Leder

 • Uheldig forsinkelse for nyttig prosjekt

  Utbyggingen av Ringeriksbanen er noe man har snakket om i veldig mange år, og mange hadde nok både håpet og forventet at utbyggingen av den nye jernbanestrekningen nå skulle ha vært i full gang.

 • Statsministeren prioriterte å møte anleggsbransjen

  Statsminister Erna Solberg kunne på Byggeplassen, Byggeindustrien podkast, slå fast at regjeringens samferdselssatsing ligger fast. Samtidig viste hun forståelse for flere av anleggsbransjens bekymringer, ikke minst den mye omtalte mva-problematikken.

 • Neppe de store samferdselsendringene

  Nå svinger det virkelig i norsk politikk. For en uke siden hadde det virket usannsynlig at vi mandag denne uken skulle få melding om at Frp skulle velge å trekke seg fra regjeringen Solberg. Med de siste dagers utvikling var det likevel ikke helt overraskende med mandagens Frp-avgang, og dette åpner nå opp for noen spennende statsråd-rokkeringer.

 • En karbonfangst-realisering rykker stadig nærmere

  Norcem har gjennom flere år jobbet med visjonen om å kunne etablere et fullskala karbonfangstanlegg i Brevik. Dette er nå en visjon som rykker stadig nærmere en realisering.

 • Har vi den riktige kompetansen?

  Mye har endret seg på måten vi bygger de siste ti årene, og enda mer vi skje i løpet av 2020-årene. Det betyr at næringens aktører trenger ny input, og har vi den riktige kompetansen som trengs for hvordan det bygges både i dag og for årene som kommer?

 • Flere saker som omhandler byggenæringen i Høyesterett

  Avgjørelsene som fattes av dommerne i landets øverste rettsinstans, Høyesterett, har som hovedoppgave å bidra til rettsavklaringer rundt en rekke ulike saker. Vi ser nå at dette rettsorganet ser ut til å behandle stadig flere saker innenfor byggenæringens virkeområde.

 • Ny rekord i salg anleggsmaskiner - men får vi nytt toppår i 2020?

  Det finnes knapt noen bedre temperaturmåler på aktiviteten innen anleggsmarkedet enn salget av nye anleggsmaskiner. Også 2019 endte med nye salgsrekorder, men får vi oppleve det samme inn i 2020?

 • Stor etterspørsel etter digital kunnskap

  Samfunnet er midt inne i en digital revolusjon, og dette er en utvikling aktørene i byggenæringen også i høyeste grad må ta inn over seg.

 • Stor internasjonal Powerhouse-interesse

  Mediegiganten CNN har trukket frem ti prosjekter som de finner som mest spennende på global basis i 2020. Ett av disse ligger i Porsgrunn.

 • Stadig flere konkurser

  Antall konkurser i den norske byggenæringen fortsetter å øke, og var på et rekordhøyt nivå i fjor. Det er bekymringsfullt, også viser samtidig at antall selskaper som startes opp og forsvinner er noe som kjennetegner næringen.

 • Næringen tar ansvaret

  En sterkere miljøtankegang kom for alvor inn som et viktig element for både oss som privatpersoner og for næringslivet på 2010-tallet. Det blir langt viktigere på 2020-tallet.

 • En brannvekker

  Tirsdag kveld tok det til å brenne i et stort parkeringsanlegg ved Stavanger lufthavn Sola. Flere hundre biler skal være ødelagt i brannen, og deler av bygningskonstruksjonen skal ha rast sammen i den kraftige brannen. Omfanget og kraften i flammene som rammet bør bli en brannvekker på flere måter.

 • Alle tyverier må anmeldes - og dette må bli lettere å få gjennomført

  Tyverier fra byggeplass er et problem som dessverre ikke ser ut til å falle i omfang, til tross for stadig større innsats for å snu utviklingen. For virkelig å vise omfanget av problemet er det viktig at alle anmelder tyveriene, og ikke minst at det nå legges opp til en løsning som gjør det enklere å få dette til i praksis.

 • Vil hyttemarkedet fortsette å vokse?

  Mange valgte å tilbringe jule- og nyttårshelgen i sine fritidsboliger rundt om i landet. Stadig flere har nå fått muligheten til å realisere hyttedrømmen, og dette markedet ser ikke ut til å ha noen ende.

 • Spisset utbyggingsavdeling kan gi en ny tid for veibyggerne

  Fra årsskiftet har Statens vegvesen gått fra en regioninndeling til å bli organisert i seks ulike divisjoner. En ny utbyggingsavdeling skal bli etatens redskap for å bygge mer for mindre, og det legges nå opp til at denne enheten skal få langt videre fullmakter enn man tidligere har rådet over i Statens vegvesen. Det er godt nytt for hele byggenæringen.

 • Det offentlige blir en sterk motor de kommende årene

  Det forrige tiåret sørget for en eventyrlig utvikling for den norske byggenæringen. Omsetningen og verdiskapingen innen sektoren økte betraktelig, og byggenæringen ble for alvor satt på kartet som en av landets viktigste og mest innflytelsesrike næringer i utviklingen av det norske samfunnet.

 • Enorm skaperevne

  Årets siste utgave av Byggeindustriens, nummer 20, som kom ut like før jul, er alltid en av årets mest spennende utgaver. Dette bladet er fylt opp med flere hundre prosjekter som på en meget god måte viser hva byggenæringen har skapt i løpet av 2019, og det er ikke rent lite.

 • Nå må næringen og myndighetene stramme grepet

  Gjennom flere år er det ført en kamp mot arbeidslivskriminaliteten her i landet, men på vei til 2020 ser det ut som om kampen definitivt må fortsette med uforminsket styrke også inn i det nye tiåret. Nå er det meget viktig at både myndighetene, etatene og organisasjonene får på plass systemer som snakker bedre sammen, og ikke minst at virksomhetene i næringen har guarden oppe og passer på hvilke selskaper de tar inn på sine prosjekter.

 • Klarer vi å sikre oss mot skredene?

  Norge er et langstrakt land med variert og stedvis krevende topografiske forhold. Dette påvirker også vår infrastruktur, og veinettet er bygget ut på en rekke skredutsatte steder. Det er ikke mulig å kunne sikre oss hundre prosent mot at skred kan skje over alt, men hvor mye bør vi som samfunn investere i å bedre sikkerheten og fremkommeligheten rundt om i landet?

 • Går mot nytt stabilt boligår - men igangsettingen bør opp

  Det norske boligmarkedet har de par siste årene vært mer stabilt enn noen gang i nyere tid, og det meste tyder på at dette trendbildet forsetter også inn i det nye tiåret. Hvordan det ser ut noe frem i tid er mer usikkert, men igangsettingstallene for det kommende året vil gi en god pekepinn på hvordan markedet blir enda et par år lenger frem i tid.

 • Dette blir viktig for rekrutteringen til byggenæringen

  I disse dager blir det presentert flere viktige arbeider som skal danne grunnlaget for utdanningen ved våre skoler i årene fremover. Dette vil definitivt også få stor innvirkning på rekrutteringen inn mot byggenæringen.

 • Viktig å finne ut hvorfor det raste fra fjellskjæringen

  Det var bare tilfeldigheter som gjorde at ingen ble rammet av raset fra fjellskjæringen på E18 ved Larvik i Vestfold. Noe før klokken 23 fredag kveld raste mange steinblokker ut i veibanen - og ved siden av å få veien åpnet er det nå selvsagt veldig viktig å finne ut hvordan dette raset kunne oppstå.

 • Flere spennende forskningsprosjekter vil kunne endre deler av byggenæringen

  Gjennom PILOT-E, som er en felles samordnet finansiering, tildelte Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge fredag 95 millioner kroner til forskning og utvikling av utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet. En god del av disse millionene tilfaller byggenæringen - og det skal bli spennende å se hva dette kan føre til av konkrete resultater.

 • Spennende strukturendringer på gang

  Vi har den senere tiden sett mange spennende strukturendringer innen flere ulike selskaper og selskapskonstellasjoner i den omfattende byggenæringen. Den store nyheten torsdag var at Mestergruppen tar et nytt stort jafs innen boligsegmentet - gjennom oppkjøpet av Nordbohus.

 • Viktig gjennomslag for byggenæringen

  Saken rundt pålegg om merverdiavgift på omtvistede krav er noe som har opptatt aktørene i anleggsbransjen i lang tid, og som har gitt flere selskaper store utfordringer. Nå kan aktørene i næringen håpe på at en løsning er i sikte.

 • Nå skal det regnes på tidenes utbygging i Norge

  Før jul slippes anbudspapirene på det som blir tidenes største enkeltkontrakt i Norge noensinne, og det blir nå noen travle uker frem til utpå nyåret for de aktørene som ønsker å være med på å bidra til utbyggingen av rv. 555 Sotrasambandet utenfor Bergen.

 • Store endringer for bemanningsbransjen

  Bruk av innleid arbeidskraft er noe som har vært mye benyttet i byggenæringen de senere årene. Omfanget av dette har vært mye debattert, og etter at man innførte strengere regler rundt hvem som kan bruke innleid arbeidskraft, og i hvor stort omfang, har man nå sett en nedgang i bruken.

 • En ny hverdag venter de ansatte i Statens vegvesen

  Fra 1. januar gjennomføres en av de største omorganiseringene av Statens vegvesen i moderne tid. Nærmere 2.000 ansatte i etaten overflyttes til fylkeskommunene som en del av regionreformen og samtidig går Vegvesenet over fra en regional organisering til en funksjonsbasert organisasjon med seks divisjoner.

 • Permitteringer i anleggsbransjen

  Det er ikke veldig uvanlig at anleggselskapene i løpet av vinteren må permittere noen av sine ansatte. Dette har med årstiden, antall oppgaver og tiden mellom avslutning av pågående og starten på nye oppdrag å gjøre. Men det er nå all grunn til å være oppmerksom på at omfanget som nå rammes av permitteringer og oppsigelser innen anleggsektoren virker å ligge godt over det vi kan kalle et normalnivå - og det er noe markedet absolutt bør ta inn over seg.

 • Slutten på starten av Bygg21-arbeidet

  I 2013 opprettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), sammen med næringen, bransjeforbedringsprogrammet Bygg21. Onsdag ettermiddag overleverte statsråd Monica Mæland stafettpinnen videre til ulike bransjeaktører - med en klar oppfordring om å ta resultatene og erfaringene man har hentet inn videre.

 • Verdikjedens viktige digitalsatsing

  Digitalisering - sannsynligvis det ordet som er mest brukt i den norske byggenæringen i 2019. Det er ytterst få messer, konferanser eller møteplasser hvor dette ikke har vært et sentralt element. Utfordringen har vært at dette i stor grad har vært samtaler og samlinger som kun har omfattet deler av næringen og man har i for liten grad klart å digitalisere sammen. Nå har man startet et prosjekt der nettopp det å bli gode sammen har hovedprioritet.

 • Nå starter konkurransen om tidens største prosjekt for Oslo kommune

  Oslo kommune har gjennom mange år jobbet med å utarbeide planene for en ny vannforsyningskilde til byen - og nå er den første delen av utbyggingen sendt ut i markedet. Dette markerer dermed starten for tiens største enkeltinvestering for Oslo kommune.

 • Stor debatt rundt kinesiske selskapers satsing i norsk anleggsbransje

  Som kjent har veksten i den norske anleggsbransjen vært formidabel de siste 5-6 årene, noe som også har ført til at flere nye selskaper har ønsket å komme inn på markedet. Flere utenlandske selskaper har meldt seg på i konkurransene - og vi ser at interessen øker også fra aktører utenfor det europeiske markedet.

 • Vannlekkasjer som vi så i Bergen kan oppstå mange steder

  Natt til onsdag opplevde man i Sandviken i Bergen en stor lekkasje på en av byens vannledninger - noe som medførte at mange måtte forlate hjemmene sine og at en av hovedveiene inn til byen, E39, måtte stenges over en lengre periode. Det viser deg at vannrøret var fra 1920-tallet. Det finnes en lang rekke VA-anlegg som burde vært byttet ut for lenge siden - og situasjonen man så i Bergen er noe man kan risikere å oppleve en rekke steder rundt om i landet.

 • Et varsku det bør lyttes til

  Kampen mot arbeidslivskriminaliteten i byggenæringen er definitivt ikke over. Det skjer fortsatt mye rundt om i næringen som ikke tåler å bli gått nærmere etter i sømmene - og når en bekymret BNL-sjef nå roper ut et varsku er det mange som bør lytte nøye.

 • Enorme endringer i Oslo

  Gjennom de siste 10-15 årene har Oslos innbyggere og besøkende fått være vitner til en enorm utvikling, fornying og utvidelse av hovedstaden - og utviklingen fortsetter med uforminsket styrke.

 • Flere overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet - og det er bra

  Bruken av overtredelsgebyrer fra Arbeidstilsynet mot aktører i byggenæringen skal ha hatt en kraftig økning de senere årene - og de som ikke oppfyller alle krav og har de nødvendige rutiner på plass gjør lurt i å ordne opp.

 • Størrelse teller

  Nylig ble det lagt frem nye tall som på en god måte beskriver viktigheten og omfanget av den totale byggenæringen i Norge. Dette er viktige størrelser å få frem - og som ytterligere kan være med på å bidra til å styrke næringens muligheter og påvirkningskraft.

 • Lavere tunneldrift - men ingen fare

  Torsdag morgen kunne Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) legge frem tall som viser at tunnelentreprenørene i år har tatt ut 3,88 millioner faste kubikkmeter bergmasser i Norge. Tallene viser at det har vært en nedgang på hele to millioner kubikkmeter sammenlignet med i fjor. Alt tyder likevel på at dette er en midlertidig dupp - prosjektene finnes der ute - men enkelte av disse har tatt noe lengre tid å få realisert enn mange hadde sett for seg.

 • Anleggsmarkedet koker - men det er noe som ikke stemmer

  Aktiviteten i det norske anleggsmarkedet koker - aldri tidligere har det blitt bygget så mye infrastruktur i vårt langstrakte land. Men alt er slett ikke bare fryd og gammen.

 1. Neste side