Bompengeprosjekt i Bømlo

Regjeringen gjør fremlegg om at Stortinget vedtar delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland. Prosjektet er omtalt som Bømlopakken.

- Dette er et viktig prosjekt, som vil bidra til å løse lokale trafikkutfordringer gjennom et betre og sikrere veinett, sier statssekretær Geir Pollestad.

Arbeidet er planlagt med oppstart når innkrevingen for Trekantsambandet blir avviklet, trolig i 2012/2013. Etter åpningen av Trekantsambandet har trafikken på Bømlo hatt sterk vekst, og veinettet er ikke tilpasset dagens trafikk. Bømlopakken vil gi betre fremkommelighet og trygghet på veinettet.

Samlet kostnadsoverslag for prosjekt og tiltak er ca en milliard kroner. Av dette er ca 910 millioner kroner på dagens øvrige riksveinett og ca 90 millioner på dagens fylkesveinett. Ca 64 prosent av investeringene er forutsatt dekke av bompenger.
Finansieringen av Bømlopakken er basert på statlige og fylkeskommunale midler, lokale tilskudd og bompenger.

Alle riksveiprosjektene innenfor Bømlopakken er på den delen av det øvrige riksveinettet som er foreslått overført til fylkeskommunene når forvaltningsreformen trer i kraft i 2010. Dette innebærer at Hordaland fylkeskommune er ansvarlig for å bevilge forutsatte statlige midler til Bømlopakken fra 2010.

Les mer om prosjektet her