E39 Svegatjørn-Rådal

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) markerer åpning av veien ved å hugge over et bånd med en båtbyggerøks, som det passer seg i oselverens rike.Prosjektleder Kelly Nesheim Iversen i Statens vegvesen.Direktør Kjell Inge Davik i Divisjon Utbygging i Statens vegvesen.Fylkesordfører Jon Askeland (Sp).Daværende byrådsleder Roger Valhammer i Bergen kommune.De lokale artistene Myrna Braza og Thomas «Tomtom» Haugland underholder på åpningsarrangementet 31. oktober.
Mlogo

Mlogo

Nlogo

Nlogo

Implenialogo

Implenialogo

ØlenBetonglogo

ØlenBetonglogo

Gardasikring

Gardasikring

Vassbakk

Vassbakk

TalgøMøreRoyal

TalgøMøreRoyal

Autovernmontasje

Autovernmontasje

Christian
Rivenes

Rivenes

Rentas

Rentas

Seabrokers

Seabrokers

HordalandRørteknikk

HordalandRørteknikk

Thunestvedt100

Thunestvedt100

Etter sju års byggetid ble den nye firefelts motorveien mellom Os og Bergen tatt i bruk 31. oktober. Med 100 kilometer i timen fartsgrense på det meste av strekningen blir kjøretiden mellom Os sentrum og Bergen sentrum på cirka 23 minutter.

Fakta

Sted: Os-Bergen

Prosjekttype: Nybygg, motorvei i dag og tunneler

Godkjent prognose for sluttkostnad: 9,7 milliarder indekserte 2022-kroner

Total lengde: 16,2 km

Samlet lengde tunneler: 13 kilometer

Byggherre: Statens vegvesen

Største entrepriser: K10: Veidekke, K11: Implenia, K20: ABB Thunestvedt

Prosjektering: Norconsult

Prosjektering elektro/SRO, ytre miljø: Multiconsult

UE og leverandører K10: Lev hydraulikkcontainere: Hydroscand l Pukk og singel, mottak av gravemasser: FSG l Led-skilt, veiskilt, rør og bommer: Brødrene Dahl l Materiell infrastruktur: Ahlsell l Fjellsikring: Wimo Fjellsikring l Rekkverk, lysmaster og bergsikring: VikØrsta l Tunnelduk: W Giertsen Tunnel l Verktøy, forskalingsmateriell og armeringsprodukter: HauCon l Betongelementer, ferdigbetong, betongvarer: Ølen Betong l Rørinspeksjon, tetthetsprøving, trykktesting: Vitek Miljø

UE og leverandører K11: Rekkverk: Autovernmontasje l Boring: Entreprenørservice l Skilt, trafikkavvikling: Euroskilt l Betongarbeider: Frico, Gjerde betongpumping, KB Spennteknikk, NCC, Armeringsservice l Stillas: Rentas l Gjerder: Garda Sikring l Natursteinsmurer, grunnarbeider: Hirth Himle Entreprenør l Rørlegging: Hordaland Rørteknikk l Dykketjenester: IMC Diving l KC peling: Keller l Transport: Kjell Arne Reknes Transport l Asfalt: Peab asfalt l Veilys: Mesta Elektro l Trafikkdirigering: Nokas l Skogrydding: OP Skog l Vegrenhold: Presis Vei l Massetransport: Rivenes l Spuntarbeider: Seabrokers l Betongrekkverk: Sirdal Vegbetong l Betong: Unicon og Ølen Betong l Sprengning, massetransport, VA-arbeider: Vassbakk & Stol l Vegmerking: Vegmerking Vest l Rørfornying, anleggsarbeider: Vitek l Kantstein, grøntarealer: Wikholm l Fjellsikring: Wimo Fjellsikring l Pumper: Xylem l Støyskjermer: Møre Royal l Elektro: Thunestvedt

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det er 17 minutter raskere enn den gamle veien, uten kø. E39 blir også betydelig mer trafikksikker, både for bilister og for myke trafikanter. Den gamle veien blir nå lokalvei for beboere i Os og Bergen. Prosjektet omfatter tunneler og vei i dagen fra Svegatjørn i Bjørnafjorden til Rådal i Bergen og et trekantsamband hovedsakelig i tunnel mellom Rådal, Nordås og Flyplassveien i Bergen.

Åpnet av samferdselsministeren

Den nye veien ble åpnet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Åpningen ble markert ved at Nygård hugg over et rødt, hvitt og blått bånd med en båtbyggerøks fra Oselvarverkstaden i Os.

Nygård sa ved åpningen at E39 Svegatjørn-Rådal har en 60 år lang forhistorie og at veien blir svært viktig for fremkommelighet og sikkerhet i regionen.

– E39 Svegatjørn-Rådal vil ha stor betydning for å utvikle arbeidsplasser og verdiskaping. Veien vil gi et tryggere tilbud til brukerne. Den eksisterende veien hadde mye trafikk og stygge ulykker, så det var behov for å gjøre noe. Med to felt i hver retning i egne tunnelløp blir det ikke flere møteulykker. 17 minutter raskere kjøretid er veldig betydningsfullt og vil legge til rette for en enklere reisehverdag for folk og næringsliv, sa Nygård.

Trygg og god forbindelse

Direktør Kjell Inge Davik i Divisjon Utbygging i Statens vegvesen sa ved åpningen at E39 Svegatjørn-Rådal er en moderne, trafikksikker motorvei som gir en trygg og god forbindelse mellom Bergen og Os.

– Den blir også en viktig del av strekningen mellom Stavanger og Bergen. Det har tatt 60 år å få veien bygd. Planer ble lagt allerede i 1961. Reguleringsplan ble vedtatt av begge kommunene i 2006/2007 og ble noe endret i 2012. 12. september 2014 ble veien lagt frem i en stortingsproposisjon og i 2015 startet arbeidet med veien, sa Davik.

Assisterende vegdirektør Ove Myrvåg påpekte at tidsbesparelsen sier mye om den gamle veien.

– Det er en typisk vestlandsvei som får nå får avløsning, sa Myrvåg.

Statens vegvesen anslår at daglig vil cirka 12.000 biler kjøre den nye traséen, mellom 2.000 og 3.000 vil kjøre den tidligere E39 veien og cirka 1.000 vil kjøre fylkesveien over Fanafjellet.

Verdikartlegging og miljøstyring

Assisterende statsforvalter Kjell Kvingedal sa at E39 Svegatjørn-Rådal er et av de store veiprosjektene der hensyn til naturmangfold og vassdrag har spilt en avgjørende rolle i valg av løsninger.

– God verdikartlegging av naturmangfoldet har vært en viktig forutsetning for å finne løsninger som gir minst mulig skade på natur og vassdrag. God miljøstyring sikret at man har gått fra plan til virkelighet uten ytterligere påvirkning av naturen. Det handler om å gjøre hverdagen enklere for folk, om å bedre miljøet, gjøre samfunnet mer inkluderende og tilgjengelig og styrke næringslivets konkurransekraft. Nye E39 Svegatjørn-Rådal gir også de som bor langs den gamle traséen et bedre bomiljø, sa Kvingedal.

Spar på veien og bruk bussen

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune påpekte at E39 Svegatjørn-Rådal gir kortere avstand mellom folk i fylket og blir et middel til videre vekst.

– E39 Svegatjørn-Rådal åpner for spennende næringsutvikling i Lyseparken. Det er også slutt på at trailere sperrer veien over Vallaheiane ved minste snøfall. Jeg må få komme med et hjertesukk; jeg synes ikke det er rett at fylkeskommunen må stille garanti for statlig vei, sa Askeland.

Han oppfordret folk til å ikke kjøre selv, men bruke de nye ekspressbussene.

– Kollektivtrafikk er grisebillig. Spar på veien og bruk bussen, sa Askeland.

Ordfører Trine Lindborg (Ap) i Bjørnafjorden kommune sa at den nye veien i stor grad vil forme det samfunnet de unge i Bjørnafjorden kommune skal vokse opp i. Hun oppfordret folk til å gripe mulighetene veien gir med begge hender og hele hjertet.

18,7 kilometer vei

Prosjektleder Kelly Nesheim Iversen i Statens vegvesen forteller at den firefelts motorveien på E39 har en samlet lengde på 16,2 kilometer. I tillegg er det bygd 2,5 kilometer vei på Rv580 Flyplassveien.

– Tunnelene på E39 og Rv580 har en samlet lengde på 13 kilometer. Det er fartsgrense på 100 km/t på E39, med 80 km/t i hver ende. Forventet ÅDT er 15.000, stigende til 28.000 om 18 år. Det er lagt ned nesten fire millioner arbeidstimer i prosjektet (Veidekke 2,2 millioner timer, Implenia 1,7 millioner timer og ABB Thunestvedt 207.000 timer). Implenia har ikke hatt skader, mens Veidekke har hatt én skade, sier Iversen.

Det er vei i dagen ved Svegatjørn (1.035 meter), i Endalausmarka (1.300 meter), Rådal 190 meter), Fanaveien (170 meter), Nordås-Sørås (1.050 meter) og Flyplassveien (420 meter).

E39 Svegatjørn-Rådal har en godkjent prognose for sluttkostnad 9,7 milliarder indekserte 2022-kroner. Veianlegget er finansiert av staten og med bompenger. Det koster 40 kroner å kjøre med gyldig AutoPASS brikke og 55 kroner uten, med halv pris for elbiler.

Planter, fisk og hjort

Avdelingsleder Jens Petter Henriksen i Norconsult forteller at rådgivningsselskapet har prosjektert tunneler og fjellanlegg, vei og gate, akustikk/støy, BIM, miljørådgivning, landskap og ytre miljø.

– Vi har hatt flere utfordringer i prosjektet, som store tunneler med kryssing over/under hverandre, store og brede betongportaler, avansert geoteknikk og omfattende arbeid med ytre miljø, sier Henriksen.

Han legger til at miljøet har vært en sentral del av Norconsults arbeid.

– Det har vært en omfattende kartlegging av fisk og rødlistete planter, spesielt i Endalausmarka i Bjørnafjorden kommune. For å hindre at hjort kommer inn på motorveien er området i Endalausmarka gjerdet inn, sier Henriksen.

Norconsult startet på prosjektet i 2011 og utførte en del av prosjektering i 3D (BIM) og tunneldriving og bygging av vei i dagen er basert 3D stikningsdata og til dels 2D tegninger med stikningsdata.

Krevende volum

Prosjektleder Trygve Slåke i Veidekke forteller at størrelsen på anlegget har vært krevende.

– Vi hadde kort byggetid og mye arbeid som skulle utføres i tunnelene. Fjellkvaliteten var varierende og krevde til dels mye injeksjon, sier Slåke.

Veidekke hadde over 300 personer med i prosjektet på det meste.

Prosjektleder Claes Svarød i Implenia sier at driving og veibygging har gått greit.

– Vi har ikke hatt store utfordringer i tunnelene, men har hatt litt utfordringer med vann i dagsoner. Fjellkvaliteten har stort sett vært som forutsatt. Det har vært noen svakhetssoner, men dem visste vi om. Da aktiviteten var på topp hadde vi cirka 300 personer på prosjektet, sier Svarød.

En halv million billass

Den lengste tunnelen er Lyshorntunnelen som går fra Endalausmarka til Rådal. Den har T9,5 profil og er 9,3 kilometer. Den er landets lengste tunnel med fartsgrense på 100 km/t. Skogafjellstunnelen er 1,5 kilometer lang og går fra Svegatjørn til Endalausmarka. Rå- og Sørås tunnelene har en samlet lengde på 2,2 kilometer. Alle tunnelene har løp i begge retninger, så samlet lengde er egentlig 26 kilometer. Tunnelene er drevet på tradisjonell måte med borerigger, tipptrucker og dumpere og lastebiler. Sprengning har stort sett skjedd med slurry.

Det er tatt ut totalt cirka tre millioner faste kubikkmeter fjellmasse fra tunnelene. Massene er brukt i linjen, til å bygge gang- og sykkelsti og levert til Bybanen på K11 og til deponi i Endalausmarka og i Hordnesskogen på K10. Med seks kubikkmeter per bil blir det cirka 500.000 billass med masser.

Alle tunnelene har vann- og frostsikring med membran og sprøytebetong i vegger og tak og har prefabrikkerte betongelementer på sidene. Det er fri høyde i tunnelene, det vil si 4,6 meter. Lyshorntunnelen og Rå- og Sørås tunnelene har T9,5 profil. Råtunnelen har større profil inn mot der den deler seg. Skogafjellstunnelen har T11,5 profil på grunn av kurver.

Viftene blåser vanligvis luften i kjøreretningen, men kan styres manuelt av brannvesenet. Det er nødtelefoner for hver 125 meter og brannslukkingsutstyr for hver 250 meter. Straks en bil stopper i en havarinisje går alarmen hos Veitrafikksentralen.

Natursteinsmurer

På K11 er det 2.500 kvadratmeter med natursteinsmurer. Rett over den sørlige portalen på Skogafjellstunnelen på K10 er det en buet natursteinsmur på cirka 1.800 kvadratmeter. Natursteinsmurer er like rimelige som betongmurer, er pene og steinen kan enkelt gjenbrukes.

Prosjektet omfatter også to vanntunneler, en på 1.010 meter fra Nordås mot Nordåsvannet og en på 1.700 meter fra Lyshorntunnelen mot Fanafjorden, Begge vanntunnelene har en diameter på fem meter.


Flere prosjekter