Foto: Arne Sellæg

EMerald Geomodelling blir selvstendig innovasjonsforetak

Det nyetablerte selskapet EMerald Geomodelling skal de neste årene jobbe for å tilby offentlig og privat næringsliv smartere ressursutnyttelse i planlegging av infrastruktur.

Innovasjonsforetaket baserer seg på flere års forskning hos Norges Geotekniske Institutt (NGI), og gjennom å kombinere geoskanning med maskinlæring ønsker innovasjonsforetaket å bidra til å løse store utfordringer innen infrastrukturprosjekter de kommende årene.

– Begrenset kunnskap av grunnforholdene er ofte en av hovedårsakene til budsjettsprekkene. På verdensbasis overskrider mer enn 90 prosent av planlagte infrastrukturprosjekter budsjetter og tidsfrister, heter det i en pressemelding fra. Dette ønsker forskerne bak EMerald Geomodelling å gjøre noe med.

Gjennom flere års forskning har man kommet frem til en teknologisk løsning som der man ønsker å redusere geologisk risiko tidlig i prosjektet. Lars Andresen, administrerende direktør i NGI, er svært fornøyd med resultatene fra dette arbeidet.

– Et av NGIs hovedformål er å utvikle teknologi som blir tatt i bruk og er til nytte for samfunnet, sier Andresen.

Han understreker at forskningsrådets FORNY-program er et viktig verktøy for å lykkes for å få gode løsninger ut på markedet.

Forskning, innovasjon og gründervirksomhet
Tidlig i 2018 fikk NGI, sammen med Kjeller Innovasjon, tilslag for et FORNY2020 prosjekt. Målet var å gjøre samfunnsnyttig forskning og innovasjon mer tilgjengelig for det åpne markedet. Gjennom etableringen av EMerald Geomodelling AS, har dette nå blitt realisert.

Drivkraften bak forskningen, og adm. dir. i EMerald Geomodelling, Andreas A. Pfaffhuber understreker at behovet for denne teknologien er stor.

– Gjennom FORNY-prosjektet fikk vi muligheten til å gjennomføre pilotprosjekter med både BaneNOR, Statens vegvesen og Nye Veier AS. Dermed fikk vi opparbeidet bred erfaring og kunne forbedre og videreutvikle både teknologien og kompetansen innen luftbåren geoskanning, sier Pfaffhuber.

Andreas A. Pfaffhuber. Foto: Arne Sellæg

Innsikten i hva som var mest verdifullt for oppdragsgiverne ga ikke bare erfaring, men også nye kunder. Selskapet ser derfor et stort vekstpotensial i det geotekniske markedet både internasjonalt og i Norge.

- Det er spennende og motiverende å jobbe med oppdragsgivere når deres mål overlapper så godt med våre egne: Bærekraftig utvikling av infrastruktur og bedre utnyttelse av ressurser, sier Pfaffhuber.

– Maskinlæring er nøkkelen
Gjennom å kombinere komplekse geofysiske data med strategiske geotekniske undersøkelser, skal man kunne levere helhetlige 3D-modeller som viser grunnforholdene i området.

– God oversikt over grunnforholdene i en tidlig fase av prosjektet kan gi betydelige besparelser av ressurser. Dette er et uvurderlig bidrag i planleggingsfasen av nye traseer for vei eller jernbane for prosjektansvarlige. Samtidig gir god kunnskap om grunnforholdene grunnlag for hvor traseer bør legges, slik at man kan bygge effektivt fra start. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle teknologien slik at den blir mer effektiv og enklere kan tas i bruk - også i mindre prosjekter, sier Pfaffhuber.

Innovasjonsforetaket er allerede godt etablert i det norske markedet. De tre neste månedene stasjoneres gründervirksomheten i Forskningsparken, en forlengelse av Blindern, som en del av StartupLab´s akseleratorprogram. Både StartupLab og Akershus teknologifond har investert i selskapet.

– Det at StartupLab og Akershus teknologifond satser på oss er vi veldig stolte av. Det viser at folk ser verdien av det vi gjør og hva vi bidrar med i samfunnet. Dette er løsninger som betyr mye, både i penger spart, men også gjør det enklere å planlegge nye traseer i vanskelige områder. Det er viktig for de som bor i utsatte områder, sier Pfaffhuber.

Allerede i slutten av 2019 samarbeider EMerald Geomodelling med NGI om et stort prosjekt i nordlige India. Kashmir-regionen er kjent for ufremkommelige og farlige fjellveier, spesielt utsatt for ras vinterstid. EMerald Geomodelling skal bistå med sin teknologi i fire store tunnelprosjekter.

– Dette er utfordrende områder med bratte fjell, dype daler og fare for skred fra alle kanter. Det at vi kan gå inn å gjøre grunnundersøkelser fra helikopter – gjør slike veiprosjekt mulige, sier Pfaffhuber.