Firefelts motorvei med midtdeler og fartsgrense på 100 kilometer i timen planlegges bygget gjennom Lunner i Oppland. Illustrasjon: Statens vegvesen

Bygger vei i dagen gjennom Lunner

Etter mange års politisk kamp, har politikerne i Oppland-kommunen Lunner gått med på motorvei i dagen med 100-grense.

Det skriver Oppland Arbeiderblad i en artikkel på sine nettsider denne uken.

Forslaget til trasé for den nye riksvei 4 mellom Roa og kommunegrensen mot Gran er lagt ut til offentlig ettersyn, og med det er den lange prosessen for ny vei på strekningen i ferd med å ende.

Reguleringsarbeidet ble, ifølge oa.no, først satt i gang i 2004, og planforslaget bygde da på flere års forarbeid. Lunner kommunestyre stoppet reguleringsprosessen i 2006 da de folkevalgte ønsket tunnel forbi Volla.

I 2012 gikk politikerne i Lunner likevel med på Statens vegesens forslag om vei i dagen.

Sikter på start i 2016

Fristen for å komme med skriftlige kommentarer til reguleringsplanen er satt til 1. september.

Den planlagte, 20 meter brede veien kommer til å legge beslag på til sammen 340 dekar grunn, hvorav 220 dekar er fulldyrket jord, skriver Oppland Arbeiderblad.

Det er planer om å starte utbyggingen når riksvei 4 gjennom Gran er ferdig utbygd i 2016. Det er foreløpig ikke bevilget penger til utbyggingen i Lunner.

Planen er utarbeidet av Rambøll Norge.

Flere samferdselsløft

Strekningen mellom Roa og Gran grense er 4,1 kilometer lang, og skal bygges som en firefeltsvei med midtdeler, og en fartsgrense på 100 kilometer i timen. Den skal delfinansieres ved hjelp av bompenger, og bomstasjonen vil trolig bli bygd på kommunegrensen. Finansieringen skal vedtas av Stortinget, men det er ikke kjent når det vil skje.

I planforslaget går det fram at det skal bygges et toplanskryss ved Roa som gir en direkte fortsettelse av E16. Statens vegvesen har samtidig valgt å bygge to bruer over den nye veien framfor kulvert eller lokk.