Direktør Jarle Kvalvik i Etat for utbygging i Bergen kommune, daglig leder Johannes Gullbrå og Kenneth Bøe i Constructa Entreprenør etter at samspillskontrakten om Nordnes oppveksttun er undertegnet.

Constructa utvikler Nordnes oppveksttun i samspill

Nylig inngikk Etat for utbygging i Bergen kommune og Constructa Entreprenør AS avtale om å utføre Nordnes oppveksttun i en samspillsentreprise.

Nordnes oppveksttun er det sjuende prosjektet (av åtte) Constructa Entreprenør har vunnet i samspillskonkurranser. Tre av disse prosjektene, medregnet Nordnes oppveksttun, er rehabiliteringsprosjekter. Samlet verdi på alle entreprisene er 1,8 milliarder kroner, inkludert merverdiavgift. Constructa Entreprenør var den første entreprenøren som tegnet samspillsentreprise med Bergen kommune.

Forprosjektfase

Daglig leder Johannes Gullbrå i Constructa Entreprenør forteller at Nordnes oppveksttun skal gjennom en forprosjektfase der partene i fellesskap skal finne de beste løsningene før byggearbeidene starter.

Nordnes oppveksttun vil bli en to-parallell barneskole, med integrert spesialavdeling for funksjonshemmede elever, og barnehage med plass til cirka 30 barn. Utgangspunktet er den 114 år gamle Nordnes skole og tilhørende skoleplass.

– Vi jobber nå med å videreutvikle prosjektet sammen med byggherre og samtidig kalkulere og prise det, blant annet basert på oppgitte påslagsprosenter og timesatser for rådgivere, sier Gullbrå.

Lund & Laastad arkitekter AS har utarbeidet skisseprosjektet for byggherren, mens HUS Arkitekter er ansvarlig arkitekt for videre utvikling i samspillsentreprisen. Smedsvig Landskapsarkitekter AS skal planlegge uteområdene, og Sweco Norge er totalrådgiver. Rune Breistein fra WSP er leid inn som prosjektleder for Bergen kommune.

Det gamle skolebygget skal fullstendig rehabiliteres innvendig. Vegger, dekker, tekniske anlegg skal fornyes. En ny barnehage skal bygges inntil skolebygget. Totalt skal arealene utvides med 500 kvadratmeter. Skoleplassen skal oppgraderes og det skal bygges en bossnettstasjon og ballbinge og opparbeides et parkareal. En oppkjøring med rundkjøring og et to meter bredt fortau skal bygges fra oppveksttunet og til Festningen.

Rivning startet i november og skjedde i en egen totalentreprise. Constructa Entreprenør har totalansvar for hele prosjektet, eksklusiv rivning. Constructa Entreprenørs kontraktsum er på 234 millioner kroner, mens totalsum for prosjektet er anslått til 308 millioner kroner, medregnet merverdiavgift.

3D-skanning

Ifølge Gullbrå er det store likheter mellom dette prosjektet og Møhlenpris oppveksttun, som Constructa Entreprenør fullførte rehabilitering av våren 2017.

– Utfordringene er mye av de samme, som hvordan plassere ventilasjonsaggregat. Her vurderer vi å plassere det nedgravd på skoleplassen eller på loft. Vi skal 3D-skanne bygget etter innvendig rivning slik at vi kan se strukturene og få god kontroll på rammene vi kan bygge innenfor. Vi ønsker større grad av åpenhet i bygget og må se på bærende konstruksjoner. Inngrep vil være et ganske omfattende arbeid. Bygget har god himlingshøyde, men høye vinduer gjør at vi ikke kan senke himlingen vesentlig. Vi må likevel få plass til horisontale hovedføringer for tekniske fag, sier Gullbrå.

Gullbrå forteller at det er en stor fordel at rivning er utført i en tidligere entreprise med tanke på kartlegging av bygget. Det er god tilkomst for å se og kartlegge bygget.

– Det er også fint at vi kan bruke den tilliggende parken som riggplass. Både byggherren og vi ønsket å samle prosjektorganisasjon i brakker på byggeplassen allerede i samspillsfasen, sier Gullbrå.

Universell utforming

Nordnes oppveksttun skal ha 30 elever med funksjonshemninger og det er et krav om at elevene skal ha tilgang til undervisningsrom oppover i bygget, slik at de i størst mulig grad har kontakt med sitt alderstrinn. Det blir en utfordring å få til universell utforming i et skolebygg der et er begrenset hvor mye som kan endres. Byantikvaren er med på å finne gode løsninger.

For å finne gode UU-løsninger skal Constructa Entreprenør knytte til seg personer som tilfredsstiller samlebetegnelsen funksjonshemmet eller vanskeligstilt. Dette er et krav fra byggherren.

Samspillsentrepriser

Constructa Entreprenør har hatt stor suksess med samspillsentrepriser. Gullbrå tror det skyldes at selskapet har klart å sette sammen vinnerlag, som i tilbudsfasen har vært med å utvikle prosjektene.

– Skisseprosjektet utvikles i samspill med byggherrene. Dette gir sluttresultater vi og byggherren er svært fornøyd med, sier han.

Tlbudsansvarlig og leder for tilbuds- og kalkulasjonsavdelingen i Constructa Entreprenør, Kenneth Bøe, sier at selskapet har funnet arbeidsmåter og metodikk som har vist seg å fungere godt.

– Vi har gode lag der vi, arkitekter, landskapsarkitekter og rådgivere jobber godt sammen. Vi har ofte brukt totalrådgivere, siden det er en fordel at flest mulig sitter samlokalisert. Når vi velger lag må vi ha med de som samspiller og som kan gi og ta. Det er viktig å få en god dialog med byggherren og byggherrens prosjektorganisasjon og driftsorganisasjon. Vi har egen tilbuds- og kalkulasjonsavdeling med mye kompetanse som vi kan trekke på, sier Bøe.