Gang- og sykkelveien som skal bygges mellom Ås og Hauger bru, ligger på myr- og skoggrunn. For å unngå setningsskader når gang- og sykkelveien er ferdigbygd, har Statens vegvesen forbelastet grunnen med plastsekker fylt med stein. Foto: Statens vegvesen

Gang- og sykkelveien som skal bygges mellom Ås og Hauger bru, ligger på myr- og skoggrunn. For å unngå setningsskader når gang- og sykkelveien er ferdigbygd, har Statens vegvesen forbelastet grunnen med plastsekker fylt med stein. Foto: Statens vegvesen

De skal bygge gang- og sykkelvei mellom Ås og Hauger bru

Statens vegvesen har tildelt oppdraget med å bygge gang- og sykkelveien mellom Ås og Hauger bru i Ås kommune til Åge Haverstad AS, som starter bygginga i midten av juni. Gang- og sykkelveien skal stå ferdig høsten 2025.

– På den 2,2 kilometer lange strekningen mellom Ås og Hauger bru skal Statens vegvesen bygge om grusvegen langs jernbanen til fortau, sykkelvei og grussti for løping, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Kontrakten har en verdi på cirka 24,1 millioner kroner.

Fortauet blir 1,6 meter bredt, sykkelveien 2,5 meter bred og grusstien 1 meter bred.

Dagens grusvei blir stengt i hele anleggsperioden for å ivareta sikkerheten for både arbeidere og trafikanter. Alternative ruter for de som går og sykler, blir skiltet.

– Strekningen mellom Ås og Hauger bru er mye brukt av gående og syklende. Vi er glade for at vi nå kommer i gang med å forbedre tilbudet for dem, sier byggeleder Knut Hasle i Statens vegvesen.

Vegvesenet viser til at det er krevende grunnforhold med myr og skogbunn der gang- og sykkelveien skal bygges. For å unngå setningsskader etter at veien er bygd, forbelastet Statens vegvesen strekningen med store plastsekker fylt med stein sommeren 2023.

– Grunnen har nå satt seg tilstrekkelig så byggearbeidene kan begynne, skriver Statens vegvesen.

Etaten opplyser at entreprenør Åge Haverstad AS rigger seg til i uke 25 og starter deretter med grunnarbeider.

Høsten 2025 skal fortauet, sykkelveien og grusstien være klar til bruk.