Entreprenørene er spent på hva finansminister Siv Jensen vil presenetere i budsjettet onsdag. Foto: NTB Scanpix

Dette vil entreprenørene ha i budsjettet

Enøk, ROT, veiselskap, rekruttering, seriøsitetstiltak og oppfyllelse av løftene i NTP er noe av det landets største entreprenører håper å se regjeringen legger frem sitt første fullstendige statsbudsjett onsdag.

Byggeindustrien har spurt noen av landets største entreprenører hva de ønsker seg i det nye budsjettet, og svarene tyder på de har store forventninger til onsdagen.

Arne Giske, Veidekke:

I Veidekke ser vi med forventning fram til fremleggelse av statsbudsjettet, og har satt opp følgende ønskeliste til onsdag:

En fortsatt stram økonomisk styring, der det legges vekt på å holde renten lav og oljepengebruken lavest mulig.

At regjeringen følger opp regjeringserklæringen og overoppfyller vedtatt Nasjonal transportplan slik at etterslepet reduseres, både på investeringer og vedlikehold. Som del av dette også oppgradering av veinettet til vedlikeholdsstandard.

At vedtatt ambisjon om å effektivisere byggeprosessen konkretiseres, slik at kompetansen hos leverandørene utnyttes bedre.

At regjeringen kjemper for mer seriøsitet innenfor bygg og anleggsbransjen ved utvikling av systemer og regelverk og ved å øremerke midler til koordinert satsing mellom arbeidstilsyn, politi og skattevesen. Det må bli enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs!

At det offentlige som byggherre går foran når det gjelder HMS.

At det offentlige tar tak i de langsiktige utfordringene med fagutdanning og rekruttering.

Fokuset på privat eierskap må løftes videre og ikke bare handle om salg av statlige bedrifter. Regjeringen må følge opp sine løfter om å øke småsparernes eierskap i norske bedrifter, blant annet ved å vurdere å innføre konto for langsiktig aksjesparing (KLAS).

Ståle Rød, Skanska Norge:

Vi har forventninger til det legges tydelige føringer for at staten gjennom sine anskaffelser bidrar til seriøsitet og bærekraft i byggeprosessene.

Vi forventer at det statlige veiselskapet får et tydelig mandat , forutsigbar finansiering og gjennomføringsmodeller som incentiverer leverandørene til å tenke og handle i et livsløpsperspektiv

Vi forventer at helseforetakene skal få bevilgninger som gjør dem i stand til i tidlig fase å involvere leverandørenes kompetanse slik at de kan bidra til effektive og bærekraftige løsninger.

Pål Egil Rønn, AF Gruppen

- Fokus på å tilrettelegge for en effektiv, innovativ, seriøs og sikker utvikling av vår bransje. Dette vil kunne stimulere ytterligere til rekruttering og opplæring

- Vi må bruke kunnskap bransjen har fra ulike sektorer under ulike forhold til å gjennomføre infrastrukturprosjektene på en effektiv og sikker måte. Et slik løft vil legge et godt grunnlag for fremtidige generasjoners muligheter

- Gode transport og infrastrukturløsninger er ”blodomløpet” i utviklingen av næringslivet i Norge. Ambisjonene må derfor legges på et slikt nivå at Norge kan fremstå som en av de nasjonene med best transportnett i Europa. Vi forventer derfor fortsatt høyt investeringsnivå på vei og jernbane

- Vi er spent på hva det nye offentlige veiselskapet vil bidra med i forhold til forutsigbarhet, organisering og finansiering. Håper fokus blir på tydelig og god organisering av prosjekter og at Staten benytter sin sterke finansielle posisjon til å finansiere prosjektene selv

- Forbedre/forenkle offentlige krav for sterkere å stimulere til kostnadseffektivitet i alle ledd

Jan Hestås, Kruse Smith:

• ENØK, viktig at det fortsatt gis støtte til ENØK tiltak for å kunne få ned energi forbruket i Norge

• ROT fradraget et viktig element i kampen mot svart arbeide, kan og kobles mot ENØK tiltak i privatmarkedet.

• Økt lærlingtilskudd.

• Fortsatt satsning på infrastruktur / (infrastrukturfond).

• Reduksjon i formueskatten. Vil styrke investeringsevnen i private selskaper.

• Reduksjon i lønnsplikten for arbeidsgiver i forbindelse med permisjon til ti dager.

Eirik Gjelsvik, BackeGruppen:

Vi vil trekke frem 3 konkrete saker vi har forventninger til i årets statsbudsjett:

Vi ønsker å se konkrete tiltak fra statens side mot svart arbeid og for å redusere den useriøse delen av vår næring. Ved siden av at det er store summer som unndras beskatning, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av oss at svart arbeid og billig utenlands arbeidskraft er de to viktigste grunnene til at dagens unge mener at byggebransjen er lite attraktiv. Bransjeaktørene og staten må ta tak for å renske opp i bransjen. Ett av tiltakene er å innføre en maksgrense 2 UE ledd også i offentlig sektor. Et annet tiltak rettet mot privat sektor er å innføre ROT fradraget.

Det er få konkrete tiltak som så langt er rettet mot energieffektivisering i eksisterende bygg – tiltakene rettes primært mot nybygg. Det er gitt store «subsidier» for å øke elbilbruken i landet – mens få tiltak mot energieffektivisering i eksisterende bygg. Et Enøk fradrag i private boliger kan være et godt tiltak.

Økte tilskudd/rammer til offentlige finansinstitusjoner (Husbanken etc) og at disse kan yte lån og tilskudd til OPS prosjekter slik at vi på en raskere og mer kostnadsoptimal måte kan få bygget de byggene det offentlige vil ha sterkt behov for i fremtiden (skoler, sykehjem og eldreboliger).

Harald Rafdal, Mesta:

Mesta forventer at regjeringen følger opp med bevilgninger som oppfyller intensjonene i NTP.

Mesta etterlyser enda sterkere fokus på reduksjon av etterslep knyttet til tunell og veisikkerhet generelt.

Mesta etterlyser større fleksibilitet for SVV slik at de kan planlegge vedlikehold over flere budsjettår for å utnytte bransjens kapasitet gjennom vår og forsommer (unngå «ketchup» effekten i andre halvår).