Partner Jan Magne Isaksen i Kluge Advokatfirma. Foto: Kluge.

Constructas advokat reagerer på Consto-sjefens uttalelser

Partner Jan Magne Isaksen i Kluge Advokatfirma, reagerer på Consto Bergen-sjef Arve Sande sine uttalelser etter at Consto tapte ankesaken om Sentralbadet-konkurransen mot Bergen kommune.

Rett før jul slo Bergen tingrett fast at Bergen kommune la til grunn feil fakta i evalueringen av Constos tilbud under konkurransen om ombyggingen av Sentralbadet. Denne uken kom kjennelsen fra ankesaken i Gulating lagmannsrett, som ga full seier til Bergen kommune. Kommunen kan dermed gå videre med Constructa Entreprenør, som vant konkurransen.

Daglig leder Arve Sande i Consto Bergen Foto: Leo Nygænen. 

I en kommentar på kjennelsen uttalte daglig leder Arve Sande i Consto Bergen til Byggeindustrien, at han er mest skuffet på vegne av bransjen. Sande sa også at kjennelsen fra lagmannsretten åpner opp et enormt handlingsrom for offentlige byggherrer til å tildele prosjekter etter eget forgåttbefinnendene i denne typen konkurranser.

Uttalelsene fra Arve Sande har fått partner Jan Magne Isaksen i Kluge Advokatfirma til å reagere. Isaksen har vært prosessfullmektig for Constructa Entreprenør. Constructa vant konkurransen om ombyggingen av Sentralbadet, og har vært partshjelper i saken mellom Bergen kommune og Consto Bergen.

– Bransjen har ikke noen saklig grunn til å være skuffet. Tvert om bekrefter kjennelsen at anskaffelsesregelverket fungerer og forvaltes etter sitt formål. I likhet med Bergen kommune har lagmannsretten lagt til grunn at det var klare forskjeller mellom tilbudene. Lagmannsretten har ikke funnet noen holdepunkter for at evalueringen var vilkårlig eller at Consto har vært utsatt for usaklig forskjellsbehandling, sier Isaksen.

Constructas advokat påpeker at lagmannsretten legger til grunn at det hører til det innkjøpsfaglige skjønnet å avgjøre hvordan ulikhetene i tilbudene skulle vektes i den konkrete poenggivningen.

– Dette er helt i samsvar med gjeldende rett, og åpner ikke opp «et enormt handlingsrom for offentlige byggherrer til å tildele prosjekter etter eget forgodtbefinnende». Sande har i så fall misforstått både konkurransegrunnlaget og lagmannsrettens kjennelse på sentrale områder. I motsatt fall ønsker Sande seg en rettsliggjøring av selve tildelingsprosessen. Ingen, og i hvert fall ikke bransjen selv, vil være tjent med slik endring, fastslår Isaksen.