Byggenæringen helt avgjørende

Det er sjelden byggenæringens viktige saker dominerer den norske valgkampen. Men valgkampens viktige saker er avgjørende for den norske byggenæringen, og forhåpentligvis får politikerne med seg budskapet og rollen byggenæringen kan spille inn rundt disse sakskompleksene.

Med sine mange hundre tusen ansatte, spredt over hele landet, er byggenæringen helt avgjørende for å opprettholde sysselsettingen i Norge. Og dette er en av få næringer som er like viktig tanke med tanke på antall ansatte og verdiskapingen absolutt over hele landet. Ingen andre næringer kan vise til så god spredning av kompetanse og arbeidskraft som nettopp det som skjer innen bygg, anlegg og eiendom. Det er ikke en by eller bygd hvor ikke sysselsettingen og verdiskapningen til byggenæringens virksomheter spiller en avgjørende rolle i lokalsamfunnet. Dette er også ikke minst viktig med tanke på aktiviteten som kommer rundt kjernen av det som skapes av næringens mange ansatte. Og så må vi selvsagt huske på hva næringens virksomheter skaper av ferdige bygg og infrastruktur – selve produktene vi alle er så avhengige av i hverdagen.

Og nettopp sysselsettingen og verdiskapningen samfunnet er avhengig av for å utvikle seg videre, er selvsagt et viktig tema i alle valgkamper, også foran årets stortingsvalg. Håpet er selvsagt derfor at politikerne lytter til budskapet fra byggenæringens aktører nå midt inne i denne mest hektiske perioden foran årets valgkamp. Om ikke byggenæringen dominerer i avisoverskriftene, er alle som nå er på valg ivrige med å reise rundt og besøke norske virksomheter. Og her har byggenæringens organisasjoner og selskaper gjort seg bemerket, og mange selskaper og organisasjoner får nå mulighet til å komme tett innpå politikerne med sine budskap, og det har selvsagt en effekt. Nettopp byggenæringens kraft som sysselsetter og verdiskaper er ikke noe man kommer utenom, og det vil definitivt også feste seg hos politikerne og er noe de vil ta med seg videre. Vi har over de senere årene sett en stor utvikling ved at byggenæringens virksomheter også kommers til syne gjennom den praktiske politikken, og dette er ikke noe som vil forsvinne etter årets valg – uansett utfall. Vi vil nok se at byggenæringens viktighet i stadig større grad vil trekkes frem i denne sammenhengen.

Det aller viktigste momentet i årets valgkamp er likevel klimaet og hvordan klimaendringene vil påvirke oss og ikke minst tvinge oss alle til å tenke og oppføre oss annerledes. Her har byggenæringen allerede vist mange gode initiativ og helt klart også vist seg som en ansvarlig næring som både bør og kan utgjøre en stor forskjell. Det er viden kjent at hva byggenæringen skaper og hvordan produktene realiseres, har stor innvirkning på hele verdens totale klimautslipp. På samme tid er det derfor også helt avgjørende å ha byggenæringen med på laget når utslippene skal reduseres. Dette vet selvsagt næringen selv, og det vet nå også politikerne i stor grad. Skal man klare å nå de nasjonale målene, må byggenæringen tas med på råd, og gis de mulighetene som skal til for å få de ønskede og nødvendige resultater. Så selv om andre aktører ofte trekkes frem i klimadebatten, som olje- og gassnæringen, må vi huske på at det også er andre sektorer som spiller en meget viktig rolle i dette arbeidet – både på kort og lang sikt. Hvordan byggenæringen rigger seg for fremtiden er helt avgjørende i klimakampen, og da er det nødvendig at dette også kommer frem i det offentlige ordskiftet, og selvsagt aller viktigst – at det tas hensyn til i hvordan vi skal bygge landet fremover, og hvilke grep som må gjøres innen dette feltet.

Hvordan vi skal angripe klimautfordringen, og hvordan byggenæringen skal skape fremtidens Norge, henger selvsagt også tett sammen med den totale sysselsettingen til landets største fastlandsnæring. Det vil i all fremtid være behov for byggenæringens tjenester, men hvordan vi bygger og hva som skal bygges vil stå foran store endringer. Det vil vi merke allerede de neste årene.