Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ), overrekker den nye metodeboken i samfunnsøkonomiske analyser til finansminister Siv Jensen.

Dårlig forarbeid koster staten dyrt

– ­­Altfor få og altfor dårlige samfunnsøkonomiske analyser i staten gir stor risiko for at staten sløser bort milliarder i feilinvesteringer, sier Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Torsdag 4.september mottok finansminister Siv Jensen statens nye metodebok i samfunnsøkonomiske analyser. Metodeboken gjør det enklere for byråkrater å gjennomføre gode analyser av hvilke konsekvenser en investering vil ha for samfunnet, både når det gjelder kostnader og gevinster.

– Økt bruk av samfunnsøkonomiske analyser er en viktig forutsetning for gode beslutninger, og med det en mer effektiv ressursbruk i staten. Som beslutningstakere trenger vi god informasjon om kostnader og nyttevirkninger av tiltakene vi vurderer å gjennomføre, sier finansminister Siv Jensen.

Kun 7 av 194 utredninger regnet på kostandene

De færreste offentlige tiltak utredes, og mange vedtak fattes på bakgrunn av utilstrekkelige beslutningsgrunnlag. I en rapport som DIFI la frem i 2012 kom det fram at kun 7 av 194 utredninger fra Regjeringen i en toårsperiode inneholdt kostnadsberegninger.

– Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte, slik at vi unngår feilinvesteringer og sløsing med samfunnets ressurser, sier Børmer i Direktoratet for økonomistyring, som har laget metodeboken.

Hva er samfunnsøkonomiske analyser?

En samfunnsøkonomisk analyse er et verktøy for å identifisere og synliggjøre virkninger/konsekvenser av et tiltak for berørte grupper i samfunnet. Analysen sier noe om hvilket samfunnsproblem som skal løses og hvilke alternative tiltak som kan løse problemet. Analysen sier også noe om hvilke forventede fordeler og ulemper de ulike tiltakene har, og for hvem. Gjennom systematisk kartlegging, sammenlikning og vurdering av virkninger av alternative tiltak bidrar samfunnsøkonomisk analyse til bedre beslutninger.