Statens vegvesen E39 Ålesund Molde er i gang med planleggingen av ny E39 fra Ålesund til Molde. Anleggsansvarlig E39 Ålesund Molde, Arild Gjerde, prosjektdirektør Ove Nesje Statens vegvesen, Utbygging midt, planleggingsleder Breivika-Ørskogfjellet, Tone Hammer, NTP -rute ansvarlig Møre og Romsdal, Andre Moltubakk og prosjektleder Harald Inge Johnsen Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde var denne uka på befaring av strekningen. Foto: Statens vegvesen
Statens vegvesen E39 Ålesund Molde er i gang med planleggingen av ny E39 fra Ålesund til Molde. Anleggsansvarlig E39 Ålesund Molde, Arild Gjerde, prosjektdirektør Ove Nesje Statens vegvesen, Utbygging midt, planleggingsleder Breivika-Ørskogfjellet, Tone Hammer, NTP -rute ansvarlig Møre og Romsdal, Andre Moltubakk og prosjektleder Harald Inge Johnsen Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde var denne uka på befaring av strekningen. Foto: Statens vegvesen

Deler opp E39 Ålesund-Molde i flere kontrakter

Statens vegvesen deler opp utbyggingen av E39 Ålesund-Molde i flere mindre, og noen store, kontrakter. De håper å gjøre veiprosjektet attraktivt også for mindre veientreprenører, og underleverandører.

En uke etter at Stortinget vedtar NTP 14. juni, inviterer Statens vegvesen entreprenører, underleverandører og rådgiverbransjen til leverandørmøte på Teams om E39 Ålesund-Molde mandag 21. juni.

- I tillegg til strekningen Ålesund-Molde skal det bygges ny fylkesveg til Gossen over Kjerringsundet i tett samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Samtidig blir Otrøya, Midøya og Gossen landfaste. Tre fergesamband blir overflødige og legges ned. Hele strekningen på E39 blir 75 kilometer. Prosjektet er et ledd i den overordna målsettinga om å få bedre vegstandard på E39, og inngår i den langsiktige utbedringen av E39 som binder sammen byene langs Vestlandet. Det viktigste målet for prosjektet i Møre og Romsdal er likevel å binde sammen Molde og Ålesund til et bo- og arbeidsmarked, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Prosjektet er inndelt i fem planparseller:
Breivika/Ålesund-Digernes
Digernes-Ørskogfjellet
Ørskogfjellet-Vik
Vik-Julbøen
Julbøen-Bolsønes/Molde

Mulig oppstart på strekningen Ørskogfjellet-Molde er i 2023 forutsatt nødvendige vedtak i kommuner, fylke og storting. Planen er byggestart i 2023. Med tilstrekkelig årlige bevilgninger kan den nye europavegen åpne i 2030.

- Dette er et godt og viktig prosjekt. Vi har delt det opp i vesentlig flere kontrakter enn antallet planparseller, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde, i meldingen.

Vegvesenet har lagt opp til en kontraktstrategi med stort spenn i størrelsen på kontraktene. De minste blir på noen titalls millioner kroner på forberedende entrepriser. Romsdalsfjordtunnelen og Julsundbrua blir de største kontraktene i området tre-fire milliarder.

- Vi regner med god respons i markedet, sier prosjektleder Johnsen.

Vegvesenet planlegger bru og tunnel med fire felter. På Julsundbrua blir det i tillegg eget felt for gående, syklende og saktegående kjøretøy. På øvrige strekninger planlegges det for 4-felts veg med dimensjonerende hastighet 110 km/t. Samtidig skal reguleringsplanene legge til rette for en trinnvis utbygging med 2/3 felts veg med enkle tunnelløp i trinn 1. Det blir midtrekkverk på hele strekningen med forbikjøringsfelter. Unntaket er et løpstunnelene hvor bredt midtfelt er et av sikkerhetstiltakene.

På strekningen Digernes – Ørskogfjellet starter reguleringsplanarbeidet opp i juni i år. Det er foreslått flere ulike veilinjer på strekningen. Samtlige omfatter en til to tunneler.

Det forventes at det settes i gang planarbeid på strekningen Breivika-Digernes ved årsskiftet 21/22. Det foreligger skisser både på utbygging langs eksisterende trase og flere nye traseer delvis i tunnel.

- Vegvesenet har jobbet fram gode løsninger for bru, tunneler og resten av vegen. Nå ser vi fram til å starte dialogen med bransjen. Sammen skal vi bygge Møre og Romsdal, sammen, sier Johnsen.