Bøter på 200.000 kroner for graving i bakgård

Selskapet Norinvest Bolig AS og selskapets styreformann er i Trondheim tingrett dømt til å betale bøter på til sammen 200.000 kroner for å ha gravd i en bakgård i Trondheim uten tillatelse fra Riksantikvaren.

Bøtene på henholdsvis 150.000 kroner og 50.000 kroner er straffen for brudd på flere bestemmelser i kulturminneloven. Gravingen skjedde høsten 2002 i forbindelse med ombyggingsarbeider på en eiendom i Kjøpmannsgata i Trondheim, i et område som omfattes av kulturminnet «Middelalderbyen Trondheim». Erstatningskrav Saken kom for retten etter at Norinvest Bolig og selskapets styreformann nektet å vedta forelegg på henholdsvis 300.000 og 100.000 kroner. Retten legger til grunn at overtredelsen ikke er forsettlig. Riksantikvaren har varslet et betydelig erstatningskrav overfor selskapet. Ifølge dommen kan det dreie seg om beløp « i størrelsesorden 800.000 kroner», og retten har tatt dette i betraktning ved straffutmålingen. Historiebok Trondheim tingrett, under ledelse av tingrettsdommer Øyvind Hoel, sier i domspremissene at å ødelegge kulturminner, er «som å rive ut sider i en historiebok som bare finnes i ett eksemplar». Siden vernemyndighetene har klassifisert Midtbyen i Trondheim, og områder i sju andre norske byer, som middelalderbyer, er det åpenbart at verneinteressen er stor, og at ethvert inngrep i slik grunn uten arkeologisk sikring, medfører uopprettelig skade, heter det i domspremissene.