Leder

 • Milliarddryss til Vestlandet

  På Vestlandet har mange vært bekymret for at man har måttet prioritere enten Hordfast eller utbedring av utsatte E16 mellom Bergen og Voss i kommende NTP-periode. Nå ser det ut til at de får begge deler.

 • Raskt tilbake til normalen?

  Fredag er ettårsdagen for innføringen av de strenge koronatiltakene i mars i fjor. Ett år etter er tiltakene fortsatt meget inngripende en rekke steder i landet, og enda strengere regler for landet under ett kan komme om ikke situasjonen bedrer seg. Men det alle nå venter på er å komme tilbake til normalen, men hvor raskt er det realistisk at dette kan skje?

 • Det trengs en omorganisering av jernbanesektoren

  Hva er det som skjer i jernbanesektoren? Både regjeringen og Stortinget ønsker er kraftig utbygging av det norske jernbanenettet, og ikke minst på Østlandet har det vært etterspurt en bedring av tilbudet. Det er lagt penger i potten, men fortsatt blir mange prosjekter liggende på tegnebordet. Kostnadsøkninger og en organisering mellom ulike etater som ikke fungerer godt nok synes å være hovedårsaken.

 • Den siste kneika?

  Norge er nok en gang inne i en periode med økende smitte, og det vil bli strammet inn fra både sentralt og lokale hold. Dette er noe vi alle vil merke på kroppen. Spørsmålet er om dette nå er den siste tunge kneika vi må over før vaksinene for alvor vil påvirke utviklingen, eller om dette fortsatt vil prege hverdagen i lang tid fremover.

 • NTP-lekkasjene kommer tett

  I løpet av våren er den mye omtalte nye Nasjonale transportplanen varslet å bli presentert for Stortinget og omgivelsene. Mange er spente hva den vil inneholde og ikke minst hvordan den er bygget opp. Men vi ser nå at stadige drypp fra planen presenteres fra regjeringens side.

 • Nå skal det bli nye baner

  Nå har regjeringen lettet enda litt mer på sløret rundt hva den nye Nasjonale transportplanen, som kommer til våren, vil inneholde. Ringeriksbanen skal bygges, om enn noe senere enn mange håpet på. Men det er ikke at den skal bygges som er den store overraskelsen, men av hvem.

 • Utnytt muligheten!

  Den norske byggenæringen har noe ufortjent fått et rykte på seg til å være en innovasjonssinke og fraværende innen forsknings- og utviklingsarbeidet. Det er nok noe rett i dette, men samtidig skjer det også veldig mye spennende, og mye er gjort som har gitt næringen en ekstra dimensjon de senere årene.

 • Boligprisene fortsetter rett oppover

  OBOS publiserte mandag tall som viste en prisvekst for brukte boliger i Oslo som aldri har vært så kraftig på en måned. Onsdag kommer fasiten for alle boligtyper for hele landet. Forhåpentligvis er de noe mer avdempet.

 • Viktig dag for næringens fremtid

  Koronapandemien stjeler veldig mye av vårt fokus og vår energi om dagen, men det er ekstremt viktig at andre forhold som også er med på å avgjøre vår nærings fremtid ikke mister fokus. Ikke minst er det avgjørende å prioritere rekrutteringsarbeidet.

 • Koronaen utfordrer

  Det er nå rundt ett år siden koronapandemien for alvor rammet Norge. Viruset og smitteverntiltakene påvirker i høy grad fortsatt hver og en av oss, og for byggenæringen har denne tiden definitivt bidratt til å utfordre og prege hverdagen både på hjemmekontor og byggeplass.

 • Økt ansvar på kommunene

  Utbyggingspresset er stort rundt om i landet. Det skal utvikles nye nærings- og boligområder, ofte i områder det tidligere ikke er bygget ut. Det gir kommunene en stor jobb, og ikke minst et stort ansvar, med tanke på både miljø, klima og sikkerhet.

 • Fotballskandalen som må få konsekvenser

  I 2010 ble et vedtak i FIFA starten på et av de mørkeste kapitlene i internasjonal fotball. Da ble Qatar tildelt æren av å arrangere fotball-VM i 2022. Med dette startet en massiv oppbygging av landets nye fotballarenaer og øvrig infrastruktur, noe som har kostet fryktelig mange gjestearbeidere livet.

 • Kan bli enorme VA-utgifter for oss alle

  I løpet av de nærmeste årene vil det være behov for betydelige oppgraderinger av det norske vann- og avløpsnettet. Regningen for dette er noe vi alle må betale. Men dette er viktige investeringer, og tas det ikke grep nå, vil utfordringene bare bli enda større.

 • En klar oppfordring til byggenæringen

  Lederne i landets største byer kommer nå med en klar melding til aktørene i byggenæringen. Det vil fremover bli stilt langt strengere miljøkrav til de som skal utføre jobber i byene deres. Samtidig ber de om avklaringer innen plan- og bygningsloven.

 • Stor utvikling innen elektriske anleggsmaskiner

  Det kan føles lenge ut siden vi hørte om de første batteridrevne anleggsmaskinene som skulle presenteres for det norske markedet. Sannheten er at dette ikke er mange år siden, og nå er noe virkelig i ferd med å skje innen dette feltet.

 • Ikke lenger den store koronaenigheten

  Koronatrettheten begynner nå å tære på noen og enhver. Dette ser vi også i kampen om koronamilliardene, som i stadig større grad har utviklet seg til et politisk spill.

 • Næringens aktører leverer

  Resultatene for fjerde kvartal og hele 2020 har nå for alvor begynt å tikke inn, og mange kan vise til solide resultater.

 • Går vi mot nok en vår med store private investeringer?

  Det ble skralt med utenlandske ferieturer i fjor. Også i år ser det ut til at de store utenlandsplanene må ligge i skuffen. Det kan åpne for nye gode muligheter for byggenæringen.

 • Free seating - i hele landet

  Arbeidshverdagen de siste månedene har vært meget spesielle og bydd på mange utfordringer og helt nye lokasjoner og fasiliteter har preget arbeidssituasjonen. Dette har også åpnet opp for nye tankesett, blant annet rundt hvordan og ikke minst hvor vi skal arbeide fra i fremtiden.

 • Ombruk og gjenbruk må inngå som en naturlig del av verdikjeden

  Byggenæringen er en enorm forbruker av ulike varer i sin produksjon, både ute i verden og her hjemme. Store ressurser brukes hver eneste dag for å produsere, montere og avhende disse materialene. Altfor ofte havner disse ressursene utenfor kretsløpet etter endt førstegangsbruk. Dette kan ikke fortsette.

 • Kan ikke vedta vekstbrems

  Oslo vokser, noe byen har gjort gjennom flere tiår. Og det kommer den til å fortsette å gjøre, uansett hva politikerne skulle mene og ønske.

 • Når kan vi forvente en normal hverdag?

  Mange begynner nå virkelig å kjenne på koronatrettheten og følgene av de til dels strenge smitteverntiltakene. Dette gjelder for hver enkelt av oss, men ikke minst også i jobbsituasjoner. Det er fortsatt helt i det blå når vi kan forvente å komme tilbake til en mer normal hverdag.

 • Må huske på strømnettets motorveier

  Norge står på mange måter foran en ny elektrisk revolusjon, men flere er usikre på om vi har infrastrukturen på plass for å takle denne overgangen. Her er det viktig at man bygger ut kapasiteten tilstrekkelig slik at dette ikke blir en sinke i regjeringens klimaplan, og en sinke som gjør at næringslivet kan gå glipp av spennende fremtidsmuligheter.

 • Grensestengning stor utfordring for deler av næringen

  Onsdag 27. januar ble landets grenser stengt for personer som ikke er bosatt i Norge. Dette har gitt mange i byggenæringen utfordringer, men nå begynner dette også å bli prekært for enkelte, ikke minst rundt hvordan svenske arbeidere påvirkes. Samtidig ser vi også en oppblomstring av smitte på flere byggeplasser, blant annet i Bergen.

 • Fremtidens utdanningsvei?

  Innen enkelte områder i byggenæringen vil hvordan vi skal jobbe i tiårene fremover endre seg mye fra dagens modeller og arbeidsmetoder. Ikke minst gjelder dette inn mot montasje av prefabrikkerte elementer og hele bygningsmoduler. Derfor er det nå veldig positivt at det jobbes aktivt med å få på plass et eget montasjefag.

 • Nye veier inn i boligmarkedet

  Som ventet steg boligprisene også i årets første måned. Det har dermed vært mange måneder med til dels kraftig boligprisvekst i Norge, spesielt i de større byene. Det gjør det stadig vanskeligere for mange å komme inn i markedet, og man ser nå på flere alternative veier inn for å kunne eie egen bolig.

 • Dette er tiden for et solid kompetanseløft

  Det norske arbeidslivet står foran store endringer, som vil kreve mye av alle, uansett hvilken tilknytning man har yrkeslivet og sin arbeidsplass. Dette kommer uavhengig av koronapandemien, men vi må bruke tiden vi nå er inne i til å forbedre og videreutvikle kompetansen til så mange som mulig.

 • Stadig bedre veier

  Norge har et offentlig veinett som er på nærmere 100.000 kilometer. Med en utfordrende topografi og et krevende klima er Norge ikke det letteste landet å bygge veier, og heller ikke å drifte og vedlikeholde veinettet. Og selv om etterslepet øker innen flere sektorer, viser en undersøkelse også bedring innen flere felter.

 • Konkurstallene fortsatt meget lave - når kommer smellen?

  Helt siden koronapandemien slo inn over oss i mars i fjor har konkurstallene vært mye lavere enn hva vi er vant til, og fortsatt er vi ikke i nærheten av en normalsituasjon. Hva er det faktisk om skjer, og når kommer smellen?

 • En øyeåpner

  Byggenæringen, og store deler av det øvrige norske næringslivet, har noen spennende uker foran seg. Nå er grensene inn til landet stengt, og dette vil begrense tilgangen på utenlandsk arbeidskraft. Ingen vet ennå hvor lenge dette vil vedvare, ei heller hvor stor inngripen dette faktisk vil bli for den norske produksjonskapasiteten.

 • Ta vare på lærlingene - de er fremtiden vi skal leve av

  Ferske tall viser at det i fjor var noe færre lærlinger enn året før som fikk læreplass. Heldigvis var nedgangen lav innen bygg- og anleggsteknikk, og byggenæringen er den sektoren hvor flest totalt sett fikk læreplass. I tidene vi nå er inne i er det ekstra viktig å ta vare på fremtiden. For det kommer også en tid etter koronaen.

 • Stengte grenser kan gi stengte byggeplasser

  Onsdag kveld kom Erna Solberg med meldingen om at vi i prinsippet stenger landets grenser og innfører de strengeste innreisereglene siden 12. mars. Dette vil kunne få store konsekvenser for byggenæringen, ikke minst om tiltakene dra ut i tid.

 • Digitaliseringens år

  2020 ble et spesielt år for oss alle. Det vil også 2021 bli. Men den uvanlige tiden vi nå er inne i, gir oss også noen nye muligheter. Det er ofte slik at om noen dører lukkes, så vil det alltid åpnes noen nye - slik vil det også være innen byggenæringen. De betyr at det alltid vil finnes muligheter for de som tenker nytt og fremoverlent, selv om det finnes noen utfordringer innen bygg, anlegg og eiendom.

 • Fremtidens kontorer

  Forhåpentligvis begynner vi etter hvert å se starten på slutten for koronapandemien, men virkningene av viruset vil henge med oss i lang tid, og vil på flere måter endre hverdagen vår.

 • Det strammer seg til

  Fredag ettermiddag og lørdag formiddag fikk vi en ny tøff påminnelse om at vi slett ikke er over kneika med tanke på koronapandemien. Nå innføres nye strengere tiltak, og for enkelte regioner er nedstengningen nå innen visse områder strengere enn etter 12. mars i fjor. Dette vil selvsagt også påvirke byggenæringen.

 • Boligskillet

  Skillet mellom de som har råd og de som ikke har mulighet til å kjøpe egen bolig i Oslo vokser stadig. Ifølge den såkalte sykepleierindeksen, vil en enslig sykepleier nå kun ha mulighet til å kjøpe 2,5 prosent av boligene i hovedstaden.

 • Ny politisk hverdag kan gi spennende inngang til valget

  Det siste året har vært preget av en stor grad av konsensus på Stortinget. Regjeringen har fått relativt stort spillerom med tanke på tiltakene rundt koronapandemien. Men nå ser vi at den såkalte firerbanden på Stortinget stadig overkjører regjeringens vilje, noe som kan gi noen spennende situasjoner og utviklingstrekk frem mot valget.

 • Hva nå, Helse Møre og Romsdal?

  Så er det altså en realitet - kontrakten mellom Skanska og Helse Møre og Romsdal vil sannsynligvis avbestilles denne uken. Nå må helseforetaket starte på nytt med hele kontraheringsprosessen, for tredje gang.

 • Koronakrisens tapere er fremtiden

  Koronakrisen har noen vinnere, men flest tapere. Det er mange som har fått livene endret i ulik grad gjennom de siste månedene, og hverdagen er blitt en helt annen enn før. For noen er dette likevel mer alvorlig enn for andre.

 • Bekymringsfull trang kommuneøkonomi

  Mange av landets 356 kommuner sliter for tiden tungt økonomisk. Ekstrautgifter og mindre inntekter som følge av koronapandemien får følger innen flere områder, noe også byggenæringen vil merke.

 1. Forrige side
 2. Neste side