Kart som viser kontraktsområdet. Ill. Statens vegvesen
Kart som viser kontraktsområdet. Ill. Statens vegvesen

Disse fire vil drifte riksveiene på Sunnmøre og i Indre Romsdal

Fire entreprenører har levert tilbud for å drifte over 360 kilometer med riksvei i Volda, Ørsta, Sula, Ålesund, Giske, Vestnes, Rauma, Lesja og Dovre.

Nå skal Statens vegvesen kvalitetssikre all dokumentasjon og kontrollregne tilbudene for å vurdere hvem som fra og med 1. september 2023 får oppgaven med å drifte veiene i dette kontraktsområdet.

– Det er fire solide og erfarne entreprenører som har gitt tilbud, så det blir spennende å gå gjennom tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i månedsskiftet april/mai, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen i en pressemelding.

Varigheten for kontrakten er til og med 31. august 2028, med mulighet for forlengelse for en periode på ytterligere 12, 24 eller 36 måneder ved enighet mellom partene. Statens vegvesen har i tillegg opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra og med 1. september i det året kontrakten var avtalt å skulle slutte.

Geografien i kontraktsområdet varierer mellom lavtliggende terreng og fjellovergang til kyst og byområder i Ålesund.

– God, sikker og forutsigbar drift av riksvegene i dette området har stor betydning for nærmiljø, privattrafikanter og næringstransportene. Alt fra drift av motorveger og landeveger til bygater, gang- og sykkelveger, rasteplasser, tunnelløp og bruer, samt mindre vedlikeholdsoppgaver inngår i kontrakten, sier Rotlid videre.

Trafikken på strekningene varierer fra 2.000 til 26.000 kjøretøy. Det forventes en trafikkvekst på cirka 1,5 prosent i kontraktsperioden. Den totale lengden på 361,7 kilometer riksvei er fordelt på cirka 307,7 kilometer riksvei og cirka 54 kilometer gang- og sykkelvei.

I kontrakten er det lagt inn en opsjon med mulighet for innløsning i 2024, som kan føre til at strekningen E136 mellom Stuguflåten og Dombås kan bli del av kontrakten. Dette er en strekning på cirka 104 kilometer, hvorav 61 kilometer er riksvei og 43 kilometer er gang- og sykkelvei.

– Om denne strekningen blir del av kontrakten vil den omfatte en totallengde på cirka 466 kilometer, sier Rotlid.

– Denne kontrakten har som alle nye driftskontrakter til Statens vegvesen krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Etatens mål er å halvere CO2-utslippene fra drift og vedlikehold av veiene innen 20230, forteller Rotlid.

Disse har levert tilbud:
(Det understrekes at dette er oppgitte priser før kvalitetssikring av dokumentasjon og kontrollregning).
Presis Vegdrift AS - 503 140 435,23
Mesta AS - 516 345 138,00
Veidekke Industri AS - 522 592 426,00
Stian Brenden Maskinservice AS - 584 056 500,00
Tilbudssum eks. mva.