Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL. Foto: BNL/Moment studio

BNL ber om forutsigbarhet i NTP-innspill

BNL ber om forutsigbarhet, klima og tydelige byggherrer i sitt innspill til ny NTP.

- I BNLs høringssvar til Samferdselsdepartementets høring av transportetatenes innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP) ber vi departementet ta særlig hensyn til tre forhold: Forutsigbarhet, klima/miljø- og en tydelig byggherrestrategi. I tillegg er drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur viktig, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL i en pressemelding.

Et samlet BNL har avgitt høringssvar til Samferdselsdepartementet.
– BNL fremhever hvor viktig god infrastruktur er for verdiskapningen i Norge, hvor like konkurransevilkår innenfor transport med land vi konkurrerer mot er avgjørende, sier Sandnes videre.

I høringssvaret vektlegges særlig tre forhold.

– Forutsigbarhet fordi det skaper kapasitet og bygger kompetanse. Miljø- og klimakrav til offentlige prosjekter både innen bygg og anlegg er helt nødvendig om vi skal nå klimamålene.

Det siste hovedpunktet er en tydelig byggherrestrategi.

– Vi trenger en næringspolitisk ambisjon som ser betydningen av at vi i fremtiden har norske aktører som kan planlegge, prosjektere, utføre og drifte prosjekter i hele landet med sysselsettingseffekt, verdiskapning og å anvende og utvikle nødvendig kompetanse på samferdselssektoren i Norge, sier Sandnes

Videre gir også BNL innspill på drift og vedlikehold.

– BNL mener det store vedlikeholdsetterslepet må tas igjen, både for å ta vare på veikapitalen og for at veinettet skal være funksjonelt. Dårlig vedlikeholdte veier koster også mer å drifte. Ny NTP bør derfor inneholde planer for vedlikeholdsarbeidet, både for bane, fylkesveier og riksveier, slik at vedlikeholdet skjer etter en plan som skaper forutsigbarhet, avslutter Sandnes

Les BNLs høringssvar her:
20-06-30 BNL høringssvar NTP.pdf