Arbeidene i Moss sentrum ble stanset da det ble funnet mer kvikkleire enn forventet. Det vil gi kostnadsøkninger og tidsforskyvninger i prosjektet. En sentrumsgate må stenges i tre år. Foto: Glenn Lund, Bane NOR

Bane NOR håper å gjenoppta jernbanearbeider i Moss i mai

I februar ble det bråstans i jernbanearbeidene i Moss sentrum etter nye kvikkleirefunn. Bane NOR jobber med sikringstiltak og håper å kunne gjenoppta arbeidene i mai. De mener fortsatt sentrumstraséen er den eneste løsningen for prosjektet.

Sandbukta-Moss-Såstad

 Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på cirka 800 meter.

Forberedende arbeider startet høsten 2017. Byggestart for hovedarbeidene var 2019.

I starten av februar satte Bane NOR brems på utbyggingen gjennom Moss sentrum etter at NGI fant større mengder kvikkleire enn først antatt.

Etter planen skal nye dobbeltspor legges i en skråning over havnen i Moss. Den dårlige områdestabiliteten, betyr at Bane NOR og entreprenørfelleskapet mellom Implenia og Acciona må sette i verk en rekke sikringstiltak før de kan gjenoppta arbeidene.

Foreløpig er det usikkert når det kan skje, men Bane NOR sier de sikter seg inn mot mai.

– Vi ser for oss at vi snart kan starte arbeidene med jet-peler i et område ved Circle K-stasjonen litt lenger oppe i byen. Når det gjelder området «Kransen» nede i sentrum, så trenger vi litt mer tid før alt er klart til å starte arbeidene igjen, sier prosjektsjef Birger Steffensen i Bane NOR til Byggeindustrien.

Sikringstiltak

Det er stor bekymring lokalt i Moss for de siste kvikkleirefunnene, og utbyggingen er svært betent. Senest torsdag ble det kjent at interessegruppen Bedre Byutvikling Moss hadde politianmeldt kommunen og Bane NOR.

Bane NORs prosjektsjef forsikrer befolkningen om at de setter sikkerhet først.

– Områdestabiliteten skal være ivaretatt før vi setter i gang med hovedarbeidene. Vi jobber nå med detaljplanleggingen sammen entreprenørene og rådgiverne, og har satt strenge kriterier som må være oppfylt før vi starter igjen. NGIs rapport kvalitetssikres i to runder. Vi gjennomfører en grundig risikoanalyse før gjennomføringen av de nye tiltakene, slik at vi kan ha lave skuldre når vi går i gang. Vi har også en løpende dialog med kommunen, sier Steffensen.

– Hvilke nye tiltak vil dere gjennomføre?

– De nye tiltakene er de som er anbefalt i NGIs rapport om områdestabilitet. Vi vurderer også hvordan vi kan bygge inn mer robusthet i det som er planlagt, for eksempel støtteveggen i Fjordveien.

Skal styrke den geotekniske kompetansen

Prosjektorganisasjonene til både byggherre og entreprenør skal også styrkes.

– Nå som prosjektet er blitt mer komplekst, vil vi forsterke både byggherre- og entreprenørsiden på det geotekniske området. Vi etablerer også et eget fagråd av eksperter som skal støtte oss og sørge for at arbeidene foregår med så lav risiko som mulig, sier Steffensen.

Jobber for fullt på andre deler av prosjektet

Han understreker at det ikke er full stans i prosjektet, selv om de har stoppet arbeidene i Moss sentrum.

– Dette prosjektet er 10 kilometer med dobbeltspor, og strekningen gjennom Moss sentrum er kun en kilometer av totalen. Det pågår arbeid for fullt i andre deler av prosjektet, og fremdriften er god. Vi hadde nylig gjennomslag i Mossetunnelen, og vi har også begynt med spuntearbeider for en kulvert på Carlberg-siden i prosjektet, sier Steffensen.

Prislappen vokser

Det er på det rene at kvikkleirefunnene vil føre til både store kostnadsøkninger og tidsforskyvninger i prosjektet. Prislappen i jernbaneprosjektet har vokst flere ganger allerede, og i fjor varslet regjeringen Stortinget om et behov for å øke dagens kostnadsramme på 10,4 milliarder med inntil tre nye milliarder.

Men Bane NOR anbefaler fortsatt ikke nye traseer i prosjektet.

– Jeg skal ikke forskuttere hva Samferdselsdepartementet vil gjøre, men Bane NOR mener fortsatt at den valgte traseen er den beste løsningen for å løse utfordringene på Østfoldbanen. Det er mye risiko forbundet med andre traseer også, og det vil være uheldig for prosjektet å gå tilbake til utredningsnivå uten å ha en garanti for at utfallet blir så mye bedre eller billigere. Da mister du mange år som vil gå utover de reisende, sier Steffensen.

Internrevisjon pågår

Samtidig som det ble stans i arbeidene i Moss sentrum i februar, varslet Bane NOR at de ville sette i gang en internrevisjon for å finne årsaken til at områdestabiliteten var langt dårligere enn først antatt. Dette arbeidet pågår fortsatt.

Bane NORs ekstra sikringsarbeider vil få konsekvenser for lokalbefolkningen. Bane NOR har varslet at Fjordveien, en av de mest trafikkerte strekningene i Moss med en årsdøgntrafikk på 10-12.000 biler, stenges i tre år fremover.