En million dekar landbruksareal er borte

Nye tall viser at totalt 1.05 millioner dekar er blitt borte som jordbruksareal og dyrkbare skogareal de siste 50 åra. Bare i 2003 er det rapportert nedbygging av om lag 20 000 dekar dyrka og dyrkbar mark.

Ikke bærekraftig utvikling Til sammenlikning er kornarealet i dag på i underkant av 3,3 millioner dekar. Utviklingen i nedbyggingen av arealer er ikke bærekraftig med tanke på å kunne opprettholde grunnlaget for matproduksjon i Norge også i framtida. Landbruksdepartementet har grunn til å tro at det for enkelte år og fylker er mangelfulle rapporteringer, slik at det reelle tallet for nedbygging er større. Nye verktøy for kommunene Vedtak om omdisponering av landbruksareal blir fattet av kommunene etter plan- og bygningsloven og ved omdisponering etter jordloven. Høstens nasjonale konferanse, Kampen om arealene, tar opp diskusjonen om fremtidig arealforvaltning med kommunene, som har fått økt ansvar og flere muligheter når det gjelder både bruk og bevaring av landbrukets arealressurser. - I forbindelse med den nasjonale konferansen om kulturlandskap og arealbruk skal vi se på hva landskapet i full bredde kan tilby oss, som rom for rekreasjon, friluftsliv og opplevelser, og som grunnlag for næringsutvikling og produksjon av varer og tjenester, sier landbruksminister Lars Sponheim. Vi skal også introdusere nye metoder for å kartlegge viktige jordbruks- og landskapsområder i kommunene. Kampen om arealene - Nasjonal konferanse om kulturlandskap og arealbruk Stavanger, 20. - 21. september 2004.