Direktør for HR- og administrasjonsavdelingen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Vegdirektoratet
FylkeOslo
Søknadsfrist26.09.2014

Vegdirektoratet er organisert i fire staber og seks avdelinger: Styringsstaben, Kommunikasjonsstaben, Internasjonal stab og Internrevisjon; Strategi og økonomiavdelingen, IKT-avdelingen, Trafikant- og kjøretøyavdelingen, Veg- og transportavdelingen, Trafikksikkerhet-, miljø og teknologiavdelingen og HR- og administrasjonsavdelingen.

Vi søker den rette kandidaten til en spennende og utfordrende lederstilling innenfor et bredt spekter av oppgaver. Som leder i Statens vegvesen forventes det at du er med og bidrar til en enhetlig etat som fokuserer på kvalitet og gode leveranser. Stillingen rapporterer direkte til vegdirektøren, er en del av etatsledelsen og krever omfattende kontakt med våre regioner og departement.

Statens vegvesen er en utviklingsorientert etat med over 7000 medarbeidere og er satt til å løse viktige samfunnsoppgaver innen samferdsel, miljø og trafikksikkerhet. Den som tilsettes må ha evne til å tenke helhetlig og strategisk, og til å se etaten og egne ansvarsområder i et bredt samfunnsmessig perspektiv. HR- og administrasjonsavdelingen skal være en profesjonell og effektiv leverandør av tjenester innen avdelingens ansvarsområder, og fokus på brukerperspektivet vil være sentralt.

Leder for HR- og administrasjonsavdelingen har ansvar for Virksomhetsutvikling, HR, Anskaffelser og administrative tjenester, Juridisk seksjon, Norsk Vegmuseum, Senter for kompetanseutvikling og Informasjonsforvaltning. Avdelingen har 170 medarbeidere fordelt på seksjoner og kontorer. Kontorsted er Oslo.

Dette ønsker vi oss

Som leder av avdelingen er det viktig at du

  • Har meget gode lederegenskaper, herunder evne til å kommunisere og samhandle godt
  • Er en pådriver som engasjerer og motiverer medarbeidere og samarbeidspartnere
  • Jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Kvalifikasjonskrav

  • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 4 år
  • Relevant ledererfaring fra en større virksomhet, gjerne offentlig sektor

Erfaring fra samhandling med tjenestemannsorganisasjoner er en fordel.

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i stillingens ansvarsområde på et senere tidspunkt.

For stillingen tilbys lønn etter avtale. Det er pliktig pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Stillingen forutsetter godkjent sikkerhetsklarering eller at slik kan gis.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med vegdirektør Terje Moe Gustavsen på telefon 995 41 961.

Statens vegvesen tilstreber likestilling. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Vegdirektoratet er en IA-virksomhet. Arbeidsforholdene legges til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb - ledige stillinger i Vegdirektoratet innen 26. september 2014

Vis flere stillinger: