Boligprodusentens Forening, og spesialrådgiver Per Jæger, lanserer nå «Branntrygg 2». Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

Boligprodusentens Forening, og spesialrådgiver Per Jæger, lanserer nå «Branntrygg 2». Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

Boligprodusentene lanserer ny versjon av «Branntrygg»

I fjor sommer lanserte Boligprodusentenes Forening sitt konsept «Branntrygg» som et verktøy for å gjennomføre fraviksanalyser for utvendig trekledning. Nå har de oppdatert verktøyet.

– Den nye versjonen av «Branntrygg» er utvidet til å gjelde alle behandlede trekledninger hvor det ikke kan dokumenteres at trekledningen med nødvendig etterbehandling tilfredsstiller preakseptert ytelse D-s3,d0. Bakgrunnen er at branntester har vist at trekledninger ikke tilfredsstiller preakseptert ytelse D-s3,d0 når de er behandlet med vanlige malings- og beisprodukter som selges i forbrukermarkedet. «Branntrygg» gjelder derfor også for trekledninger som har dokumentert ytelse D-s3,d0 eller bedre ut fra fabrikk, men hvor det ikke kan dokumenteres at denne klassifiseringen opprettholdes med nødvendig etterbehandling, som for eksempel maling og beis, sier spesialrådgiver Per Jæger i en pressemelding fra Boligprodusentenes Forening.

Jæger sier de har jobbet mye med denne tematikken og den nye versjonen av «Branntrygg», og han anbefaler alle medlemmene i Boligprodusentene om å bruke dette verktøyet.

Alle bygg
Han påpeker videre at de anbefaler at «Branntrygg» brukes for alle bygg i brannklasse 1 og 2 med royalbehandlet trekledning eller med trekledning (ubehandlet og behandlet) som må etterbehandles med maling, olje eller beis.

Jæger viser til at brannloven § 6 krever at eier og bruker skal holde byggverket i forsvarlig stand og påse at det til enhver tid virker etter sin hensikt. Forskrift om brannforebygging § 4 krever videre at eieren "skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten".

– «Branntrygg» behøves ikke for bygninger med trekledninger hvor det ikke er behov for etterbehandling med maling, olje eller beis, og hvor ytelseserklæringen dokumenterer tilfredsstillelse av klasse D-s3,d0 ut fra fabrikk, sier Jæger videre.

«Branntrygg» er et web-verktøy som bygger på flytskjema hvor brukeren må svare ja eller nei på ulike spørsmål.

– Verktøyet spesifiserer hvilke kompenserende tiltak som eventuelt må utføres for å opprettholde brannsikkerheten etter funksjonskravet i TEK17 § 11-9 (2) som krever at "Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på muligheten for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning", sier Jæger.

Består av «Branntrygg 1» og «Branntrygg 2»
Den første versjon av web-verktøyet Branntrygg ble lansert 2. juli 2021.

– Verktøyet var utviklet av Holte AS og baserte seg på standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser som SINTEF Community hadde utarbeidet for Boligprodusentenes Forening. Denne omfatter fraviksanalyser for frittliggende eneboliger/fritidsboliger med én boenhet, kjedede boliger/fritidsboliger og rekkehus. «Branntrygg» er nå utvidet med en ny modul som omtales som «Branntrygg 2», og den nye modulen omfatter fraviksanalyser for bygningstyper i brannklasse 1 og 2 som ikke dekkes av «Branntrygg 1». «Branntrygg 2» bygger på standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser som Safezone AS har utarbeidet for Boligprodusentenes Forening. «Branntrygg 2» omfatter boligbygninger med horisontale brannskiller i brannklasse 1 og 2. I tillegg inngår kontorbygninger, hotell- og overnattingsbygg og barnehager og skoler i brannklasse 1 og 2, utdyper Jæger i meldingen.

Det er Holte AS som har utviklet den tekniske løsningen for «Branntrygg».

– Bruk av «Branntrygg» følger ansvarssystemet på vanlig måte, heter det i meldingen.

– Den nye versjonen av «Branntrygg» skal ikke omfatte omsorgsboliger og publikumsbygg, jf. DiBKs uttalelse av 30. april 2021, heter det i meldingen.

– Den første versjon av web-verktøyet «Branntrygg» ble utviklet for at prosjekterende foretak skulle kunne bruke verktøyet for å gjennomføre en fraviksanalyse og dokumentere at boligbygget med royalbehandlet, utvendig trekledning oppfylte funksjonskrav i TEK17 § 11-9. Den nye modulen «Branntrygg 2» omfatter boligbygninger med horisontale brannskiller i brannklasse 1 og 2. I tillegg inngår kontorbygninger, hotell- og overnattingsbygg og barnehager og skoler i brannklasse 1 og 2, påpeker Jæger og viser til at de standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser til Safezone bygger på resultater og ny kunnskap fra omfattende branntesting utført av RISE Fire Research AS i Trondheim høsten 2021.

– Testingen hadde som hovedformål å undersøke hvordan luftespalten bak kledningen innvirket på brannspredningen. Resultatene er publisert i RISE-rapport 2022:05 Brann i holrom bak royaloljebehandla kledning av furu. Resultatene viste at bruk av royaloljebehandlet kledning ikke hadde noen statistisk signifikant innvirkning på hvordan brannen i hulrommet spredde seg. Forsøkene viste at temperaturstigningen i hulrommet var raskere med vertikal utlekting enn med krysslekting. Samtidig spredte varmen seg raskere sideveis med krysslekting. Et viktig resultat fra forsøkene var at tilgangen på oksygen var avgrensende på brannen i luftespalten, og at tilgangen på oksygen kan være like viktig for å avgrense brannspredningen som de branntekniske egenskapene til materialene inne i luftespalten. Når brannen i luftespalten blir avgrenset av oksygentilgangen vil det bli dannet større mengder brennbare gasser i røyken. Dersom røyken sprer seg til andre steder hvor oksygentilgangen er bedre, kan gassen ta fyr på nytt, utdyper spesialrådgiver Jæger.

I meldingen kommer det også frem at følgende vurderinger inngår i «Branntrygg 2»:
* Rømningsveier
* Brannspredning eget bygg
- Motstående vegg
- Innvendig hjørne
- Takutstikk
- Utspring/balkong/veranda og lignende
- Overbygg
- Hulrommets utforming
- Vertikal spredning (brannspreding til overliggende brannceller ved innvendig brannstart)
* Fare for brannspredning til nabobygg (avstand)

Jæger er fornøyd med nå å få dette konseptet på plass.

– Det er lagt ned mye arbeid i denne saken, men det gjenstår fortsatt noe arbeid. Hele dette regelverket er egentlig modent for modernisering. Jobben blir å få regelverket til å henge i hop med den faktiske situasjonen. Det er sluttproduktet som henger på veggen som skal behandles, og man er avhengig ar det er korrekt gjort. Noen steder er det også sikkert lurt å skjerpe kravene, sier han.