BNL setter i gang omfattende bolig- og infrastrukturprosjekt

– For å få fungerende bo- og arbeidsmarkeder må vi forenkle planprosessene og dermed halvere tiden det tar å planlegge nye bygg- og anleggsprosjekter, sier Jan Halstensen, styreleder i BNL.

Sammen med en rekke sentrale aktører i byggenæringen har Byggenæringens Landsforening (BNL) nå satt i gang et stort prosjekt som skal jobbe tungt inn mot å utvikle gode bolig- og infrastrukturprosesser.

– Med på laget har vi fått med oss de mest sentrale aktørene fra byggenæringen, som OBOS, Brødrene Dahl, Norcem, Optimera og Veidekke. I tillegg er vi i god dialog med RIF om RIFs rolle i prosjektet, legger Halstensen til.

Ledes av Arne Skjelle
Det er nestoren Arne Skjelle som har fått oppgaven med å lede det viktige bolig- og infrastrukturprosjektet.

Arne Skjelle har det siste året ledet både BNL og EBA og har tatt nå på seg denne oppgaven. Resultatet av arbeidet skal sikre en best mulig tilrettelegging for fremtidig befolkningsøkning og et effektivt arbeidsmarked gjennom best mulig statlig, fylkeskommunal og kommunale rammevilkår for infrastruktur og boligbygging.

– Vi er godt fornøyde med å ha fått Arne Skjelle med på laget. Han har en lang og god erfaring som prosjektet vil ha god nytte av, mener Halstensen.

Det er etablert en egen styringsgruppe, som ledes av BNL-sjef Jon Sandnes, hvor også flere av lederne i bransjeforeningene deltar, i tillegg til flere av de andre samarbeidspartnerne i prosjektet.

Stor vekst
Halstensen peker på at befolkningsveksten i Norge er rekordstor, og at den først og fremst skjer rundt de store byene.

– Tidligere har boligbyggingen fulgt befolkningsveksten godt, mens vi nå observerer et rekordstort gap mellom befolkningsvekst og boligbygging, legger Halstensen til. Han understreker også at alt byggeri, enten det er boliger, infrastruktur, næringsbygg eller offentlige byggverk, har som en felles stor utfordring at det tar for lang tid fra en idé blir skapt til et byggverk står ferdig til bruk.

Hovedoppgaven for prosjektet er å bidra til et velfungerende bolig- og arbeidsmarked ved å utvikle bedre og mer effektive statlige, fylkeskommunale og kommunale planprosesser.

I dette ligger:
* Utrede hvilke overordnede virkemidler og belønningsmodeller som kan utvikles for stat og andre offentlige organer.
* Bidra til nødvendige statlige bevilgninger for å sikre forutsigbare fykskommunale og kommunale planarbeider.
* Bidra til bedre samhandling og dialog mellom fylkeskommune og private ved utbygging.
*Sørge for at planloven legger til rette for raskere og mer optimale planprosesser for infrastruktur- og boligutbygging.
* Bidra til forenkling av regelverk, forskrifter og lover som regulerer infrastruktur- og boligutbygging.
* Det må bygges 38.000 boliger hvert år over tid.

NHO-konferansen
Bo- og arbeidsmarkedsregioner blir tema for NHOs årskonferanse i 2015, og dette er også noe prosjektet skal jobbe opp mot.

– BNL-prosjektet skal samarbeide tett med NHO, sier Halstensen.

Prosjektet vil gå over to år, med start i august 2013.

– Dette arbeidet er godt forankret i hele organisasjonen, legger Halstensen til. Han peker på at denne prosjektmodellen heller ikke er ny, og at den er benyttet i BNL-organisasjonen flere ganger med stor hell.

– Dette er en videreutvikling av denne modellen, avslutter Halstensen.