Det krangles om milliardbeløp

Direktør Anders Haukedalen i NCC Construction Region anlegg konstaterer at omfanget av uenigheter mellom Statens vegvesen og entreprenørene stadig øker.

Direktør Anders Haukedalen i NCC Construction Region anlegg. Foto: NCC.

Haukedalen sier til Byggeindustrien at de oftere og oftere opplever betydelige uenigheter knyttet til sluttoppgjøret ved de store prosjektene. Ifølge Haukedalen er det ikke uvanlig at det krangles om beløp i 100-millionersklassen.

– Vi, og trolig også andre entreprenører, sitter med store uavklarte saker som i sum kommer opp i milliardklassen, sier Haukedalen.

Han mener det haster med tiltak som kan begrense antallet konflikter og trekker frem ulik kontraktsforståelse som roten til konfliktene.

– Vår påstand er at det er mangelfull kontraktskompetanse blant enkelte av de som leder Vegvesen-prosjektene. Manglende kompetanse kombineres gjerne med at de ikke har tilstrekkelig med myndighet til å ta løpende avgjørelser, eller de vegrer seg for å ta stilling til problemene underveis. Det gjør at det bygger seg opp en svær bolk som må løses helt til slutt, sier Haukedalen.

Han understreker at Vegvesenet også har mange kompetente byggherrerepresentanter som utøver en nødvendig myndighet og som orker å ta stilling til problemer underveis.

Felles opplæring

NCC-direktøren tror ett konfliktdempende tiltak kan være å etablere et fora hvor partene kan få en felles forståelse av kontraktshåndteringen.

– Det trengs en forståelse og en felles plattform slik at alle skjønner sine rettigheter og plikter. Under forrige møte i den såkalte policygruppa ble konfliktnivået tatt opp. Der ble det sagt at dette burde diskuteres i en arbeidsgruppe som kan se på de underliggende problemene. Felles opplæring rundt kontraktsforståelse kan være ett tiltak, sier Haukedalen

Vil bruke voldgift

Anders Haukedalen er skuffet over at tvister med Vegvesenet ofte går veien innom alle tre rettsinstanser før det kommer en dom som ikke kan ankes og endelig utbetaling finner sted.

– Jeg vet ikke hvorfor Statens vegvesen prinsipielt bruker alle tre rettsinstanser. Det er nesten så vi håper på en «midt på treet» dom fordi da øker mulighetene for at saken ikke blir anket og pengene utbetales, sier Haukedalen.

I stedet for tunge og kostbare rettsrunder foreslår Haukedalen å benytte en høyere grad av voldgift slik at tvisten blir løst hurtigere, da ankemuligheten blir borte.

– Se til Sverige

NCC-direktøren tror også Norge bør søke etter svar på hvorfor den svenske anleggsbransjen har langt færre konflikter enn den norske. Han tror noe av forklaringen ligger i at balansen i kontraktene er bedre.

– Hvis en kontrakt er ubalansert i forhold til risiko er det vanskelig å prise korrekt, og hvis det viser seg at risikoen var større en man klarte å se for seg, så blir det gjerne et tungt prosjekt for entreprenøren, noe som kan føre til tvister. Balanserte kontrakter er en nøkkel for å redusere tvistenivået og der tror jeg svenskene er bedre enn oss, hevder Haukedalen.

Uklarheter i prosjekteringen

Han tror også noe av årsaken til et økt konfliktnivå ligger i prosjekteringskvaliteten. NCC opplever at det stadig blir flere uklarheter i prosjekteringsgrunnlaget og det er en kime til konflikter.

– De nye prosjekteringsverktøyene tegner opp en ferdigsituasjon i detalj, men de er ikke like flinke til å tegne opp alle de midlertidige løsningene som må bygges underveis for å komme frem til det ferdige resultat, konstaterer Haukedalen.

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin som leder byggherreseksjonen i Vegdirektoratet. Foto: Håkon Aurlien.

Liker ikke tendensen

– Vi opplever at konfliktnivået i bransjen øker. Det er ikke helt svart, men vi ser en tendens vi ikke liker og dette jobber vi med, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin som leder byggherreseksjonen i Vegdirektoratet.

Sandvin understreker at Statens vegvesen og bransjeorganisasjonene har konfliktnivået på agendaen.

Hun forteller at det blant annet jobbes kontinuerlig mot bransjeorganisasjonene i forhold til kontraktsbestemmelser og rammeverket i kontraktene. Sandvin trekker også frem at det i høst starter et helt nytt kurs i kontraktsforståelse innenfor driftskontraktene. Kurset, som er utarbeidet av Statens vegvesen og EBA, holdes for både Statens vegvesen og entreprenørene.

– Dette kurset har vi veldig tro på. Vi tenker nå at vi skal hente litt erfaringer fra kurset og blir det så bra som vi tror vil vi vurdere om det er elementer fra kurset som vi også kan ta med inn i utbyggingsprosjekter, sier Sandvin.

– Verden har forandret seg

Statens vegvesen jobber også mye med nye kontraktsstrategier. Sandvin sier det er viktig å se på mekanismer og tiltak som kan virke konfliktdempende.

– Vi har nå hatt det samme regime i veldig mange år. Verden har kanskje forandret seg og da må vi gjøre ting på litt andre måter, sier hun.

På spørsmål om hun mener konflikter i prosjektene i stor grad er personavhengig, svarer Sandvin at kontrakter styres av mennesker, men at det handler om å gi menneskene de beste verktøyene og de beste rammebetingelsene slik at prosjektene fungerer slik de skal.

– Ikke noe enkelt svar

Sandvin tror ikke det er noe enkelt svar på hvordan man best kan dempe konfliktnivået i bransjen, men hun håper og tror at noe av det de nå jobber med vil føre til en dreining mot færre konflikter i årene som kommer.

– Vi må prøve å snu det som kanskje er begynnelsen på en kultur vi ikke vil ha, sier Sandvin.