F.v. Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse etter at landstyremøtene sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattfomen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Dette vil den nye regjeringen satse på innen samferdsel

– God infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn, og regjeringen vil fortsette å bygge ut et toppmoderne samferdselsnett i hele Norge. 

Dette er innledningen til avsnittet om samferdsel i den nye regjeringsplattformen.

– Regjeringen vil videreutvikle infrastruktur og transportløsninger basert på ny og moderne teknologi, og vektlegge vedlikehold og investeringer i ny kapasitet. Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) danner grunnlag for regjeringens politikk og innebærer et historisk samferdselsløft. Regjeringen vil legge til rette for betydelige kutt i klimagassutslippene fra sektoren. Ny teknologi, økt bruk av biodrivstoff, utbygging av infrastruktur for nullutslippskjøretøy og skatte- og avgiftspolitikken vil være viktige virkemidler for å nå målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, skriver de fire partiene i plattformen.

Rent konkret innebærer dette blant annet at regjeringen vil:
* Legge til grunn ambisjonene i Nasjonal Transportplan 2018-2029.
* Legge til grunn at balansen mellom vei og kollektivtrafikk opprettholdes i tråd med planen i fire-årsperioden, og ha spesielt fokus på kostnadskontroll og økt samfunnsnytte i prosjektene.
* Åpne for mer bruk av statlig plan, redusere planleggingstiden og samordne offentlige innsigelser bedre.
* At fremtidige nasjonale transportplaner gjøres mer overordnede og strategiske for å sikre en mer kostnadseffektiv og helhetlig utbygging, og strømlinjeforme NTP-prosessen slik at neste NTP i større grad utarbeides med økt politisk styring i planfasen og tidlig involvering av relevante aktører.
* Sørge for at arealplanlegging samordnes bedre med utbygging av infrastruktur.
* Doble infrastrukturfondet til 200 mrd. kroner over to år.

Vei
Innen veinettet vil regjeringen arbeide for en trygg, effektiv og fremtidsrettet veitransport med redusert reisetid.

Regjeringen vil blant annet:
* Legge til grunn en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken og prioritere holdningsskapende arbeid, vedlikehold og fornying av infrastrukturen og møtefrie hovedveier for å øke trafikksikkerheten.
* Øke Nye Veiers portefølje i kommende NTP, både når det gjelder antall prosjekter og finansiering slik at veiselskapet får økt ansvar for oppfølging av NTP på de viktigste europaveiene.
* Fortsette arbeidet med å modernisere Statens vegvesen, med mål om større handlingsrom og mer effektiv tjenesteproduksjon.
* Vurdere i kommende NTP hvordan staten kan bidra til at enkelte fylkesveier med høy andel tungbiler og eksport best mulig kan rustes opp.
* Planlegge og bygge nye veistrekninger med et langsiktig perspektiv, slik at det tas høyde for en eventuell fremtidig kapasitetsutvidelse, hensyntatt kostnader.
* Legge til grunn Barnas Transportplan som en viktig del av NTP-arbeidet.
* Vurdere endringer i fartsgrenser slik at de er bedre tilpasset veiens beskaffenhet og moderne kjøretøy, herunder vurdere økt fartsgrense på de beste motorveiene. 
* Redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende NTP.

Jernbane
Innen jernbane, bymiljø og kollektivtransport vil regjeringen legge til rette for at flere kan velge sin hverdagsreise gjennom kollektive løsninger. 

Regjeringen vil blant annet
* Følge opp jernbaneprioriteringene i NTP.
* Prioritere og følge opp Jernbanedirektoratets fremdriftsplan for InterCity-utbyggingen.
* Igangsette strekningsvise høyhastighetsutredninger for jernbane i tråd med NTP.
* Fullføre jernbanereformen for å oppnå en bedre organisering av sektoren, og sikre at staten kjøper jernbanetjenester fra tilbyderne som gir et best mulig tilbud for pengene.
* Legge til rette for effektiv godstransport på jernbanen gjennom realisering av godsstrategien i NTP.
* Ta initiativ til en skandinavisk jernbanestudie i samarbeid med Sverige og Danmark.
* Vurdere om byggeforskriftene utgjør en barriere for etablering av ladeinfrastruktur.
* Prioritere innfartsparkering både i tråd med gjeldende NTP, og prioritere dette høyt også i neste NTP.
* Prioritere bedre sikkerhet for myke trafikanter i byområdene, gjennom utbygging av gang- og sykkelveier og andre sikkerhetstiltak. 

Her kan du lese hele regjeringsplattformen