Gjestekommentarer

 • Dugnad mot arbeidslivskrim i byggjenæringa

  Problemet med kriminelle og useriøse aktørar i byggjebransjen er i ferd med å øydeleggje for dei som ønskjer å drive lovleg og seriøs verksemd.

 • Men «moms-problemet» er ikke uløselig

  I artikkelen fra 1. februar i år skrives det at «moms-saken må løses». Jeg kunne ikke vært mer enig. Artikkelen fokuserer på de problemer som oppstår ved omtvistede krav. 

 • Energivurdering ved et veiskille

   I disse dager er forslag til endringer i energiloven ute på høring fra Olje- og energidepartementet. Høringsforslaget er med på å legge til rette for gjennomføring av bygningsenergidirektiv II fra 2010 som omfatter bl.a. energikrav i byggereglene, energiattest for bygninger og energivurdering av tekniske installasjoner.

 • Norsk betong og karbonfangst - en unik mulighet for klimakutt

  Visste du at norsk betong allerede har halvert klimagassutslippene sammenlignet med et globalt gjennomsnitt?

 • Turbulent om konsulent

  Byggeindustrien har i flere artikler rettet oppmerksomhet mot rådgivernæringen. En underliggende premiss i flere av sakene ser ut til å være tanken om at kompetanse bygges best i eget hus. I tillegg blandes innleie av enkeltpersoner sammen med strategisk bruk av byggfaglige rådgivningsmiljøer. 

 • Kjære kommunalminister - mangel på dokumentasjon hindrer ønsket digitalisering.

  Kommunalminister Monica Mæland har nå fått et viktig spørsmål på bordet. Hvilken dokumentasjon skal følge med et bygg fra entreprenør til eier for at eier skal kunne drifte og vedlikeholde bygget? Departementets svar er kritisk viktig for drift og bruk av bygningsmassen i Norge, samt for kostnader og byggkvalitet.

 • De vanskelige grensesnittene og demningen som brast

  Den 22. august i fjor brast den midlertidige demningen ved Munkebotsvannet i Bergen. Som følge av flommen som oppsto, ble 133 personer fra 37 husstander evakuert. Ingen liv gikk tapt, men hendelsen resulterte i relativt store materielle skader. Før jul ble granskningsrapporten om demningsbruddet lagt frem. 

 • Er det behov for nye gjennomføringsmodeller i bygg og anlegg?

  I høst har Bygg.no skrevet om entreprenører som ikke tjener penger på anleggsprosjekter, entreprenører som har trukket sine tilbud fra konkurranser, store avskrivinger på anleggsprosjekter og sluttoppgjør som handler i rettsapparatet med krav i mange hundremillioners klassen, herunder krav under rubrikken «plunder og heft». 

 • Folk vil ha kafé på hjørnet, kommunen vil ha sykkelbod

  Oslo kommunes politikere har det siste året gjort det vanskeligere å bygge god by. Sist ut er at byens nye fasader skal teppelegges med sykler.

 • Merverdi for alle

  Prosjektet Det Store Blå på Fornebu har fått mye oppmerksomhet på grunn av sine høyder. Det som har fått mindre oppmerksomhet er hva prosjektet kan og bør gi tilbake av økte kvaliteter for publikum og omgivelser, hva det kan skape av attraktive arbeidsplasser og innovasjonsmiljøer, samt den positive oppmerksomheten prosjektet kan gi Fornebu og Norge.

 • Bærekraft: La oss gjøre mer av det som virker!

  Ved inngangen til et nytt år er det naturlig å sette seg nye og ambisiøse mål. Oslo som Europas Miljøhovedstad setter tonen, og bør inspirere til en bærekraftsdugnad over hele landet. La oss tørre å være konkrete; fokusere på det den enkelte bedrift kan ta tak i - med tiltak vi ser virker og som gir målbare resultater.

 • Høye ambisjoner etter forhandlingene i Katowice

  Norge meldte seg inn i en koalisjon med høye ambisjoner og må tenke nytt for å på plass nye klimaplaner etter møtet i Katowice i Polen. 

 • Byggherres viktigste nyttårsforsett

  I 2019 bør vi slutte å plage kommende generasjoner: Livssyklus BIM må bli standarden.

 • Når personlige konflikter koster penger

  «De har aldri hatt noen god kjemi», «Vi kommuniserte dårlig fra første dag i prosjektet», «Jeg har aldri hatt noe særlig sans for holdningene NN viser. Ikke i dette prosjektet og ikke forrige». «Han er alltid sånn. Bare vrang og ikke løsningsorientert».

 • Krevende med ombruk av byggevarer?

  For å sikre god ombruk av byggevarer er riktig dokumentasjon av byggevarenes egenskaper avgjørende.

 • Ta Sandvin på ordet - styrk håndteringen i prosjektene

  Sist uke ga Bettina Sandvin, leder for kontrakt- og prosjektseksjonen i Vegdirektoratet, klart uttrykk for at Statens vegvesen mener entreprenørene sender urimelige og udokumenterte krav. Entreprenørbransjen har på sin side kommet med tilsvar. Hva nå?

 • Standardkontrakter - behov for revisjon?

  Standard Norge har denne høsten begynt å se på behovet for revisjon av de juridiske standardkontrakter (Norsk Standard) for bygg og anlegg med tilhørende blanketter. 

 • Vi legger ikke røra for røra sin skyld

  Hadde arkitektene vært i mot ventilasjon på 60-tallet kunne man forstått det. Nå vet vi mer om verdien den skaper for miljø og produktivitet.

 • Mangelfull klimatilpasning må få konsekvenser for kommunekassen

  Regjeringen har nylig fastsatt en ny forskrift som skal bidra til at kommunene tar ansvar for å forberede samfunnet på de lokale klimaendringene. Vår forventning er at regjeringen også sørger for at mangelfull klimatilpasning får konsekvenser for kommunekassen.   

 • Byggenæringen - av og for menn? Også i fremtiden?

  Et fantastisk Yrkes-NM er avsluttet og alle de involverte klapper hverandre på skuldra og er riktig så fornøyd. 

 • Er bygget ditt Paris-proof?

  Flere banker favoriserer grønne bygg fordi de ser på grå bygg som risikoprosjekter.

 • Samspill som gjennomføringsmodell - utfordringer!

  Nylig ble jeg engasjert av en entreprenør til å bistå i tilbudsprosessen på en «Totalentreprise med samspill» for en offentlig byggherre som kjører et prosjekt i milliardklassen. Det ble en kort affære. Entreprenøren bestemte seg raskt for ikke å levere tilbud, hovedsakelig fordi kontrakten har en del særegenheter som gjorde den lite attraktiv. 

 • Gjør Norge ladeklart

  Samme dag som Norges statsbudsjett 2019 ble lagt fram, kom det også en rapport fra FNs klimapanel om jordas helsetilstand. 

 • Yrkesfag som førstevalg, ikke siste utvei

  I yrkesfagets år er det på tide at unge, foreldre og karriereveiledere tar innover seg de nye realitetene i arbeidsmarkedet og ser mulighetene innen yrkesfag, så vi unngår å utdanne folk til ledighet. Bygge- og anleggsnæringen alene trenger 8500 nye medarbeidere hvert år fremover.

 • Behov for større forutsigbarhet i planlegging av jernbane

  Helhetlig planlegging og større finansiell forutsigbarhet av infrastruktur er noe RIF med flere foreninger som BNL og EBA har vært opptatt av over lengre tid. Vår velbegrunnede påstand har vært at forutsigbarhet skaper både bedre kapasitet og bedre nytte/kost. 

 • Frykt ikke skjeggkreet

  En ubuden gjest skaper krav om erstatning i hundretusenkronersklassen for norske boligeiere. Men frykt ikke, skjeggkreet er harmløst. 

 • Er kunnskap om verdiskaping et lys i tunnelen for etterslepet?

  Statsbudsjettet tilgodeser midler til veisektoren, universitet og høyskolers behov for bedre bygg. Men hva med all andre offentlige bygg med store behov? Politikerne burde se på alle offentlige bygg, og eiendom, som driftsmidler for økt verdiskaping og ikke som en ren utgiftspost.

 • Hva driver konfliktene?

  Kari Sandberg i Entreprenørforeningen har i flere runder – blant annet i et utspill i Aftenposten og på bygg.no – tatt opp konfliktene mellom offentlige byggherrer og private entreprenører. Sandberg hevder konfliktene er «dramatisk forverret».

 • Nytt sykehus i Drammen kan bli en enorm byggesmell

  Det planlagte nye store sykehus på Brakerøya i Drammen, for hele Vestre Viken, er estimert å koste ca. 10 milliarder kroner. Det aller meste av dette er et lån fra staten. Sykehuset kan lett gå på en stor kostnadssmell. 

 • Ensidig materialfokus gir økte kostnader

  Flere norske kommuner har som målsetting å bygge offentlige bygg i tre. Målsettingen gir dyrere bygg og ingen dokumentert positiv miljøeffekt.

 • Hvorfor boikotte OPS, Erna?

  Høyre gikk til valg på økt bruk av OPS, eller livssykluskontrakter om man vil, som et virkemiddel for å dekke behovene for teknisk (veger, jernbane, transport) og sosial (skole, sykehjem, barnehager og omsorgsboliger) offentlig infrastruktur i Norge. 

 • Analog næring i en digital verden

  Bygg.no tar på lederplass opp et av de mest kritiske forholdene for fremtidens byggenæring - digitalisering.

 • Hvem skaper verdier i byggebransjen?

  RIFs styreleder Øyvind Mork og Hovedstyret ønsker større bevissthet i BA-næringen for den verdiskapning rådgiverne gir til prosjektene. Uttalelsen er basert på at det er rådgiverne som besitter mesteparten av kompetansen i prosjekteringsfasen og at rådgiverne produserer mye mer dokumenter enn tidligere. 

 • Vi skaper verdier sammen

  Verdiskapingen skjer i samspillet mellom de ulike aktørene i et byggeprosjekt - ikke på rådgiverens kontor.

 • De beste løsningene finner vi sammen - med alle spillerne på banen

  Statsbygg satser på samspill leser vi på bygg.no 14. august 2018. Det synes vi er en god nyhet og til beste for bransjen. Bakgrunnen er «dårlige erfaringer med høye prosjekteringskostnader», og svaret er å gi mer ansvar til entreprenørene i totalentrepriser. Spørsmålet er – er det riktig diagnose, og skrives det ut riktig medisin? 

 • Rehabilitering er ikke noe nytt i Norge

   «Vi er nødt til å rehabilitere bygninger» sier arkitekt Julien De Smedt i artikkel i Bygg.no 20.08.2018. Bygg og eiendomsforvaltning, hvor vedlikehold og utvikling (ombygging) er en vesentlig del, har Norge hatt fokus på i lang tid. 

 • NTK kan være et fornuftig redskap å ha i verktøykassen

  Debatten om Bane NORs bruk av NTK i større totalentrepriser er både viktig og interessant. Mange av innspillene er imidlertid preget av argumentasjon omkring hvorvidt NTK eller NS 8407 er den «beste» standardkontrakten for landbaserte prosjekter. Vi tror ikke det er en fruktbar tilnærming.

 • Sirkulær byggenæring

  Byggenæringen er verdens største forbruker av råvarer med et konsum på 50% av den globale stålproduksjon og mer enn tre milliarder tonn råvarer årlig. Globale demografiske endringer sammen med endret livsstil fører til en dramatisk økning i etterspørselen etter disse ressursene. 

 • NS 8407, NTK 15 eller noe nytt?

  Hvorvidt BaneNOR benytter en tilpasset NTK 15 eller en NS 8407 i de store kontraktene har engasjert mange. Det har fremkommet mange synspunkter som man kan ha forskjellige meninger om. 

 • Ketil Solvik-Olsen bør lytte til næringen og ta grep

  Bane Nors bruk av offshorestandarden NTK (Norsk Total Kontrakt) på landjorden har ikke vært noen suksess. For et par år tilbake advarte vi mot innføringen, og flere andre sentrale aktører i næringen har også vært skeptiske til Bane Nors modell siden unnfangelsen av "ny kontraktsfilosofi". Nå står en samlet bransje bak et ganske unisont krav om å legge om kursen. 

 1. Forrige side
 2. Neste side