– Vi ønsker et møte med Jernbaneverket for å diskutere hvordan situasjoner som den oppståtte kan unngås, og hvordan vi hensiktsmessig kan samarbeide og kommunisere for å oppnå god konkurranse på de store utbyggingsprosjektene, skriver Kari Sandberg i sitt brev til jernbanedirektøren og samferdselsdepartementet.

EBA bekymret over Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) sendte tirsdag et brev til jernbanedirektør Elisabeth Enger, med kopi til samferdselsdepartementet, der de påpeker sin bekymring over etatens kontraktsstrategi, og da spesielt i arbeidet med Follobanen.

I brevet står det blant annet at:
« EBA og næringen har gjentatte ganger de siste årene vært tydelige på at det er uheldig å basere store landbaserte anleggsprosjekter på offshore standarder, og at det er avgjørende for god konkurranse og gode prosjekter at kontraktsbestemmelsene er balanserte og risiko-kalkulerbare. Vi har gjentatte ganger påpekt at balanserte bestemmelser og hensiktsmessig plassering av risiko vil ha betydning for en god konkurranse og et godt fungerende marked.»


EBA så seg i 2014 nødt til å tilskrive Samferdselsdepartementet om situasjonen og var da tydelig bekymret for hvordan markedet skulle reagere og kommer til å reagere på fremtidige kontrakter og mener det er avgjørende å avklare den videre strategien for valg av bestemmelser for store prosjekter fremover .

De har tidligere blant annet pekt på at de er svært kritisk til de avvikene Jernbaneverket gjør fra Norsk Standard, og er bekymret over den utvikling som har skjedd i Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser den senere tid.

– Det er uheldig for næringen og samfunnet at konkurranser må avlyses, som vi nå opplevde på Follobanen. EBA tror det er helt avgjørende at Jernbaneverket i fremtiden tydelig kommuniserer sin strategi, ikke bare tilknyttet valg av entrepriseform, men også hva gjelder valg av kontraktsstandarder og kontraktsbestemmelser. Det er også viktig at næringen inkluderes i de vurderinger som gjøres, sier adm. dir. Kari Sandberg i EBA i brevet.

Hun mener at det med tanke på fremtidige konkurranser er nødvendig å få klarhet i hva som er begrunnelsen for at Jernbaneverket på tross av klare innspill fra bransjen valgte å ikke benytte Norsk Standard, og heller gikk for en offshore kontrakt med en rekke tilpasninger og hvem som gjorde denne vurderingen på vegne av Jernbaneverket.

– Kontraktsbestemmelser som legger risiko for uforutsette forhold og indirekte tap på entreprenøren, i tillegg til at det stilles krav om betydelige garantier, vil nødvendigvis føre til økte priser og dårligere konkurranse, skriver Sandberg.

EBA-sjefen mener at det i dialogen mellom EBA og JBV må det være rom for reelle drøftelser, og at resultatet av disse er at partene har en felles forståelse for hva som skal til for å oppnå gode konkurranser og gode prosjekter fremover.

– Vi ønsker et møte med Jernbaneverket for å diskutere hvordan situasjoner som den oppståtte kan unngås, og hvordan vi hensiktsmessig kan samarbeide og kommunisere for å oppnå god konkurranse på de store utbyggingsprosjektene, avslutter Sandberg i sitt brev til jernbanedirektøren og samferdselsdepartementet.