Bybanen byggetrinn 2

Bybanen byggetrinn 2

Lengde: 3,6 km, dobbeltspor

Kostnad: 1,35 milliarder kroner

Byggherre: Bybanen Utbygging

Prosjektering: Multiconsult

Forberedende arbeider: Veidekke Entreprenør og NCC Construction 

Grunnentrepriser:
Svein Boasson, Mesta og NCC

Perrongbygg: LAB Entreprenør

Skinner, produsent:
Arcelor Mittal AL

Skinner, legging: TorPol

Banesignalsystem: BDR

Sporvekslere: Voest Alpine

Banestrømanlegg: Efacec

Signal- og teleanlegg: Thales

Elektro: M Thunestvedt Elektro

Støyskjermer: TH Bhas Bygg

Forlengelse busstrase: Halvorsen Grave og Transportservice

Multiconsult
Prosjektert:
3,6 km bybane med dobbeltspor og fem holdeplasser, to tunneler, tre bruer, bussterminal, kollektivfelt langs Osvegen og ved Lagunen, rassikring og støytiltak

Kontraktssum: 90 millioner kroner

Underleverandører: Arkitektgruppen Cubus, Smidt & Ingebrigtsen, Atkins og Asplan Viak

Svein Boasson
Lengde:
450 meter

Kontraktssum: 22 millioner kroner

Underentreprenører: Rivning: AF Decom - Betonggulv på betongstøp: Betonggulv - Rørleggerarbeider: Bergen Rørteknikk - Betongarbeider, ut-kraget fortau: HL Rehab

NCC Construction
Lengde:
300 meter

Kontraktssum: 86 millioner kroner

Underentreprenører: Grunnarbeid: Stensland og Tyssøy - Anleggs-
gartner: Anleggsgartnermester Wikholm - Asfaltering: NCC Roads - Betongpumping: Gjerde Betong-
pumping - Peling: Nordenfjeldske Spunt og Peleservice - Tømrer: Byggmester Asbjørn Hitland

Leverandører: Betong: Unicon - Armering: Norsk Stål - Broreis: Hansmark Norge - Spennarmering: Spennarmering Norge - Brolagre: KB Spennteknikk - Brorekkverk: Vik Ørsta - Trekkerør: Brødrene Dahl - Veiskilt: Euroskilt - Heis: Reber Schindler - Flettverksgjerder: Multi Gjerdenett - Ventilasjon: Bygg og ventilasjon

Mesta
Lengde:
2.700 meter

Kontraktssum:
Ca 400 millioner kroner

Underentreprenører: Gartnerarbeid: Magne Løvås - Massetransport: Brødrene Flatabø - Transport: Ekern - Tunnelduk: W. Giertsen - Oppmerking: Visafo - Asfalt: Leminkainen - Betongkant: Asfalt og Maskin - Rørlegging: Bergen Vann - Betong-
arbeid: Hylland - Barrikadedekke: Hesselberg 

Leverandører: Rekkverk: Vik-Ørsta - Gjerder: Solheim Gjerdenett - Betongelementer: Ølen Betong - Rør: Bergen Rørhandel - Geomatikk: Anko - Trafikkskilt: Euroskilt

LAB Entreprenør
Kontraktssum:
30 millioner kroner

Rådgivere: Multiconsult med underkonsulent Arkitektgruppen Cubus og Node Rådgivende Ingeniører

Underentreprenører/leverandører: Glass: Hole Glass - Smed: Johs Sælen & Sønn - Trebenker: Minde Snekkeri - Avfallskurver: Euroskilt - Taktekking: Fløysand Tak - Lysarmaturer: iGuzzini og Lightmakers - Lyslogoer: Scanco og Protector

Fredag 21. juni åpnet byggetrinn 2 på Bybanen i Bergen.

Det var fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) som markerte åpningen av Bybanen byggetrinn 2 ved å skjære over et nasjonalfarget bånd med en tollekniv, godt assistert av Bergensordfører Trude Drevland (H). Byggetrinn 2 går fra Nesttun til Lagunen og har fem holdeplasser. Samlet lengde er 3,6 kilometer. Traseen følger i stor grad Fanaveien. Holdeplassene er Nesttun sentrum, Skjoldskiftet, Mårdalen, Skjold og Lagunen.

Informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bybanen Utbygging forventer en passasjerøkning på 20 prosent, til drøyt 36.000 passasjerer daglig, fordelt på 212 daglige avganger. Bybanen har nå 20 vogner med plass til 160 passasjerer. Senere skal vognene forlenges fra 32 til 42 meter. Da vil de ta over 200 passasjerer.

Som del av byggetrinn 2 er det bygget en bussterminal ved Lagunen. Skyss, som drifter det meste av kollektiv-
trafikken i Hordaland, inkludert Bybanen, har satt opp busser som går direkte mellom Lagunen og Bergen sentrum.

Fire grunnentrepriser
Byggetrinn 2 er prosjektert av Multiconsult. Grunnarbeidene har skjedd i fire entrepriser. Anleggsgartner Svein Boasson AS har utført arbeidene på Nesttun. Mesta AS har hatt entreprisene Nesttun-Mårdalen og Mårdalen-Lagunen. NCC Construction AS har utført arbeidene ved Lagunen. LAB Entreprenør AS har ført opp 10 perrongbygg og et heishus ved Lagunen.

Forberedende entrepriser med veibru i Nesttuntunnelen er utført av Veidekke Entreprenør. Forberedende arbeider i Skjoldskiftet er utført av NCC Construction.

Skinnene er produsert av Arcelor Mittal AL fra Polen og lagt ned av Torpol, også fra Polen. BDR har levert banesignal-
systemet. Sporvekslere kommer fra Voest Alpine (VAE) fra Østerrike. Efacec fra Portugal har levert banestrøm-
anlegget. Signal- og teleanlegget kommer fra franske Thales. M Thunestvedt Elektro har montert elektro langs traseen. TH Bhas Bygg har montert støyskjermer. Halvorsen Grave og Transportservice har forlenget busstraseen langs Osvegen.

Byggetrinn 2 er finansiert via Bergens-
programmet og har kostet 1,35 milliarder løpende kroner, alt inkludert. 1,5 milliarder kroner var tilgjengelig og 270 millioner kroner er levert tilbake til programmet.

Det er to tunneler på til sammen 800 meter og to bruer/gangbruer og en kulvert i byggetrinn 2. Strekningen har åtte sporvekslere. Skinnene er enten innstøpt i betong eller ligger på ballast (pukk). Mellom og rundt skinnene er det drøyt 6.000 kvadratmeter gress.

Fanaveien er i stor grad fornyet og mye infrastruktur, som fjernvarme, elektro, tele og vann/avløp er oppgradert og lagt om. Det også bygget 900 meter ny gang- og sykkelvei.

Krevende byggetrinn
Direktør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging sier at byggetrinn 2 har vært krevende både for prosjekterende, utførende og for utbyggerorgani-
sasjonen.

– Vi hadde korte tidsfrister og en krevende fase da alle grensesnitt skulle gå sammen. Samtidig visste vi fra byggetrinn 1 at konseptet virker, sier Skoglie.

Rune Jenssen sier at Bybanen Utbygging stilte strenge krav til entreprenørenes gjennomføringsevne og ikke bare pris ved tildeling av entrepriser. Den største enkeltutfordringen har ifølge Jenssen vært grunnforholdene i Fanaveien.

– Fanaveien var stengt for biltrafikk i seks måneder og en del av massene i grunnen i Mårdalen var forurenset og måtte skiftes. Den første høsten hadde vi uvanlig mye nedbør. Likevel har byggetinn 2 gått greit, sier Jenssen.

Det er lagt ned nærmere 700.000 arbeidstimer på byggetrinn 2.

 

– LÆRTE OSS SELV Å KJENNE
Dette sier regiondirektør Rune Kjærland i Multi-consult om prosjekteringen av byggetrinn 2 på Bybanen i Bergen.

Rune Kjærland utdyper utsagnet med å si at inntil 120 rådgivere i Multiconsult fra 15 ulike fagområdhar arbeidet med prosjektering av Bybanens andre byggetrinn.

– Da aktiviteten var på topp i 2010 la vi ned cirka 9.000 timer per måned. Lærekurven var meget bratt og vi fikk lære vår egen organisasjon å kjenne, sier han.

Multiconsult prosjekterte 3,6 km bybane med dobbeltspor og fem holdeplasser, to tunneler, tre bruer, en bussterminal, to kollektivfelt, rassikring og støytiltak. Ifølge Kjærland er det alle meste utført av ingeniører fra Bergen.

Prosjekteringen omfattet fagene RIB, RIE, RIV, VA, RIBr, GEO, LARK, RIVEI, AKU, miljøgeologi, tilstand, spor, KL-anlegg, ARK, KS/HMS og ytre miljø.

Arbeidet er utført i en målpriskontrakt til 90 millioner kroner. Dette er det største samferdselsoppdrag Multiconsult har hatt.

Multiconsult valgte å ha en oppdragsledelse som besto av fire personer; en tilbudsleder/oppdragsansvarlig (Rune Kjærland), en oppdragsleder (Terje Vik), en prosjekteringsleder (Christian Frank) og en person med ansvar for prosjektstyring (Mette Davidsen). Dette ga ifølge Kjærland god oversikt. For å ha en god fremdrift har hver grunnentreprise hatt sitt eget team, ledet av en entrepriseleder.

For å sikre enhetlige beskrivelser hadde en person ansvaret på alle entreprisene. De har prosjektert Bybanen i 3D.

Oppdragsleder Terje Vik sier fremdrift har vært den største enkeltutfordringen i prosjekteringen. Underveis har Multiconsult hatt 45 delfrister med mulige dagmulkter. Alt arbeid er levert til rett dato. Koordinering og kommunikasjon har også vært utfordrende.

 

REETABLERT NESTTUN
Anleggsgartner Svein Boasson AS har bygget Bybanens trasé gjennom Nesttun sentrum.

Strekningen er på 450 meter.

Svein Boasson har fjernet betongplatene i hovedgaten gjennom Nesttun, trauet ut, gjort klart for spor, bygget nytt overvannssystem, reetablert ny plass mot sør, laget hensettingsspor mot nord, åpnet lokk over Nesttunelva og støpt utkraget fortau på inntil 3,5 meter, bygget ny innkjøring for Nesttun senter og bygget amfi i granitt foran Fana kulturhus.

Daglig leder Sigurd Boasson sier at grunnforholdene stort sett var gode. Grunnen besto av løsmasser. Unntaket var i amfiet mot sør, der massene var dårlige.

Hensettingssporet mot nord er 40 meter og består av en støpt betongplate som ligger på lettklinker (glasopor).

Sigurd Boasson sier at både trafikken ved Østre Nesttunvei og det å gå inn i relativt nyetablert byrom og grave det opp igjen var utfordrende.

Arbeidet er utført med gravemaskin og tradisjonelt anleggsgartnerutstyr. Svein Boasson startet grunnarbeidene i mars 2011 og fullførte dem i oktober 2012. Boassons kontraktssum er på 22 millioner kroner.

Sigurd Boasson sier firmaet fikk brukt erfaringen fra byggetrinn 1.

– Prosjektet har gjort oss bedre på fremdriftsplanlegging og styring av underentreprenører. Bybanen Utbygging er en krevende oppdragsgiver med stramme krav og samtidig en real byggherre vi har hatt et godt samspill med, sier Sigurd Boasson.

 

110 METERS BRU
NCC Construction har utført grunnentreprisen ved Lagunen. Den omfatter blant annet en 110 meter lang og 14 meter bred betongbru.

Grunnentreprisen ved Lagunen er 300 meter lang.

I tillegg til brua har NCC lagt fundament for skinner, bygget en kulvert for fremtidig bruk, en rundkjøring, en bussterminal med pauserom, en parkeringsplass ved Steinsvikveien og et heishus.

Arbeidene startet våren 2011 og ble fullført i november 2012. Senere har NCC påtatt seg tilleggsarbeid for Bybanen Utbygging. NCCs kontraktssum er på 86 millioner kroner.

Anleggsleder Liv Natlandsmyr forteller at grunnen ved Lagunen for det meste består av fjell. NCC har sprengt ut cirka 45.000 kubikkmeter fast fjell.

Natlandsmyr sier at det var utfordrende å arbeide midt i et tett trafikkert område med kjøpesenter, skole og barnehage tett innpå.

– Det var heller ikke enkelt å bygge en bru mens trafikken gikk uforstyrret under. Brua er bygget i en støp som tok drøyt to døgn. Vi startet onsdag morgen og var ferdige fredag formiddag. Det gikk med 1.500 kubikkmeter ferdigbetong, levert i 200 biler fra Unicons anlegg på Laksevåg. Vi støpte fra en side og brukte en pumpe, med en i reserve. Vi planla støpen grundig på forhånd og alt gikk bra. NCC har dyktige fagarbeidere som jobbet 12 timers skift, sier Liv Natlandsmyr.

 

TO GRUNNENTREPRISER
Mesta AS har utført de to lengste grunnentreprisene på byggetrinn 2 på Bybanen i Bergen.

Entreprisene strekker seg fra Nesttun til Lagunen, en samlet strekning på nærmere tre kilometer.

Flyttet Fanaveien
Prosjektleder Gunnar Tunestveit i Mesta forteller at selskapet har utført alt grunnarbeid inkludert en del infrastruktur.

– I praksis har vi flyttet Fanaveien. Bybanen går der bilene kjørte tidligere, mens bilene har fått ny trase parallelt med Bybanen fra Skjoldskiftet til Skjold skole.

Gunnar Tunestveit sier at grunnforholdene stort sett har vært dårlige.

– Vi har foretatt mye masseutskiftning, noen steder 10-12 meter ned i grunnen. I deler av Fanaveien lå det isopor som nå er skiftet ut med sprengsteinsmasser.

Totalt har Mesta skiftet ut cirka 100.000 tonn lettere forurensete masser og 80.000 blandingsmasser fra Fanaveien. Det blir 6.000 billass ut fra anleggsområdet og et tilsvarende antall inn.

Mesta har drevet to tunneler på til sammen 700 meter og bygget to gangbruer. Tunestveit sier at kurvaturen på gangbruene krevde mye avansert forskaling.

– Det var mer møbelsnekring enn tradisjonell forskaling, sier Tunestveit.

Måtte fungere
Tunestveit trekker frem opprettholdelse av infrastruktur som det mest krevende i prosjektet.

– Vi gjennomførte en ganske omfattende omlegging av infrastrukturen langs Fanaveien. Samtidig måtte alt fungere også i anleggstiden. Under masseutskiftningen hengte vi opp strøm- og telekabler. Trafikk og logistikk var også krevende i prosjektet, sier Tunestveit.

Mesta utførte det meste av sine to entrepriser som to separate prosjekter. Totalt har selskapet lagt ned 420.000 arbeidstimer, tilsvarende 250 årsverk. Da aktiviteten var på topp var 150 personer med. Dette var under tunneldrivingen. Tunnelene er drevet fra en side, med rigg og dumpere.

Anleggsarbeidene startet i januar 2011 og ble overlevert høsten 2012. Mestas kontraktssum er på cirka 400 millioner kroner. Tunestveit sier byggetrinn 2 har gitt Mesta nyttig erfaring med infrastruktur.

– Vi har hatt mange milepeler og samarbeidet med mange underentreprenører og leverandører der vi har lagt til rette for at de skal kunne gjøre sitt arbeid, sier Tunestveit.

 

PERRONGBYGG, UTSTYR OG ELEMENTER
LAB Entreprenør har satt opp ti perrongbygg med rekkverk, benker, avfallskurver og utstyr på alle Bybanens holdeplasser i byggetrinn 2 fra Nesttun til Lagunen.

I tillegg har LAB hatt alle perrongbyggene og stål og glass til trapp- og heishuset på kollektivterminalen i Lagunen.

Prosjektleder Stig Hole i LAB Entreprenør forteller at entreprisen for perrongbygg på Bybanen byggetrinn 2 ble utløst av en opsjon fra byggetrinn 1. Kollektivterminalen i Lagunen er i en egen entreprise.

Perrongbyggene er tegnet av Arkitektgruppen Cubus. Node Rådgivende Ingeniører har beregnet stålkonstruksjonene og laget verkstedstegninger. Perrongbyggene er produsert og montert av smed Johs Sælen & Søn og glassmester Hole Glass. Minde Snekkeri har laget trebenker i oljet eik. Euroskilt har levert avfallskurver. 

LAB Entreprenørs kontraktssum for de to entreprisene er til sammen på 30 millioner kroner. Arbeidene startet i april 2012 og ble fullført i november samme år. LAB hadde fra seks til åtte montører i arbeid med glass og stål. Arbeidet ble utført uten fraværsskader.

Ifølge Stig Hole har monteringsarbeidene gått veldig bra. LAB har videreført god erfaring fra byggetrinn 1 og benyttet de samme underentreprenørene.

– De største utfordringene var krav til nøyaktighet og grensesnitt mot andre entrepriser, både i tid og utførelse, slik at alt skulle stemme overens og overholde tidsplan, sier han.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter