele taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganene, er det fortsatt vært etterspurt en større adgang til informasjonsdeling og mer sektorovergripende regler.

– Jeg har stor tro på at dette vil styrke og forenkle det viktige samarbeidet som skjer i tilknytning til a-krimsentrene, avslutter Jon Sandnes.