DSB vil ikke oppgi antall lagre for ammoniumnitrat i Norge

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil av sikkerhetshensyn ikke oppgi hvor mange lagre med store mengder ammoniumnitrat det finnes i Norge.

Ammoniumnitrat er det kjemiske stoffet som ble antent av en brann i Beirut, ifølge myndighetene. Et lager med 2.700 tonn ammoniumnitrat eksploderte tirsdag, og så langt er mer enn 100 personer døde og flere tusen skadd.

I Norge benyttes ammoniumnitrat i hovedsak i gjødsel og til produksjon av eksplosiver. Stoffet blir strengt regulert.

Årlig tilsyn

Alle lagre med over 50 tonn ammoniumnitrat er underlagt tilsyn av DSB. Under disse mengdene er lagrene underlagt tilsyn av brannvesenet. De store lagrene blir fulgt opp tett ettersom de er del av den såkalte storulykkeforskriften.

Det føres hyppigere tilsyn jo større mengder ammoniumnitrat som oppbevares. De største lagrene vil ha årlig tilsyn.

Men DSB vil av sikkerhetshensyn ikke oppgi hvor mange som finnes, eller hvor disse er.

– Av hensynet til sikring offentliggjør ikke DSB hvor mange store lagre det er, sier seksjonssjef Gry Haugsnes i DSB.

Risiko

Det stilles krav i regelverket for å forebygge uønskede hendelser ved lagring av ammoniumnitrat og dermed redusere risikoen for slike hendelser. Foregår oppbevaring forsvarlig og i henhold til regelverket, så anser DSB det som sikkert, ifølge Haugsnes.

– Men som med andre stoffer med brann- og eksplosjonsfarlige egenskaper, kan man ikke garantere at det ikke vil kunne skje ulykker pga. ammoniumnitrats iboende egenskaper.

– Finnes det store lagre for ammoniumnitrat i nærheten av tett befolkede områder?

– Ammoniumnitratlagrene i Norge er i hovedsak plassert i tilknytning til industriområder. Det er uansett krav at virksomheter som vil lagre farlig stoff, må vurdere om det er behov for arealmessige begrensninger før lagret tas i bruk.