Bygningsvernpris til Olav H. Rygnestad

Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris for 2004 tildeles restaureringshåndverker Olav H. Rygnestad, Valle for fortjenestefullt bygningsvernarbeid gjennom mange år i Setesdal. Forslagsstilleren er Setesdalsmuseet.

Om bygningsvernprisen Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris ble opprettet i 1990 med egne retningslinjer. Formålet med bygningsvernprisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i Aust-Agder. Prisen skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats. Det være seg innen pleie/vedlikehold, rehabilitering, ombygging, tilpasning av nybygg m.v. Bygningsvernprisen bør benyttes til å vise ulike typer av bygningsvern og bredden av kulturminnefeltet eller rette søkelys mot satsningsområder innenfor kulturminnevernet. Det bør over tid tilstrebes geografisk spredning av pristildelinger og forskjellige former for kulturminnevern. I de seinere år deles det også ut lokale bygningsvernpriser i enkelte kommuner. Prisen er på kr 30.000. Prisen for 2004 tildeles restaureringshåndverker Olav H. Rygnestad, Valle for fortjenestefullt bygningsvernarbeid gjennom mange år i Setesdal. Begrunnelse Olav H. Rygnestad (f. 1938) har gjennom de siste ti årene vært den ledende restaureringshåndverkeren i Setesdal. Han er sjølstendig næringsdrivende med tett samarbeid med andre utøvere innen tradisjonelle håndverksfag i Setesdal. Kunnskap om gamle teknikker har han sjøl skaffa seg ved samtaler med og læring av eldre håndverkere det som nå kalles håndbåren kunnskap - samt egne observasjoner. Han er nøyaktig og lojal mot den gamle byggeskikken samtidig som han er orientert mot å finne praktiske løsninger. I det antikvarfaglige miljøet både på fylkes- og riksplan nyter han stor respekt. Han har nylig fullført høyskolestudium i bygningsrestaurering som desentralisert tilbud fra Høyskolen i Sør-Trøndelag. Han har tidligere vært instruktør og deltaker i flere av Riksantikvarens kompetansehevingskurs flere steder i landet, og likeledes vært med ved utvekslingsarbeider i Arkhangelsk og Canada. Samtidig er han en håndverker som folk gjerne står i kø flere år for å få til rehabiliteringsoppdrag. Han har gjennom sine holdninger og kvaliteten på arbeidet opparbeidet seg et sterkt renommé i Setesdal. Ved samarbeid med Olav H. Rygnestad har en rekke særlig vanskelige bygningsmessige istandsettinger fått en heldig utgang. En vil spesielt peke på istandsettinger av loft, som er bygninger med særlig høy alder, kompliserte både teknisk og antikvarfaglig. Her har han fått til løsninger som både er funksjonelle og faglig akseptable.