E136 Tresfjordbrua - Vågstrandstunnelen

Implenias prosjektleder, Armin Lutz (t.v.), styrelederen i bompengeselskapet Eksportvegen AS, Roald Fiksdal og Statens vegvesens prosjektleder Halgeir Brudeseth. I bakgrunnen nye Tresfjordbrua.

Tresfjordbrua i Møre og Romsdal blir med sine 1.290 meter Norges sjette lengste bru når den åpnes offisielt av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 24. oktober.

Fakta

Sted: Vestnes kommune i
Møre og Romsdal
Byggherre: Statens vegvesen
Rådgivere: Multiconsult og Asplan Viak

Vågstrandstunnelen 3665 meter
Hovedentreprenør:
Arbeidsfellesskapet
Bilfinger M3 Vågstrandstunnelen
Tresfjordbrua 1290 meter
Hovedentreprenør: Arbeidsfellesskapet
Bilfinger Tresfjordbrua
(Fra 1. juli Implenia/Porr)
Totalkostnad tunnel og bru med tilførselsveier:

Ca. 1,7 milliarder 2015-kroner
Finansiering: Staten 50 prosent. Bompenger 50 prosent
Hjelvikbruene 500 m
+ flere mindre bruer
Hovedentreprenør:
Norwegian Rock Group
Totalkostnad: 45 millioner kroner
Finansiering: Staten 100 prosent
Hovedentreprenør veier:
Busengdal Transport
Øvrige entreprenører og leverandører: Grytnes Entreprenør,
Arvid Gjerde, Møre Miljøsanering, Caverion, NCC Roads, Nidaros Opp-måling, Euroskilt, Brødrene Dahl, Norfax, Hole Maskiner, EB Marine, Kynningsrud Fundamentering, Tomra Maskin, Norsk Boreteknikk, Trio Maskinlag, G. Øye, Nordvest Elektro, Vik Ørsta, Nordic Crane, Carl Stahl, Fundamentering, Dywidag, KB Spennteknikk, Arcelor Mittal, Årø Stål, Geo Drilling, Leikarnes Maskin, Haucon Vest

I tillegg kommer en sjøfylling på 700 meter, som gjør den nye E136-kryssingen av Tresfjorden i Vestnes kommune 2 kilometer lang. Brua korter ned reisetiden mellom Vestnes sentrum og Åndalsnes med en halv time, og mellom Ålesund og Åndalsnes (Oslo) med 20 minutter. Minst like viktig er det at brua erstatter en dårlig og trafikkfarlig vei rundt Tresfjorden med et nytt, moderne veianlegg.
Tresfjordbrua er det andre store hovedanlegget i prosjektet E136 Tresfjord-
brua-Vågstrandstunnelen. 3.665 meter lange Vågstrandstunnelen, som er et rassikringsprosjekt, ble åpnet for trafikk 18. desember i fjor.
E136 Tresfjordbrua – Vågstrandstunnelen er finansiert 50 prosent av staten og 50 prosent bompenger. Vågstrandstunnelen er åpen for syklister, men de fleste på sykkel vil nok fortsatt velge gamleveien på utsiden av tunnelen.
Mellom de to store an-
leggene ligger Hjelvikbruene, som er 100 prosent statsfinansiert – og som ble åpnet allerede før jul i 2013. Hjelvikbruene erstatter gamle og smale bruer der det ikke var plass for to vogntog som møttes, hvor kurvaturen var vanskelig og hvor det også var store problemer med ising om vinteren.

Få skader
Statens vegvesens prosjektleder for alle de tre anleggene, Halgeir Brudeseth, er tilfreds med gjennomføringen. Timeplanen har holdt med unntak av en mindre forsinkelse på et par måneder for Tresfjordbrua. Økonomisk er man kommet greit i havn, ca. 50 millioner kroner over den opprinnelige kostnadsrammen. Totalkostnaden på prosjektet er ca. 1,7 milliarder 2015-kroner.
Teknisk er det solide anlegg som nå overleveres trafikantene, mener Brudeseth som gir entreprenørene kredit for godt utført arbeid. Han er også veldig godt fornøyd med at HMS-oppfølgingen har vært tilfredsstillende. Hele det store anlegget er gjennomført uten alvorlige skader. På Tresfjordbrua har det vært fire skader med fravær, alle mindre alvorlige. På Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene var det ingen fraværsskader.

Rehabiliterer
Mye gjenstår før hele E136 mellom Vestnes og Åndalsnes kan sies å ha en god standard. Allerede før jul kommer rehabiliteringen av to eksisterende tunneler, Måndalstunnelen (2,1 km) og Innfjordtunnelen (6,6 km) ut på anbud. Dette blir det største rehabiliteringsprosjektet i Midt-Norge i 2016-17 med et anslag for totalkostnaden på opp mot 300 millioner kroner.
På Tresfjordbrua, Vågstrandstunnelen, Hjelvikbruene og tilliggende veianlegg har det medgått ca. én million arbeidstimer fra anleggsstarten i 2012 til åpningen av Tresfjordbrua nesten tre år senere. Det har arbeidet folk fra 10-12 nasjoner på anleggene, men både Brudeseth og Implenias prosjektleder, Armin Lutz, sier at det har gått over all forventning. Det vanskeligste har vært språket. Norsk brukes fortsatt som hovedspråk på veianlegg i Norge der Statens vegvesen er byggherre. Med norsk i kombinasjon med enkelte engelske ord, har det gått ganske greit. Ifølge Brudeseth har entreprenøren bare ved et par anledninger brukt tolk på forhandlingsmøter.
Lutz sier til Byggeindustrien at byggingen av Tresfjordbrua har gått greit.
– Det mest utfordrende har vært pelearbeidet i et område med morenegrunn, der løsningen ble senkekasser på opptil 40 meters dyp, forteller Lutz.
Han svarer nokså rundt på spørsmålet som mange lurer på: Om Bilfinger Berger (Implenia/Porr fra 1. juli) klarte å komme ut i pluss med denne kontrakten, etter å ha levert et anbud som opprinnelig lå 139 millioner kroner lavere enn nest rimeligste selskap.
– Det blir i alle fall ikke noe tap, sier Lutz.

13,5 meter bred
Tyske Bilfinger Berger AS vant i sin tid konkurransen om byggingen av Tresfjordbrua med klar margin til konkurrentene. Deres anbud baserte seg på en betongkasseløsning med hovedspenn som fritt-fram-bygg. Prisen de satte på jobben var litt i underkant av 572 millioner kroner. De leverte et anbud på brua sammen med E. Phil & Søn på vel 734 millioner kroner, som var nest høyest.
Nå er det altså Implenia og Porr som fullfører arbeidet med Tresfjordbrua.  Implenia og Porr overtok hver sin del av Bilfinger Bergers virksomheter. Den tyske delen ble kjøpt opp av sveitsiske Implenia, og den polske er kjøpt opp av østerikske Porr. Endringene har ikke hatt noen konsekvens for kontraktsforholdet.

Multiconsult har hatt ansvaret for prosjekteringen av Tresfjordbrua, mens Asplan Viak har prosjektert veianleggene ved brua.

Multiconsults arbeid har vært ledet av Lars Toverud, som nevnes hyppig lokalt i sammenheng med Tresfjordbrua. Han har nemlig vært engasjert i jobben med dette bruprosjektet i 25 år. Etter at Multiconsult fikk kontrakten på prosjekteringen har han hatt med seg Kristian Dahl, Aja Anta Magerøy og Semko Majidian. De geotekniske utfordringene er det Arne Schram Simonsen og øvrige medarbeidere på GEO i Oslo som har tatt seg av.   

De har vært tungt inne i forprosjekt med kostnadsoverslag for alternative løsninger i stål og betong, jobbet med komplett byggeplan for betongalternativ og har hatt tett oppfølging i byggetiden.

Det er et vakkert bruanlegg som åpnes for trafikk 24. oktober. Seilingsløpet er på 32 meter med 60 meter bredde. Brua er 13,5 meter bred, hvorav 9 meter er fri kjørebane og i tillegg en gangbane på 3 meter. Vei og gangvei er fysisk adskilt med stålgjerde.
Det mest utfordrende med Tresfjordbrua vises ikke på overflaten i det hele tatt. Fundamenteringen med 20 og 40 meter høye senkekasser ved hovedspennet var utfordrende. På begge ender av Tresfjordbrua er det omfattende veianlegg med tilførselsveier og underganger. På bruas vestside blir det en rundkjøring. På Vikebuktsiden øst for brua er det anlagt 500 meter ny hovedvei, to T-kryss, en undergang mot Tresfjorden og et gangvegsystem med både undergang og bru. Det er også gjennomført noen trafikksikkerhetstiltak langs den gamle veien rundt Tresfjorden. Dette arbeidet skal fortsette i 2016.

Bompengeløsning
Det har vært en god del støy rundt bompengeløsningen for dette prosjektet.
Ved Vågstrandstunnelen må det fra 24. oktober betales 42 kroner i bompenger for en vanlig personbil og tre ganger mer for en stor bil/vogntog.
Ved Tresfjordbrua er taksten 90 kroner for en vanlig personbil og tre ganger mer for en stor bil/vogntog fra samme dato. Folk i bygda Tresfjord må betale bompenger som alle andre, med mindre de kjøper en brikke. Da kan de passere fritt forbi en av bommene som står ved fjorden tur/retur. I tillegg blir det en «omvendt timeregel» som gjør at en kan passere gratis rundt fjorden (med brikke) hvis en har opphold på mer enn en time mellom de to bommene rundt fjorden.
Næringsdrivende i Tresfjord er bekymret for trafikken som vil forsvinne og mye av kundegrunnlaget med den. De to bomstasjonene på gamleveien har vært nødvendig for å forhindre at trafikanter velger denne framfor nyveien.
Roald Fiksdal, som er styreleder i bompengeselskapet Eksportvegen AS, sier til Byggeindustrien at han har registrert en skepsis hos samferdselsminister Solvik-Olsen til bompengeløsningen i Tresfjord. Han legger ikke skjul på at han er spent på hva statsråden vil si om dette i åpningstalen sin.
I Rauma kommune har det vært reaksjoner på at det skal kreves inn bompenger i Vågstrandstunnelen, fordi dette er et rassikringsprosjekt.
Om bompengeløsningen i Vågstrandstunnelen sier Fiksdal at det hadde vært umulig å komme i havn med en finansiering uten en slik løsning. Han registrerer at alle er glade for tunnelen, selv om det nok er noen som helst ville ha sluppet bompengene.
Roald Fiksdal er godt fornøyd med Tresfjordbrua, som det har vært arbeidet for å få realisert i årtier i Vestnes kommune. Noen har lagt ned en enorm innsats gjennom mange år. Fiksdal selv kom med i dette arbeidet fra 1999, da han ble valgt som ordfører i Vestnes. Torgeir Stene, som er daglig leder i bompengeselskapet Eksportvegen AS, har jobbet med dette prosjektet siden 1980-tallet. For arbeidet sitt er han tildelt Trafikktryggingsprisen for Møre og Romsdal.