Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA og pressesjef Kjell Solem i Statens vegvesen la torsdag frem ulike tiltak for å redusere konfliktene i de største kontraktene. Bettina Sandvin, avdelingsdirektør prosjekt og kontrakt i Statens vegvesen fikk ikke vært med på pressemøtet på grunn av trafikkaos i Oslo-området. 

EBA og Vegvesenet enige om tiltak mot konflikter

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Statens vegvesen har kommet frem til en enighet om hvordan de skal redusere konflikter i store prosjekter.

I en lengre periode har det vært dialog mellom EBA og Statens vegvesen om hvordan de kan løse uenighet om oppgjørene på store anleggskontrakter. Torsdag kunne EBA og Statens vegvesen presentere arbeidet, som har tatt utgangspunkt i de aller største utførelsesentreprisene i Statens vegvesen, men vil med enkle justeringer også kunne innarbeides i andre kontraktsformer og kontraktstørrelser.

– Det er viktig å ta tak i det man er uenig om. Vi har nå en enighet som vil lette på trykket, sier leder for prosjekt og kontrakt i Statens vegvesen Bettina Sandvin.

Ny kontraktbestemmelse

Arbeidet er utført av en liten arbeidsgruppe bestående av representanter fra både EBA og Vegvesenet.

– Diskusjonene har vært preget av åpenhet, gjensidig respekt og forståelse for hverandres roller, sier Kari Sandberg.

– Vi har oppnådd en felles enighet om at tiltakene vil være gode bidrag for å redusere konfliktnivået, og de anbefalte tiltakene er forankret i toppledelsen både hos Statens vegvesen og de største entreprenørselskapene, forteller Bettina Sandvin.

Bruk av ekspertråd

Gruppen har blant annet utarbeidet en ny kontraktbestemmelse om bruk av ekspertråd. I utgangspunktet er det tenkt å bruke to erfarne teknisk kyndige medlemmer og en erfaren jurist som leder. Ekspertrådet skal blant annet kunne gi råd om delutbetaling, og byggherren vil følge rådet med mindre de mener det er åpenbart urimelig.

– Det har vært slik at hvis man har satt seg litt fast i et krav, så har alt gått inn i en pott som må løses i sluttoppgjøret. Da har også den delen av kravet som byggherre kunne vært enige i vært låst for entreprenør. Nå er det utarbeidet en kontraktsbestemmelse om at ekspertrådet kan komme med råd om den delen av kravet som er uomtvistet. Det er en konkret og viktig føring som jeg regner med entreprenørene vil merke seg, sier pressesjef Kjell Solem i Statens vegvesen.

Ikke det samme som PRIME

Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA, sier ekspertrådet har noen likhetstrekk med PRIME (prosjektintegrert mekling), men han fremhever også at dette er noe helt nytt.

- Vi har god erfaring med PRIME, men ekspertråd blir ikke helt det samme. Ekspertrådet er ikke bare inne og mekler, de kan også foreslå en løsning og kanskje det viktigste bidra til at entreprenør får delutbetaling. I tillegg er det viktig å understreke at dette er en ordning som ikke kan velges bort. Ekspertrådet legges nå inn i alle store Vegvesen-kontraktene, det vil si kontrakter over 200 millioner kroner. I tillegg er det mulighet for eksisterende kontrakter å ta i bruk ordningen, sier han.

Aakre trekker også frem at det er det nye meklingssenteret, hvor Advokatforeningen har ansvaret for sekretariatet, og som sentrale bransjeorganisasjoner og byggherrer står bak, som vil få oppgaven med å skaffe kvalifiserte eksperter til ekspertrådene.

- Det å skaffe eksperter kan være en utfordring, men nå har vi meklingssenteret som kan hjelpe oss med dette arbeidet, sier Aakre.

Fremdrift og kommunikasjon

I dokumentet fra EBA og Statens vegvesen er det både en veiledning for dokumentasjon av krav og sannsynliggjøring av byggherreforhold, og et eget punkt som går på kontraktens krav til fremdriftsplan. Dette er ifølge aktørene tiltak for å sikre en bedre dokumentasjon av anleggsgjennomføring og krav. Statens vegvesen vil nå tilpasse og innarbeide ulike krav knyttet til dokumentasjon av fremdrift i sin kontraktsmal.

- Dokumentasjon og den løpende orienteringen fra entreprenør er et viktig punkt for Statens vegvesen. Vi må ha en løpende fremdriftsorientering og vite hva som faktisk er brukt av ressurser. Vi må ha åpenhet rundt hvordan driften går, kommenterer Kjell Solem.

- Det vi har jobbet frem gir også veldig tydelige signaler om å snakke sammen. Man skal ikke ta bort de formelle rapporteringslinjene, men det oppfordres til å snakke sammen fysisk. Når det oppstår uenigheter, har man en tendens til å gå mer over til mail-korrespondanse. De fleste av oss vet at fastlåste ting blir enklere å løse når man møtes og snakker sammen, tilføyer Kari Sandberg.

Ut i bransjen

Sandberg føler det EBA og Statens vegvesen nå kan presentere som tiltak for å redusere antallet konflikter, er meget gjennomarbeidet. Fremover mener hun det blir avgjørende å ha fokus på kultur og tillitsforholdet mellom byggherre og entreprenør og ikke minst få prosjektene til å aktivt bruke "verktøykassen". 

- Nå er jobben å få dette ut i bransjen. Vi planlegger å samle sentrale prosjektledere på byggherre- og entreprenørsiden og ledere fra begge sider, slik at det blir et sterkt eierskap til dette også ute i prosjektene. Det hjelper lite at jeg og Bettina er enige om noe hvis vi ikke får med oss resten. Vi har en krevende oppgave foran oss, men vi har veldig sterk tro på at vi skal få til en forbedring og at vi vil se en faktisk forbedring 1-2 år frem i tid, sier Sandberg. 

Flere tiltak

Dette er de viktigste tiltakene som EBA og Vegvesenet har kommet frem til:

  • Det er definert en tydelig prosess for hvordan krav skal håndteres. Prosessen inkluderer klare frister og ansvar. Dette skal sikre at krav ikke blir liggende.
  • På de største kontraktene utvides ekspertordningen til et ekspertråd bestående av flere eksperter. Arbeidsgruppen har utarbeidet en konkret kontraktbestemmelse som regulerer ekspertrådets arbeid.
  • Byggherren vil gjøre midlertidige utbetalinger i tråd med ekspertrådets råd, så lenge byggherren ikke er av den oppfatning av at rådet er åpenbart uriktig.
  • Fremdriftsplan er et avgjørende verktøy for å dokumentere krav. Gruppen har utarbeidet forslag til hvilke krav som skal stilles til fremdriften og til entreprenørens rapportering.
  • Gruppen er enige om at samhandlingen mellom entreprenør og byggherre bør være tettere når kontraktene blir svært store. Gruppen har derfor foreslått eksempler som Vegvesenet vil innarbeide i sin veileder for samhandlingsprosessen.
  • Det er utarbeidet en enkel oversikt over hvordan entreprenøren kan dokumentere ulike konsekvenser av endringer som oppstår underveis i et kontraktsarbeid.
  • Det er enighet om å se på mulige felles initiativ for å sikre kompetanseheving og kulturendring.

Les mer om tiltakene her.

Noen tiltak kan innføres i allerede inngåtte kontrakter, forutsatt at dette er et ønske fra begge kontraktspartene. Andre tiltak vil måtte innarbeides i SVV sine kontraktsmaler og legges til grunn i nye kontrakter, heter det i pressemeldingen.