Fylkesvei 279 Gardervei. Foto: Viken fylkeskommune

Dobler prisen for veistrekningen - Askim Entreprenør krever mer enn 100 millioner ekstra fra Viken fylkeskommune

Askim Entreprenør krever 211,7 millioner kroner i sluttoppgjøret for fylkesvei 279 Garderveien i Viken. Fylkeskommunen har godtatt et sluttoppgjør på 102,6 millioner kroner, og krever 4,5 millioner i dagmulkt fra entreprenøren.

I februar 2018 kunne Byggeindustrien skrive at Askim Entreprenør hadde signert kontrakt med Statens vegvesen om bygging av fylkesvei 279 Garderveien for kontraktssum på 95.937.773,61 kroner pluss merverdiavgift. Askim Entreprenør vant konkurransen som laveste av totalt ni tilbydere.

Siden den gang har Viken fylkeskommune tatt over ansvaret for fylkesveien, og kostnadene har skutt i været.

Det kommer frem i en artikkel i Romerikes Blad fredag.

Askim Entreprenør krever 211,7 millioner kroner i sluttoppgjøret for arbeidene på prosjektet. Av denne summen mener Askim Entreprenør at 117,3 millioner kroner, samt merverdiavgift og renter står ubetalt, skriver rb.no.

Krever avregning

Ifølge rettsdokumenter som avisen har fått tilgang til, mener entreprenøren at det var totalt syv punkter som gjorde at deres planlagte driftsopplegg ikke kunne gjennomføres, og som de mener byggherre, som nå er Viken fylkeskommune, er ansvarlig for.

Dette omfatter blant annet manglende prosjektering av vann- og kabelløsninger og håndtering av overvann, og ifølge entreprenøren førte disse punktene til at ressursbruken ble fordoblet sammenlignet med det som ble lagt til grunn i tilbudet.

«Situasjonen i prosjektet har vært så ekstraordinær at Askim Entreprenør prinsipalt krever avregning basert på faktisk medgått tid og ressurser. Tilnærmet alle deler av prosjektet har måtte gjennomføres på en helt annen måte enn forutsatt, og kontraktens bestemmelser om justering av tid- og vederlag blir lite anvendelige i en slik situasjon» står det i sluttinnlegget.

Daglig leder Simen Berg Klemmetsen i Askim Entreprenør sier til Byggeindustrien at de ikke ønsker å gi noen kommentar mens saken pågår i retten.

– Illojal opptreden

I entreprenørens sluttinnlegg fra hovedforhandlingen, som Romerikes Blad viser til i sin artikkel, skal Askim Entreprenør ha beskrevet oppdragsgiverens opptreden i prosjektet som manglende medvirkning, direkte motarbeidelse, illojal opptreden og at de har satt til side helt grunnleggende regler om fair play.

Advokat og partner i Grette, Anders Myhre, som representerer Viken fylkeskommune i saken, avviser overfor Byggeindustrien Askim Entreprenørs beskrivelse av byggherres fremferd.

– Dette er helt uriktig, og det er ingen bevismessige holdepunkter for en sånn anførsel. Vi mener entreprenør har gjort en del valg med hensyn til utførelse som har hatt tidsmessige og kostnadsmessige konsekvenser for prosjektet som byggherre ikke kan holdes ansvarlig for, sier Myhre.

Han viser videre til dokumentene fra hovedforhandlingen, hvor fylkeskommunen hevder at «AE sin prosjektgjennomføring har gjennomgående vært mangelfull hva gjelder planlegging, tilpasning og framdrift.»

Fylkeskommunen har godtatt et sluttoppgjør for prosjektet på 102,6 millioner kroner. Av dette er 96,8 millioner betalt, ifølge fylkeskommunen. Den resterende summen er holdt tilbake for å dekke fylkeskommunens motkrav i saken, som dreier seg om at entreprenøren ifølge oppdragsgiveren ikke ferdigstilte arbeidene innen delfristen, noe de mener gir krav på dagmulkt. Motkravet på 4,5 millioner kroner bestrides av entreprenøren.

Det er totalt satt av 33 rettsdager til hovedforhandlingen i Romerike og Glåmdal tingrett, med 10. juni som siste dag i retten.