Brannsikring av verneverdig tett trehusbebyggelse

Landets brannvesen skal i vinter kartlegge verneverdig tett trehusbebyggelse hvor det er fare at en brann kan spre seg til omkringliggende områder. På landsbasis kan det dreie seg om mellom 100 og 200 områder.

Beskyttelse av uerstattelige nasjonale kulturverdier mot brann er i St.meld. nr 41 (2000-2001) satt opp som et av fire nasjonale mål for perioden 2002-2005. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) samarbeider med Riksantikvaren om et prosjekt med hovedmålsetting å hindre tap av slike kulturverdier gjennom bedre brannsikring av verneverdig tett trehusbebyggelse. Resultatene av kartleggingen vil bli systematisert i en eller flere nasjonale rapporter som DSB og Riksantikvaren håper å ha ferdig i løpet av første halvår. Rapporten vil danne grunnlag for å vurdere lokale og nasjonale tiltak for bedre brannsikring.