Deling av informasjon avgjørende i HMS-arbeidet

Koronapandemien har tatt mye av oppmerksomheten til virksomhetene i byggenæringen det siste året. Det har krevd mye av selskapene og de ansatte, som selvsagt også har andre viktige fokusområder, og aller øverst på listen kommer HMS-arbeidet.

Det tradisjonelle arbeidet for å sikre at alle forhold innen helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt ser så langt ikke ut til å ha lidd under tiltakene rundt koronapandemien. Arbeidet med å hindre koronaviruset i å spre seg på landets byggeplasser og kontorer henger selvsagt tett sammen med resten av HMS-arbeidet i virksomhetene, og det høye fokuset på dette arbeidet kan selvsagt også bidra til å spille inn på resten av HMS-arbeidet. Statistikken rundt hvor mange skader vi har opplevd den siste tiden vil etter hvert bli tilgjengelig, men inntrykket er at det er på nivå som tidligere. Økt oppmerksomhet innen ett område kan ofte også smitte over på andre forhold, så det er å håpe at koronaen også kan være med på å bidra til et godt HMS-arbeid overordnet sett.

Dette er selvsagt også helt avgjørende. Man kan ikke la koronapandemien påvirke fokuset som trengs innen HMS-arbeidet ute på byggeplassene. Dette er et område hvor man ikke kan slippe ned guarden, man må ha alle rutiner på plass hele tiden, og ikke minst se til at krav og regler som er satt følges opp av alle.

Erfaringene rundt HMS-arbeidet viser at deling av informasjon vil være helt avgjørende for ytterligere å kunne redusere antall alvorlige ulykker i byggenæringen. Det er gjennom de senere årene etablert flere arenaer der deling av erfaringer fra HMS-arbeidet og ikke minst fra uheldige hendelser, står sentralt. Dette er noe virksomhetene selv har etterspurt, og dette er selvsagt med bakgrunn i at det virker. Å få informasjon og høste erfaringer fra andre som har opplevd ulykker kan bidra til at dette ikke skjer igjen, hverken hos den aktuelle virksomhet eller hos andre aktører i næringen. Får man til gode metoder for deling av viktig informasjon av dette kaliber vil det kunne ha meget store positive ringvirkninger. I dette bildet er det selvsagt også viktig å dele informasjon rundt alle typer tiltak som virker og har hatt effekt, og ikke bare de uheldige hendelsene som har oppstått.

I Agder har nå entreprenørene etablert en felles månedlig delingsarena mellom selskapene. Med digitale HMS-kvarter som tar utgangspunkt i konkrete hendelser vil EBA Agder løfte frem verneombudets rolle og bidra til erfaringsdeling på tvers av virksomheter. Mer enn 40 personer deltok på det første HMS-kvarteret, og erfaringen så langt betegnes som meget gode, og dette arbeidet forsetter nå selvsagt fremover. Her får man løftet frem verneombudets viktige rolle, som i seg selv vil kunne være med på å styrke HMS-arbeidet i den enkelte virksomhet, og ikke minst har man etablert en god arena for deling av viktig informasjon, basert på konkrete hendelser. Dette vil opplagt kunne ha stor innvirkning og vil kunne hindre at fremtidige alvorlige ulykker skal skje igjen.

Denne satsingen er noe andre områder i landet også burde iverksette. Denne typen arbeid gjennomføres også i ulike former gjennom satsingen Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA), men det kan aldri bli nok kunnskapsdeling innen dette feltet. Deling av informasjon er ikke konkurransehemmeligheter, men noe av det viktigste virkemiddelet som kan brukes for hindre fremtidige alvorlige hendelser. Vi håper derfor også andre vil kunne bruke en slik modell. Dette er også opplysninger som bør samles sentral slik at flest mulig får tilgang informasjonen. Fakta, erfaringer og opplysninger om konkrete hendelser vil være helt avgjørende for at satsingen på HMS-arbeidet skal gi ytterligere resultater også fremover.