Drift og vedlikehald bruer

Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, driftar og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som vegadministrasjon for fylkeskommunane og staten yter vi fagleg grunnlag for politiske avgjerder og set dei ut i livet. Vi er ein stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidarar med brei kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regionar.

Vi er inne i ein periode med fleire spennande endringsprosessar, noko som vil påverke både struktur og oppgåvesamansetjing.

Firma Statens vegvesen
FylkeRogaland
StedStavanger
Søknadsfrist08.07.2018

Vi søker byggeleiar med ansvar for drift og vedlikehald av bruer

I Statens vegvesen Region vest er det ledig 1 stilling som byggeleiar ved avdeling Rogaland, Vegseksjon Stavanger DV. Kontorstad Stavanger. Arbeidsområde er i heile Rogaland, og stillinga krev tett samarbeid med bru/kai-fagmiljøet i heile fylket. Seksjonen jobbar i hovudsak med drift/ vedlikehald av vegnettet, men har også ansvar og arbeidsoppgåver innafor forvaltning av vegnettet. Seksjonen er organisert med totalt 33 årsverk.

Stillinga er innanfor fagområdet forvaltning, drift og vedlikehald retta mot konstruksjonar som bruer, og ferjekaier. Vi ynskjer søkarar med betongfagleg kompetanse og med kjennskap til ordinær drift av vegnettet, men nyutdanna vil også blir vurderte.

Byggeleiarstillingane inngår i byggherrepoolen i Region vest, men vil f.t. vere knytt til vegseksjon Stavanger, avdeling Rogaland.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for utarbeiding av tilbodsdokument åleine eller i samarbeid med andre
 • Leia den kvalitetsmessige, kontrakts-/ avtalemessige, økonomiske og tekniske kontroll av entreprenørens arbeid
 • Rapportera om kvalitet, framdrift og økonomi til prosjektleiar
 • Ansvar for byggemøte og referat
 • Utføring av inspeksjonar av konstruksjonane i fylket
 • Utøve forsvarlig forvaltning etter gjeldane rutinar.
 • Bidra til å nå etaten sine mål innan HMS/ HMS-koordinator i byggefasen
 • Ansvar for den daglege kontakt med alle offentlege etatar, grunneigarar og andre som blir råka av anleggsarbeida

Ein må og rekna med andre oppgåver innanfor byggjeleiing og teknisk kontroll.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning frå universitet eller høgskule, minimum 3 år, innan relevant fagkrins
 • Stillingane set krav til mobilitet, og vi krev førarkort for bil (klasse B)
 • Den som blir tilsett må ha gode framstillingsevne på norsk, både skriftleg og munnleg

For søkjarar med 2-årig teknisk fagskule samt sterk og allsidig relevant erfaring frå det aktuelle fagområde kan kravet til utdanning fråvikas.

Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetning av dine papir og ei godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Vi vektlegg

 • Evne til å kunne ta initiativ og jobbe sjølvstendig
 • Relevante fagbrev
 • Praktiske og løysningorienterte tilnærmingar og vurderingar
 • Erfaring frå liknande arbeidsoppgåver og kjennskap til kontraktsarbeid
 • Ryddig, strukturert og med god skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Gode samarbeidsevne

Stort engasjement, mykje ansvar og fagleg utvikling

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.

Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidskvardagar med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr og desse goda

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • Pensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskolar og høve til fagleg påfyll

Lønna blir avtalt nærare i samsvar med lønnspolitikken vår.

Statens vegvesen skal vere prega av mangfald, og dei tilsette hos oss skal spegle befolkninga. Vi legg vekt på å leggje arbeidsforholda til rette dersom du har behov for det.

Søknad

Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.

Nærare opplysningar kan du få hjå seksjonsleiar Eivind Stangeland, telefon 51911416 / mobil 91889149.

Søk stilling

Vis flere stillinger: