Sissel Eikanger og Hans Martin Moxnes. Foto: Hans Wilhelm Gullestad

EBA Vestenfjelske inngår samarbeid med NAV Hordaland

EBA Vestenfjelske har inngått samarbeidsavtale med NAV i Hordaland. Målet er å få flere mennesker i arbeid eller opplæring gjennom samordning av de virkemidlene hver av partene har til rådighet.

Avtalen ble i forrige uke signert av styreleder i EBA Vestenfjelske, Per Christian Stoltz, og assisterende fylkesdirektør i NAV Hordaland, Bjarte Hysing-Olsen. Det er direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske og bransjeansvarlig for bygg og anlegg i NAV Hordaland, Sissel Eikanger, som har fremforhandlet avtalen, basert på et felles ønske om å styrke samhandlingen om tiltak til beste for entreprenørene og for personer som søker arbeid eller opplæring innen bygg og anlegg.

- NAV Hordaland startet i 2011 en målrettet satsing for å styrke samarbeidet med næringslivet ved at det på alle våre kontorer er medarbeidere som skal drive oppsøkende arbeid og informere om aktiviteter og tilbud som kan være til nytte når bedriftene skal rekruttere medarbeidere. Med utgangspunkt i denne avtalen ønsker vi å komme i sterkere inngrep med bygg- og anleggsbedriftene, fordi bransjen er stor og sysselsetter mange mennesker i Hordaland, sier Sissel Eikanger i en pressemelding.

Høyt aktivitetsnivå skaper rekrutteringsbehov

Både Eikanger og Moxnes mener «timingen» er god som følge av at aktiviteten i de fleste byggfagene er god, og at rekruttering står høyt på agendaen i mange bedrifter.

- Arbeidsledigheten i Hordaland har vært høy etter «oljebremsen» i 2014, men har falt betraktelig det siste året. Likevel er det fortsatt relativt mange med bakgrunn og erfaring fra bygg og anlegg som fortsatt står registrert som ledige, og som vi ønsker å gi et tilbud. Vi er også opptatt av at ungdom som ikke har registrert seg, men som enten har droppet ut av skolen eller ikke får læreplass i det faget de har utdannelse i, mulighet for opplæring i bedrifter som trenger folk, fremholder Eikanger.

Samarbeid kan gi «vinn vinn»

- Vi tror et mer organisert samarbeid kan være «vinn vinn» for begge parter. I Sogn og Fjordane har NAV, Byggopp og entreprenørene jobbet godt sammen om kurs og jobbtrening for arbeidssøkende i alle aldersgrupper, der de aller fleste deltakerne har fått seg jobb. Dette bygger på en felles forståelse av suksessfaktorer for å lykkes – der den enkeltes motivasjon og holdninger er helt avgjørende, påpeker Moxnes.

Eikanger forteller at NAV Hordaland nylig har etablert jobbspesialister på flere NAV-kontor.

– Arbeidsformen er at jobbspesialistene kontakter bedriftene og kartlegger muligheter og behov. Deretter får bedriftene presentert kandidater som kan være aktuelle for opplæring i bedriften. Hvis bedriften etter intervju og vurdering ønsker å inngå avtale med en eller flere arbeidssøkende, vil en kontaktperson hos oss i NAV følge opp både bedriften og kandidaten gjennom den perioden som avtales. NAV vil også kunne yte lønnstilskudd basert på den enkelte arbeidssøkers rettigheter, sier hun.

Tester kandidatenes motivasjon

- I hvilken grad kan bedriftene være sikre på at en person som har vært utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre tid faktisk ønsker og vil ha seg jobb på en byggeplass?

- Både blant ordinære arbeidssøkende og personer som av ulike årsaker trenger spesiell oppfølging er den enkeltes motivasjon helt avgjørende. NAV sine jobbveiledere jobber etter en metode der matchen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er avgjørende. Nøkkelordene da er kunnskap om arbeidsgiver og arbeidssøker. Vi kan selvsagt ikke gi noen garanti for at de kandidatene vi presenterer vil levere i tråd med bedriftens forventninger, men jeg mener vi er blitt ganske så påpasselige i kvalitetssikringen av dem vi introduserer for en bedrift.

- Hva skal bedrifter i Hordaland som kan tenke seg et samarbeid med NAV om rekruttering gjøre?

- De kan henvende seg til markedskoordinatoren på sitt lokale NAV-kontor, eventuelt ta kontakt med meg for å få nærmere opplysninger om hva vi kan bidra med, sier Sissel Eikanger.

Ønsker fylkeskommunen med på laget

Samarbeidsavtalen mellom EBA Vestenfjelske og NAV Hordaland innebærer også at partene skal avholde jevnlige møter og delta på arrangementer i hverandres fora. – Vi kommer også til å ta initiativ overfor Hordaland fylkeskommune der vi har felles ambisjoner, sier Hans Martin Moxnes.

– Vi er spesielt opptatt av å fange opp ungdommer som grunnet mye fravær og svake karakter ikke får tilbud om læreplass. Vi trenger alle ungdommer som vi kan få tak i, men før disse blir presentert for bedriftene må vi finne årsaken til høyt fravær og dårlige karakterer. Derfor håper vi på et banebrytende samarbeidsprosjekt mellom NAV, fylkeskommunen og EBA Vestenfjelske hvor vi i fellesskap kan løfte disse ungdommene ut av det uføret de har kommet i - og inn i lære- eller praksisplass i bygg og anlegg. Kostnaden for den enkelte og for samfunnet når noen faller utenfor er altfor stor til at det ikke skal settes inn særskilte tiltak, understreker Moxnes.