Bransjeforeninger ber regjeringen om 40 millioner til konflikthåndtering

Nelfo, MEF, EBA, RIF og Rørentreprenørene ber regjeringen om inntil 40 millioner kroner til å styrke mekling.no. De mener dette er nødvendig for å løse konflikter som har oppstått som følge av koronatiltakene.

Koronakrisen har ført til en situasjon med økte konflikter i bygg-, anleggs - og eiendomsnæringen. Samtidig er apparatet som normalt håndterer konfl ikter kraftig nedskalert. Nelfo, MEF, EBA, RIF og Rørentreprenørene representerer hovedtyngden av entreprenører og prosjekterende i BAE -næringen, og de kommer nå med den en bønn til myndighetene om å være med på å styrke mekling.no.

- Vi er alvorlig bekymret for utviklingen. Vi har derfor tatt et felles initiativ for å tilrettelegge konfliktløsning gjennom Mekling.no som sammen med resten av byggenæringen er vårt felles senter for utenrettslig konflikthåndtering. Vi ber om medvirkning til dette fra myndighetene, skriver de i brevet til regjeringen, som er undertegnet av direktørene i de fem bransjeforeningene.

Mekling.no er et samarbeid mellom de store statlige byggherrene, entreprenørene, rådgivende ingeniører og arkitekter. Hensikten er å få ned konfliktnivået i bransjen, og få økt tillit mellom partene. Formålet er videre å få til mer effektiv produksjon, og at bransjen får løst konflikter billigere, raskere og bedre enn i rettsapparatet. Mekling.no er kommet godt i gang og kan tilby tjenester som er tilpasset og kvalitetssikret, og som kan være et vikt ig bidrag i den dagsaktuelle situasjonen, skriver de i brevet.

«Mange av konfliktene skapes eller økes grunnet de myndighetstiltak som er iverksatt for å ivareta liv og helse i koronakrisen. T iltakene skaper stor usikkerhet ift pågående og kommende kontrakter. Vi ber derfor regjeringen støtte vårt initiativ om å så raskt som mulig ha operativt et konflikt-forebyggende regime, og vi ber om en delfinansiering av tjenesten som Mekling.no kan tilby gjennom et bidrag for 2020-21 på inntil 40 millioner kroner. BAE-næringen tar selv en betydelig del av kostnadene», skriver de.

Videre skriver de at de ser for seg at myndighetene står for 60 prosent av finansieringen, mens partene tar de resterende 40 prosentene.

- Vi må unngå at kostnader blir en barriere for at entreprenørene, rådgiverne og oppdragsgiverne tidlig nok etterspør hjelp. Vårt forslag er at myndighetene bidrar med delfinansiering av det operative konflikthåndteringsapparatet. Lavt konfliktnivå og tidlig løsning av konflikter gir store effekter for virksomhetene og for samfunnet, skriver de, og understreker viktigheten av en snarlig respons fra myndighetene.