Det gjenstår å se om Nye Veier vil gå en ny runde på valg av drivemetode og tunnelkonsept for den 23 kilometer lange Krogskogtunnelen. 

Dette sier Nye Veier om valg av drivemetode ved Ringeriksbanen

Nye Veier kan naturlig nok si lite om hvilke steiner de ønsker å snu når de tar over ansvaret for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, men utbyggingsselskapet tror det er mulig å gjøre prosjektet bedre samfunnsøkonomisk.

– Vi er godt kjent med vurderingene og debatten rundt drivemetode i dette prosjektet, sier administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier til Byggeindustrien.

Administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier.

Aanesland er glad for at Nye Veier nå kan få muligheten til å jobbe med jernbane og Ringeriksbanen, og sier de ser et potensial i å gjøre prosjektet bedre samfunnsøkonomisk.

– Vi vil ta stilling til hvilke steiner som kan og må snus på et senere tidspunkt, og etter at det konkretiseres mer fra regjeringen, kommenterer Aanesland.

Tunneldebatt

Debatten knyttet til drivemetode og tunnelkonsept ved Ringeriksbanen, startet på mange måter våren 2017, da Bane NOR kom med meldingen om at den 23 kilometer lange Krogskogtunnelen mellom Sandvika og Sundvollen skal bygges med én dobbeltsportunnel og en parallell service- og rømningstunnel. Norske TBM-eksperter reagerte på valget fordi konseptet med én dobbeltsportunnel i praksis utelukker TBM som drivemetode.

To motstridende rapporter

I etterkant av konseptvalget kom det to motstridende rapporter som viste hvor uenige eksperter er om valget av drivemetode ved Ringeriksbanetunnelen.

I februar 2018 kom en ekspertgruppe tilknyttet Follobaneprosjektet med en rapport som vurderte valget av drivemetode ved Ringriksbanen. Rapporten, som var bestilt av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16), var krystallklar på at Ringeriksbaneprosjektet må endre både tunnelkonsept og drivemetode. Rapporten kommer med en rekke argumenter for at Ringeriksbaneprosjektet bør gå for to enkeltløp som drives med TBM, slik Bane NOR har gjort ved Follobaneprosjektet.

Bestilte ny rapport

Noen måneder etter at ekspertgruppen tilknyttet Follobaneprosjektet hadde kommet med sine klare anbefalinger til Ringeriksbaneprosjektet, kommer en ny Bane NOR-bestilt rapport(link til sak i digital utgave av magasinet Byggeindustrien, krever abonnement). En ekstern ekspertgruppe (EEG) bestående av Elisabeth Grasbakken i Multiconsult og Knut Garshol i K. Garshol Rock Engineering Ltd, kommer i denne rapporten med sine vurderinger av om det er grunnlag for å velge TBM som drivemetode, og med det endre tunnelkonsept på Ringeriksbanen, slik rapporten fra Follobanen anbefaler.

EEG faller ned på en totalt motsatt konklusjon enn rapporten fra Follobaneprosjektet, og støtter dermed valgte tunnelkonsept og boring og sprengnings som drivemetode ved Ringeriksbanen.

Ifølge tunnelekspertene ligger stridens kjerne i hvorvidt det er TBM eller boring og sprengning som er best egnet for de varierende bergforholdene og det høye grunnvannstrykket som man forventer under drivingen av store deler av Krogskogtunnelen. Ringeriksbaneprosjektet har også pekt på at en parallell service- og rømningstunnel er positivt med tanke på drift og vedlikeholdshensyn.

KS2-rapport anbefaler ny utredning

Drivemetode og tunnelkonsept for Krogskogtunnelen ble igjen satt på agendaen da innholdet i den eksterne kvalitetssikringen (KS2) av FRE16, ble kjent i slutten av januar.

Marstrand og Møreforsking (EKS) har utført KS2-oppdraget på bestilling fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, og skriver i sin utredning at det ikke er utført en helhetlig, transparent og objektiv sammenlignende utredning av hvilket tunnelkonsept og drivemetode som er mest egnet for Krogskogtunnelen.

Ifølge EKS er det vesentlige svakheter med det foreliggende beslutningsgrunnlag, og de mener derfor både tunnelkonseptet og drivemetode bør vurderes på nytt.

Viser til KS2-rapport

Erik Smith fra Marstrand var tidligere prosjektdirektør ved Follobaneprosjektet. Arkivfoto: Madeleine Bergheim

Erik Smith, som tidligere var prosjektdirektør ved Follobaneprosjektet, jobber nå i konsulentselskapet Marstrand, og har vært med på arbeidet med KS2-utredningen.

Han ønsker ikke å komme med noen anbefalinger rundt hvilke steiner Nye Veier bør snu i prosjektet, men han antar at Nye Veier vil ha som mål å redusere kostnadene med 20 prosent ved jernbaneprosjekter på lik linje med veiprosjektene.

– I denne sammenhengen vil de stille mange spørsmål og lete etter løsninger. KS2-rapporten vil sikkert være et av dokumentene de vil gjennomgå, sier Smith.

Ingen konkrete svar fra statsråden

Byggeindustrien har spurt Samferdselsdepartementet om Nye Veier vil se på blant annet tunnelkonspet og drivemetode på nytt, og vi har også spurt om hva som skjer med eksisterende prosjektorganisasjon. Samferdselsminister Knut Arild Hareide kommer imidlertid ikke med noe konkret svar på hvilke steiner som kan være aktuelt å snu når Nye Veier tar over Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

– Det vi har sagt er at regjeringen tar sikte på å gi fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 til Nye Veier. Vi regner med en endelig avklaring på dette i løpet av våren. Det at Nye Veier etter planen skal få ansvar for å bygge dette felles vei- og baneprosjektet vil også innebære å etablere en profesjonell byggherreorganisasjon som har topp kompetanse også på jernbaneutbygging. Men like viktig som å legge Ringeriksbanen til Nye Veier blir det å endre rammebetingelsene til Bane NOR for å sette de i stand til å utvikle seg som en effektiv byggherreorganisasjon. Foretaket vil fremover ha ansvar for en portefølje av med mange store og krevende infrastrukturprosjekter, svarer Knut Arild Hareide i en e-post til Byggeindustrien.

Vil ikke rykke tilbake til start

I forbindelse med fremleggelsen av KS2-rapporten i slutten av januar var imidlertid samferdselsministeren klar på at det ikke var aktuelt å rykke tilbake til start.

– Vi ser det derfor heller ikke som aktuelt å rykke langt tilbake i planprosessen og starte en ny konseptvalgutredning for dette prosjektet nå. Samferdselsdepartementet mener det heller ikke er tilstrekkelig dokumentert at kostnadene til FRE16 vil reduseres vesentlig ved å ta et steg tilbake og starte en ny utrednings- og planprosess. En ny planprosess vil i seg selv medføre store kostnader. Derimot er det svært viktig for oss at både Bane NOR og Statens vegvesen kontinuerlig jobber med å optimalisere vei- og jernbaneprosjekter, slik at prosjektene blir best mulig, til en lavest mulig kostnad, uttalte samferdselsministeren i en pressemelding fra departementet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Ørn E. Borgen / NTB