Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens landsforening. Arkivfoto.

BNL vil bruke tid på regjeringens bemanningsforslag - Fellesforbundet kritiske

Byggenæringens landsforening (BNL) trenger tid på å fordøye regjeringens forslag til lovendringer for innleie fra bemanningsforetak, mens Fellesforbundet er kritiske til flere punkter. NHO-service slår på sin side fast at dette ikke er noen gavepakke til bemanningsbransjen.

Torsdag la arbeidsminister Anniken Hauglie (H) frem høringsnotatet for endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak.

Hauglie ønsker blant annet en maksgrense på bruk av vikarer i bygg og anlegg. Bemanningsbyråene skal også få egen hjemmel for midlertidige ansettelser.

– Jeg ser at arbeidsministeren kommer med flere forslag, og at hun kvitterer ut noe av det vi har pekt på. Men det legges også frem noen nye forslag som vi vil bruke tiden frem til høringsfristen på å forankre i BNL og i NHO-systemet. Vi må finne gode løsninger for byggenæringen, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL til Byggeindustrien.

Like vilkår

BNL har i lang tid tatt opp problemstillingen med innleie i byggenæringen. Fellesskapet i NHO brukte vinteren på å jobbe frem en skisse for myndighetene, og forslagene ble lagt frem for statsråden i vår.

– Vi ønsker at de innleide utover rene vikariater skal ha de samme ansettelsesvilkår som våre ansatte. Det er avgjørende å komme frem til løsninger som gjør at bedriftene kan operere med mest mulig like vilkår, legger han til.

- Ingen gavepakke til bemanningsbransjen

NHO Service, som organiserer en rekke bemanningsbyrå i Norge, sier de er opptatt av et seriøst og regulert arbeidsliv og at de på en konstruktiv måte vil å gå i dialog om forslagene.

Men samtidig uttrykker de bekymring for noen av forslagene til regjeringen.

- Vi er bekymret for at en kvote for innleie vil kunne bli svært krevende å håndtere for både innleier og utleier, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service i en pressemelding.

- NHO Service erkjenner at det er utfordringer knyttet til innleie innen bygg og anlegg. I fellesskap med resten av NHO har vi kommet med konstruktive løsningsforslag hvor det skilles mellom kontrakter for dem som leies inn til å dekke kundens midlertidige behov og dem som leies inn til å dekke et fast behov. Regjeringens forslag om å åpne for midlertidige ansettelser for dem som leies ut som vikarer harmonerer med dette tankesettet. Dessverre begrenses regjeringens forslag til å bare gjelde når personell leies ut til vikariater. Vi mener at det virker urimelig å ikke likestille vikariater og andre midlertidige stillinger som er lovlig etter arbeidsmiljøloven. Det vil være vanskelig å skille disse grunnlagene fra hverandre og dette vil kunne skape mye uklarhet, utdyper Kaltenborn.

Hun peker videre på at ansvaret for kvotebegrensningene foreslås lagt på innleier. 

Anne-Cecilie Kaltenborn

- Hvilken effekt dette vil kunne ha er noe uklart. Dette beror blant annet på kvotenes størrelse, bedriftens størrelse, om kvoten skal gjelde på et hvert ansettelsestidspunkt eller om man snakker om et gjennomsnitt gjennom året, om kvoten skal gjelde for ett enkelt yrkesområde og om kvoten gjelder all innleie eller bare den innleie som dekker et fast behov etter unntaksregelen. Vi frykter at en kvote vil være vanskelig å håndtere praktisk og at den særlig vil virke begrensende på de seriøse aktørene, sier Kaltenborn.

- Vi stiller oss positive til at Regjeringen har søkt å tydeliggjøre hva som ligger i kravet til fast ansettelse, avslutter hun.

Fellesforbundet kritiske

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad. Akrivfoto.

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet mener det er bra at regjeringen tar tak i det han beskriver som en uheldig utvikling i bemanningsbransjen med stort omfang av ulovlig innleie, men er likevel kritisk til det som er kommet på bordet.

– Tiltakene er altfor svake og de vil i alt for liten grad løse problemene, mener Krogstad.

Han er blant annet skuffet over at departementet avviser Fellesforbundets ønsker om et forbud mot innleie fra bemanningsselskap når viktige samfunnshensyn tilsier det.

– Vi er svært skuffet over at regjeringen ikke nevner med et ord det som er ett av våre viktigste forslag, nemlig at innleie fra bemanningsselskap utover å dekke opp for vikariater og lignende bare kan skje dersom innleie er hjemlet i landsomfattende tariffavtale. En slik bestemmelse ville ha styrket det organiserte arbeidslivet, og sikret at innleie holdes på et forsvarlig nivå, mener Krogstad.

Kritisk til kvoteforslag

Regjeringen foreslår at innleie fra bemanningsselskap utover å dekke opp for vikariater, skal avgrenses til en kvote.

Dette forslaget blir heller ikke godt mottatt i Fellesforbundet.

– Vi frykter at dette lett kan føre til omgåelser, og særlig i den uorganiserte delen av arbeidsmarkedet, for eksempel i byggebransjen der det er flere bedrifter innenfor samme virksomhet. I stedet for kvote mener vi at det vil være mye mer riktig å regulere dette gjennom landsdekkende tariffavtale. Det vil styrke det organiserte arbeidslivet og på en langt bedre måte dekke den enkelte bedrift sitt behov, mener Krogstad.

Fellesforbundet er også kraftig motstandere av forslaget om å endre arbeidsmiljøloven slik at ansatte i bemanningsselskaper skal kunne ansettes midlertidig når de blir utleid for å dekke opp vikariater.

Ros

Men noe ros får regjeringen fra Fellesforbundet.

– Det er bra at departementet vil gi fast ansettelse et innhold i arbeidsmiljøloven, og på den måten sikre forutsigbarhet for arbeidstakerne for arbeid. Vi vil studere forslaget nøye, blant annet ut fra behovet for at en ny bestemmelse får et reelt innhold, og ikke bare blir en papirbestemmelse, avslutter Steinar Krogstad.