Rannveig Landet. Foto: BNL

BNL ønsker mer forskningsmidler til næringen

I et innspill til en ny regjeringsrapport ber Byggenæringens Landsforening (BNL) om mer penger til forskning. De mener de får for lite basert på byggenæringens størrelse.

– Noe av det første vi kan konstaterer er at byggenæringens størrelse og betydning for norsk sysselsetting og verdiskaping sammenlignet med andel av forskningsmidler ikke står i forhold til hverandre, til tross for at det er blitt betraktelig bedre de senere år, sier Rannveig R. Landet, direktør for energi- og miljø i BNL i en pressemelsing.

BNL har nylig gitt innspill til Deloittes rapport til Nærings- og fiskeridepartementet om gjennomgangen av virkemiddelapparatet for næringslivet.

BAE-næringen har ifølge BI's verdiskapingsrapport en omsetning på 1.120 milliarder kroner i året og en verdiskaping på 383 milliarder. Med det er verdikjeden bygg, anlegg og eiendom landets nest største , etter olje og gass, målt i verdiskaping.

Landet peker på at det er mange årsaker til dette.

– Noe av årsaken skyldes nok at næringen består av mange små virksomheter som har lite ressurser og kompetanse til å kjøre prosjekter i egen regi, men vi mener også at viktige deler av virkemiddelapparatet ikke er skreddersydd for den typen virksomheter og aktiviteter som byggenæringen består av. Departementene finansierer virkemiddelapparatet. At de prioriterer samfunnsnyttig forskning innen bygg og anlegg er helt sentralt for at næringen skal konkurrere om forskningsmidler på strategisk viktige områder for næringen og samfunnet, sier Landet.

Samtidig understreker Landet at det er mye som fungerer bra i det norske virkemiddelapparatet. BNL er spesielt fornøyd med innretningen i forskningsprogrammene Brukerstyrt innovasjonsarena-programmet (BIA), Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) , Pilot-E og Skattefunn. De siste tildelingene fra Forskningsrådet viser også at byggenæringens bedrifter får gjennomslag for mange gode prosjekter med høy samfunnsnytte og det er økning i antall søknader fra vår næring, forteller Landet.

I pressemeldingen understreker BNL at offentlige anskaffelser har stor betydning for innovasjon i byggenæringen.

– Det offentlige kjøper 30-40 prosent av næringens varer og tjenester og måten anskaffelsen gjøres på kan derfor få stor betydning på en bærekraftig utvikling i Norge. Leverandørutviklingsprogrammet har vist seg å være svært sentralt og et godt virkemiddel for innovasjon i vår næring.