Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL. Foto: Moment Studio

Byggenæringen bekymret for 2021, men mer positiv til 2022

Kun én av tre bedrifter i byggenæringen sier seg positive til egen økonomi i 2021.

Det skriver Byggenæringens Landsforening (BNL) i en pressemelding mandag.

– Forventningene til 2021 er ikke overraskende lavere enn i fjor. Selv om 2020 gikk bedre enn fryktet, viser undersøkelsen at en av tre bedrifter har lavere ordretilgang, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

Kun 34 prosent, omtrent én av tre, av de 625 bedriftene som deltok i BNLs medlemsundersøkelse i januar, sier de er positive til egen bedrifts økonomi for 2021. Det tilsvarende tallet i 2021 var 46 prosent.
– Selv om vi har hatt jevnlige medlemsundersøkelser knyttet til koronaen, så har det vært knyttet stor spenning til hvordan bedriftene ser på fremtiden. Undersøkelsen bekrefter vårt inntrykk av at man er mer lunkne nå til 2021, mens flere er positive til 2022, men her er det også både regionale og bransjeforskjeller, sier Sandnes.

En av utfordringene i næringen over tid har vært lønnsomheten, selv om den har bedret seg de siste årene. I 2021 forventer én av ti bedrifter at de vil gå i null eller i underskudd, mens tilsvarende forventer at de går i null eller underskudd for 2020. Det er også en liten økt andel bedrifter som forventer bedre resultat for 2021, skriver BNL i pressemeldingen.

– Undesøkelsen synliggjør at de ulike markedene og bransjene merker krisen ulikt. 29 prosent melder også om lavere ordretilgang. Pandemien har rammet bedriftene ulikt, også utfra smittetrykk og hvor hardt man er rammet av koronatiltakene. Hver fjerde bedrift har hatt svært store kostnader knyttet til blant annet smittevern, sier Sandnes.

Mangel på fagarbeidere

Undersøkelsen bekrefter også at det er fortsatt stort behov for kompetent arbeidskraft, heter det i pressemeldingen fra BNL.
– Det er litt færre som skal ansette i 2021, men det er fortsatt mange bedrifter som sliter med å få tak i riktig kompetanse. Og 35 prosent mener at mangel på tilgang til arbeidskraft er et hinder for økning i investeringene, sier Sandnes.

Fagarbeidere er mest etterspurt, og fire av ti bedrifter svarer at de ikke får tak i denne kompetansen. Ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører er også etterspurt i næringen. Hver fjerde bedrift svarer at de ikke får tak i lærlinger.

– Det nærmer seg søknadsfrist for videregående opplæring og etter hvert også høyere utdanning. Disse tallene bør betrygge ungdom og deres foreldre som vurderer byggenæringen. Næringen trenger både lærlinger og fagarbeidere. Også andre framskrivninger av kompetansebehov viser at blant annet fagarbeidere vil være etterspurt i fremtiden, sier Sandnes.

Sandnes peker på at pandemien minner oss på både hvor sårbare vi er når det gjelder tilgang på kompetent arbeidskraft, samtidig hvor viktig evnen til å omstille seg er.

– Det er positivt at hver fjerde bedrift i næringen svarer at koronaen har bidratt til at de har digitalisert i stor grad og at like mange mener deres viktigste konkurransefortrinn er evnen til innovasjon. Jeg tror at veien ut av pandemien vil i stor grad være grønn og digital. Det er fortsatt mange oppgaver som byggenæringen skal løse fremover, og vi tror – som bedriftene at vi kan være mer optimistiske når vi ser mot 2022, avslutter Sandnes.

Noen nøkkelfunn fra BNLs medlemsundersøkelse:

  • Flere tror at Norges økonomi går bedre i 2021 enn i 2020
  • Tolv prosent tror de går i null eller underskudd i 2021, og 19 prosent svarer det samme om forventet driftsresultat i 2020
  • Flere svarer at tåler svingninger i økonomien dårligere, og flere mener også at situasjonen er uendret
  • 40 prosent har lik ordretilgang nå som i fjor, 29 prosent har lavere ordretilgang
  • 43 prosent svarer at de ar stort behov for fagarbeidere
  • Én av fire får ikke tak i lærlinger
  • Én av fire bedrifter svarer at de har digitalisert i stor grad
  • Én av fire bedrifter har hatt store kostnader knyttet til smittevern