Bompenger på Hålogalandsvegen på høring

Hva skal det koste, og hvor blir bomstasjonene plassert? Bompengesaken sendes nå på høring til de involverte kommunene og fylkeskommunene.

Den delen av Hålogalandsvegen som skal bygges først er det såkalte OPS-prosjektet. Dette har en anslått totalkostnad på 8,6 milliarder kroner (2018), og hoveddelen av dette skal dekkes av statlige midler, mens en mindre andel på 1,15 milliarder kroner (2018) skal dekkes av bompenger. Dette gir en relativt lav bompengeandel på litt over 13 prosent av totalsummen, skirver Statens vegvesen i en pressemelding.

Allerede i 2013 fattet alle de syv involverte kommunene, samt Nordland og Troms fylkeskommuner, prinsippvedtak om at vegprosjektet Hålogalandsvegen kan delfinansieres med bompenger.

Siden da har Stortinget vedtatt at deler Hålogalandsvegen skal bygges, og at dette skal gjennomføres som et offentlig–privat-samarbeidsprosjekt (OPS-prosjekt).

OPS-prosjekt

OPS-prosjektet strekker seg fra Tjeldsundbrua via Gullesfjord og til Langvassbukt, rett før Sigerfjordtunnelen. Prosjektet omfatter bygging av 83 kilometer vei på E10, rv. 83 og rv. 85, hvorav det til sammen er 28 km tunnel fordelt på 9 tunneler/tunnelarmer, 20 kilometer vei i ny trase og 35 kilometer oppgradering av veg i eksisterende trase.

Reguleringsplanen, som ble vedtatt sommeren 2017, dekker et større område og tar med seg vegene inn til Harstad, Sortland og fra Tjeldsundbrua til Snubba, men disse endestrekningene skal ikke bygges i denne omgang.

De som bygger skal også vedlikeholde

En OPS-kontrakt er en langtidskontrakt som omfatter at et selskap først bygger vegen og deretter står ansvarlig for drift og vedlikehold av den samme strekningen i inntil 25 år.

Prosjektet vil gi en langt bedre vegstandard, høyere fartsgrenser og vesentlig sikrere veg. Gjennom OPS-prosjektet kortes kjøretiden mellom Harstad og Sortland ned med inntil 40 minutter, hvorav den største besparelsen, på cirka 34 minutter, kommer mellom Harstad og Gullesfjordbotn.

Åtte bomstasjoner

For å kreve inn disse bompengene er det foreslått totalt 8 bomstasjoner.

Hovedregelen i bompengeprosjekter er at innkrevingen går over 15 år. Likevel legges det opp til en bompengeperiode på 20 år i dette prosjektet, da det vil føre til mindre forskjell på lengden på bompengeperioden og lengden på OPS-kontrakten som er 25 år.

Det legges til grunn etterskuddsinnkreving av bompenger, det vil si at innkrevingen først starter opp når OPS-prosjektet er ferdig bygget og åpnet for trafikk.