Bygger vi bruk-og-kast bygg?

Norske kommuner fortsetter å bygge vedlikeholdsbomber selv om de vet at mer satsing på vedlikeholdsfrie løsninger er nødvendig.

Jan Eldegard

Daglig leder
Byggutengrenser

I flere omganger har Rådgivende Ingeniørers Forening og andre ropt varsko om store vedlikeholdsetterslep i offentlige bygg. Kommunale bygg og anlegg ligger verst an og det ser ikke ut som det er bedring å se. Byggutengrenser som samler mur og betongbransjen i Norge, har bedt Prognosesenteret om å kikke inn i de utfordringene som kommunene bør se og dette er ikke hyggelig lesing.

Rapporten viser blant annet at den totale kommunale bygningsmassen vil øke fra 23 mill m2 i 2014 til nærmere 30 mill m2 i 2030. Kommunenes rapporterte vedlikeholdskostnader ligger i 2014 på ca 2,1 mrd kroner. For å ta igjen etterslepet i vedlikehold og opprettholde funksjonalitet i disse byggene, må vedlikeholdskostnadene økes til ca 5,4 mrd kroner pr år i 2014-priser. I de årene hvor det er publisert statistikk over utviklingen i vedlikeholdsutgiftene, 2008-2014, er det imidlertid ingen tegn til økning i bevilgningene pr kvm, tendensen er heller et svakt fall.

Dette bør ikke være beroligende fakta for de ansvarlige hverken i kommuner eller staten. For å ta tak i denne utfordringen må blant annet det grønne skiftet gjøres bærekraftig- det er det nok ikke i dag. Dersom kommunene starter med å prosjektere bygg for 100 år med planer for vedlikeholdet i en slik periode, er dette en god begynnelse. Mange kommunale bygg har allerede en slik alder men planer for vedlikehold er mangelfulle og der ligger hovedårsaken til det store forfallet.

Byggutengrenser ønsker å bevisstgjøre både private og offentlige byggherrer på de grep de kan gjøre for å styrke bærekraftig bygging slik at de har framtidige ressurser til å møte nye oppgaver. I denne forbindelse er miljøvennlige byggeløsninger en naturlig del og dette gjøres for eksempel gjennom bruk av lavkarbon-betong og arbeid for nullutslipp fra betong innen 2030. Andre viktige grep er levetidsplanlegging, produktivitetsforbedringer ved å legge til rette for industrialisering på byggeplass, redusert byggetid samt å etablere robuste kontraktsformer som sikrer de sosiale forholdene i byggeprosjektene.