Veidekke har bygget 24 kilometer firefelts E6 mellom Arnkvern – Moelv for Nye Veier. Strekningen sto ferdig i høst og kontrakten på 2,3 milliarder kroner kommer i mål uten sluttoppgjørtvister.

Dette verktøyet har holdt Nye Veier ute av rettssalene

Nye Veier har så langt bygget motorveier for 9,5 milliarder kroner uten at sluttoppgjør har havnet i retten. Det hadde ikke vært mulig uten bruk av prosjektintegrert mekling (PRIME), hevder veiselskapet.

Administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier. Foto: Nye Veier.

– Det skal ikke være noen pågående tvister når snora klippes, fastslo Nye Veier lenge før veiselskapet åpnet sin første motorveistrekning mellom Tvedestrand og Arendal sommeren 2019.

Knappe fem år etter at Nye Veier tok over ansvaret for utbyggingen av utvalgte veistrekninger, har selskapet åpnet over 80 kilometer firefeltsvei til en samlet kontraktssum på cirka 9,5 milliarder kroner, uten at sluttoppgjørene med entreprenør har havnet i retten.

– Nye Veier bestemte seg tidlig for å ta i bruk PRIME i kontraktene, og så langt har vi svært gode erfaringer med dette verktøyer. Det kan vi fastslå fordi PRIME har sørget for at vi så langt ikke har hatt en eneste kontrakt som har endt i konflikt etter at prosjektet er ferdig, sier administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier.

– Ingen er tjent med at man sitter måneder i en rettsal etter at et veiprosjekt er ferdig. Det er årsaken til at vi gikk for prosjektintegrert mekling som verktøy i våre prosjekter. Det skal være et lavterskelverktøy som etableres tidlig og lenge før det er noe tegn til konflikter, tilføyer hun.

PRIME løste betydelig hindre

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier, kunne nylig åpne 43 kilometer firefeltsvei mellom Kolomoen og Moelv i Innlandet. Han gir bruken av prosjektintegrert mekling hovedæren for at milliardkontraktene med Veidekke og Hæhre Entreprenør kom i mål uten sluttoppgjørkonflikter.

– I begge kontrakter har vi møtt på betydelige hindre som normalt sett ville havnet i retten, fastslår Moshagen.

Advokat Harald S. Kobbe

Han får støtte av advokat Harald S. Kobbe, som Nye Veier har brukt som PRIME-leder ved E6-kontraktene i Innlandet.

– Jeg er helt sikker på at det hadde vært vanskelig å komme i mål uten bruk av PRIME. Anleggsarbeidene støtte på store utfordringer og uforutsette forhold som var av en karakter som under et annet regime lett ville ført til store konflikter mellom partene, sier Kobbe.

Roses av entreprenørene

Både AF Gruppen og Hæhre Entreprenør har tidligere snakket varmt om PRIME som konfliktdempende verktøy i Nye Veier-prosjektene. Det samme gjør prosjektleder Bendik Røssevold i Veidekke, som har ledet entreprenørselskapets bygging av E6-strekningen mellom Arnkvern og Moelv i Innlandet.

Prosjektleder Bendik Røssevold i Veidekke Entreprenør.

– Takket være PRIME har vi lagt flere tunge saker bak oss som potensielt kunne skapt store utfordringer ved sluttoppgjøret. Det er viktig å ta seg tid til PRIME underveis slik at krevende saker blir ferdige og kan lukkes under prosjektet, sier Røssevold.

Skal ikke løse uenighetene

Øyvind Moshagen mener det er viktig å oppklare en vanlig misforståelse rundt PRIMEs funksjon i prosjektene. Han understreker nemlig at PRIME-rådets oppgave i liten grad er å løse sakene som oppstår.

– Målet er at PRIME skal løse minst mulig. PRIME-rådet skal gi oss råd slik at partene kan løse uenighetene selv, og det klarer vi i 99,9 prosent av tilfellene. Ved Kolomoen – Moelv prosjektet, har vi kun benyttet mekling en gang. Resten av sakene er i hovedsak løst mellom partene ved hjelp av råd vi får i PRIME-møtene, fremhever Moshagen.

– Det er også viktig å understreke at PRIME ikke bare handler om å komme til enighet om krav og økonomi. Det kan handle om HMS-saker eller andre ting som på en eller annen måte påvirker prosjektgjennomføringen. Det finnes til og med eksempler på at enkeltpersoner i prosjektene har blitt byttet ut fordi samarbeidet ikke fungerer. Slike ting kan også PRIME fange opp, fortsetter Moshagen.

Annette Aanesland mener et PRIME-råd med faglig integritet gjør noe med prosjektenes vilje til å løse prosjektutfordringene som dukker opp.

– Når du har et PRIME-råd med eksperter som følger med og kikker inn i prosjektet, så tror jeg det er en hjelp til begge parter for å bli mer løsningsorienterte, sier hun.

Få kontraktuelle saker

Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier, påpeker at det er få kontraktuelle saker som tas opp i PRIME-møtene. Han mener veiselskapet har lykkes bra med kontraktene, men understreker at veiprosjekter til flere milliarder kroner aldri vil gå akkurat som planlagt.

Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier.

– Når prosjektene starter vet vi at det vil dukke opp mange uforutsett ting som prosjektet må diskutere og finne ut av, og da er PRIME et fantastisk verktøy, sier han.

Totalentrepriser demper konfliktnivået

– Er det kun PRIME som er årsaken til at Nye Veier så langt har unngått rettsalene?

– At vi har hatt et verktøy som PRIME på plass fra første dag i prosjektene har vært veldig viktig for å unngå konflikter, men jeg tror også Nye Veiers bruk av totalentrepriser bidrar til å dempe konfliktnivået. I en utførelsesentreprise oppstår det ofte tvister knyttet til prosjekteringen som byggherre da har ansvaret for. Hvis kontrakten i tillegg er vunnet på laveste pris, så er det fort gjort at entreprenør vil lete etter noe som kan få opp prisen. Det er et dårlig utgangspunkt, sier Børseth.

Prosjektintegrert mekling (PRIME)

– Prosjektintegrert mekling (PRIME) er ofte brukt i bygg- og anleggsbransjen. Man utnevner en mekler, eller et meklingsutvalg, som følger et prosjekt fra start til mål. Dersom konflikter oppstår, tas dette tak i umiddelbart, slik at de blir løst kjapt og effektivt uten å forsinke prosjektets fremdrift mer enn nødvendig.

– Et annet begrep for PRIME er konfliktløsningsråd (KLR). Rådet har som mål å skape en atmosfære av åpenhet og en vilje til å identifisere årsaker til uenighet som må løses. Et slikt råd kan være velegnet i langvarige kontraktsforhold med et erfaringsmessig tvistepotensiale. Rådets hovedoppgave er ikke nødvendigvis å løse konflikter, men å unngå at de oppstår. Samtidig er hele prosessen konfidensiell.

Kilde: Mekling.no

– Det er selvsagt også viktig å ha kompetente og løsningsorienterte ledere hos både byggherre og entreprenør, og vi må ha kontrakter som bygger opp under at det er de gode løsningene som skal komme frem, tilføyer Anette Aanesland.

PRIME-rådets oppbygging

Under byggingen av Kolomoen – Moelv brukte Nye Veier samme PRIME-råd i både Veidekke- og Hæhre-kontrakten. PRIME-rådet møttes stort sett en gang i kvartalet, og ble ledet av advokat Harald S. Kobbe, som er ekspert på tvisteløsning. Kobbe hadde med seg en advokat, samt en teknisk ressurs som begge parter er enige om. Byggherre og entreprenør har stilt i PRIME-rådene med sine kontraktsansvarlige i prosjektet, og også hver sin kontraktsrådgiver og teknisk ansvarlig. Ifølge Moshagen er det også en viktig del av modellen at det deltar en overordnet leder for prosjektet fra begge sider med fullmakter, men som ikke sitter i prosjektet til daglig.

– Derfor stiller jeg som utbyggingsdirektør i disse møtene sammen med entreprenørens prosjektansvarlig, gjerne en avdelingsdirektør. Vi blir ofte omtalt som høvdingene av PRIME-lederne, sier han.

Moshagen vektlegger at PRIME-rådet var på plass da den første gravemaskinen i prosjektet startet opp.

– Det gjør at vi allerede fra tidlig fase hadde gode prosjektgjennomganger og samtaler som får frem prosjektutfordringene. Det gjør at vi slipper saker som eskalerer og parter som posisjonerer seg, sier Moshagen.

Ingen garantier

– Store og komplekse oppgaver venter for Nye Veier. Kan man forvente at dere unngår rettssalene også fremover?

– Garantier kan vi ikke gi, men vi skal fortsette å bruke PRIME, vi skal fortsette å velge ut de rette entreprenørene til kontraktene, og vi skal fortsette å jobbe for å ha en god og åpen dialog med entreprenørene. Til nå har vi hatt med oss entreprenører som har vist vilje til å løse til dels krevende saker. Det er ikke alltid sakene løser seg helt slik man ønsker, men vi unngår i det minste stygge konflikter som pågår i flere år etter at prosjektet står ferdig, fremhever Moshagen.