- Tilstrekkelig tilgang til råvarer er kritisk for å sikre utvikling og etablering av norsk industri, sier generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

- Tilstrekkelig tilgang til råvarer er kritisk for å sikre utvikling og etablering av norsk industri, sier generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

Bergindustrien om regjeringsplattformen: – Positive signaler

Norsk Bergindustrien mener den nye Hurdalsplattformen inneholder flere positive tiltak som kan bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting i bergindustrien.

I en tid hvor vår verdensdel står i en svært risikofylt råvareposisjon, er det essensielt at ny regjering anerkjenner og legger til rette for at bergindustrien kan spille en nøkkelrolle i årene framover, skriver Norsk Bergindustri i en pressemelding.

– Dagens bakteppe er alvorlig. Mange av de mineraler og metaller som vi er avhengige av for å gjennomføre det grønne skiftet, kommer i dag fra andre verdensdeler. Sjeldne jordarter er et godt eksempel, hvor nesten alt kommer fra Kina. Dette er kritisk for Europa, da dette er mineraler som inngår i svært mange teknologiske komponenter som vi er avhengige av i det grønne skifte. Tilstrekkelig tilgang til råvarer er kritisk for å sikre utvikling og etablering av norsk industri, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

Den nye regjeringen slår fast at Norge har store mineralforekomster som vil være viktige i det grønne skiftet. Videre påpekes det at vi har mulighet til å utvikle verdens mest bærekraftige næring. Dette stiller vi oss fullt og helt bak, fortsetter Hall.

Norsk Bergindustri vektlegger følgende fra den nye plattformen som kan bidra til å utvikle næringen i positiv retning framover:

* Regjeringen vil stille langsiktig risikokapital til rådighet for å få frem flere potensielt lønnsomme prosjekter.

* Regjeringen vil fokusere på å korte ned konsesjonsbehandlingstiden, og her forventer Norsk Bergindustri samtidig at det blir tatt grep som gjør at bergindustrien møter bedre koordinerte myndigheter.

* Regjeringen ønsker også å legge til rette for økt kartlegging av mineralressurser, herunder sjeldne jordarter.

* Regjeringen vil støtte opp under elektrifisering av gruvedrift og gjenvinning av mineraler, blant annet gjennom igangsetting av nye forskningsprosjekter.

– I Hurdalsplattformen ønsker regjeringen også å legge til rette for at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt, samtidig som ny deponiavgift vurderes innført. Vi stiller oss negative til innføring av ny deponiavgift. Vårt krav er uansett at det totale skatte- og avgiftstrykket ikke må øke for næringen, avslutter Hall.