Bruk overvannet som en ressurs

– Vi må lære oss å leve med vannet og de nye klimautfordringene, sier daglig leder Merete Bellingmo i Naml - Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører.

Klimaendringer medfører et stadig større fokus på håndtering og disponering av overvann, og siste helgs styrtregn i Oslo-området aktualiserer dette ytterligere.

– Økt nedbørsintensitet stiller strengere krav til fordrøyningssystemer. Dette gjelder spesielt i sentrale bystrøk, men den siste tidens kraftige nedbør har vist at det er problemer med overvann hos mange ute i distriktene også, sier Bellingmo.

I denne sammenhengen sikter hun ikke spesielt på de store flomkatastofene som har rammet flere distrikter, men den generelle økende mengde nedbør over korte tidsperioder.

Grønn byggenæring
– Vår organisasjon er oppdatert innen den grønne delen av byggenæringen og kan komme med råd og løsninger til hvordan man kan håndtere og disponere overvann. Ulike forskningsmiljøer og anleggsbransjen har også studert denne problemstillingen de siste årene, sier Bellingmo.

Hun viser til NVE (Norges Vassdrags og energidirektorat) ved forsker Bent Braskerud, som har sett nærmere på dette. Naml har også problemstillingen inne i sin kompetanse i dag.

– Vi har et spesielt fokus på dette og kan bistå både private og offentlige med løsninger, sier Bellingmo.

Hun understreker at valg fordøyingssystem må tilpasses lokale forhold i hvert prosjekt. Her har anleggsgartnerne erfaring med flere typer anlegg, alt fra lukkete systemer til åpne vannspeil som et estetisk element i utforming av uteområder.

Ifølge Bellingmo og Naml kan man se dette som tre trinn til mulig løsning:

- Infiltrere den minste nedbøren
- Forsinke den større nedbøren
- Trygg bortleding av den meget store nedbøren

Grønne tak og regnbed
– Framtida krever at vi ser på en ny håndtering av overvann. Private huseiere kan for eksempel etablere grasdekkende grøfter, permeable dekker eller regnbed, sier hun og peker også på andre mulige løsninger:

– Grønne tak på hovedhus eller garasje holder tilbake vann. På tomta kan det legges permeable dekker som infiltrerer regnvannet, eller etablering av regnbed som fordrøyer vannet.

Andre tiltak kan være grønne vegger, tette eller vannsikre hus eller frakoblede takrenner.

 – Vi må kunne leve med vannet og de nye klimautfordringene som allerede er her og som vi møter i fremtiden, avslutter Bellingmo, som presiserer at anleggsgartnerne i Naml er rede til å ta denne utfordringen sammen med private huseiere og det offentlige.