Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden håper å kunne utlyse konkurransen på nytt våren 2022.
Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden håper å kunne utlyse konkurransen på nytt våren 2022.Illustrasjon: CODE arkitektur.

Avlyser studentboligprosjekt i Gjøvik – tilbudene ligger langt over budsjett

Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden må avlyse et planlagt studentbolig- og parkeringshus prosjekt i Røverdalen i Gjøvik sentrum. Årsaken er at det er et stort avvik mellom budsjett og de fire tilbudene som kom inn i konkurransen.

Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) samarbeider om å bygge nytt parkeringshus og nye studentboliger i Røverdalen. I høst har det vært utlyst en anbudskonkurranse for prosjektet, skriver Sit og Gjøvik kommune i en pressemelding.

– På bakgrunn av de mottatte anbudene er det vurdert at dagens budsjett ikke gjenspeiler den nåværende markedssituasjonen. Anbudskonkurransen avlyses, og partene jobber videre med budsjettjusteringer og tilpasninger av prosjektet med mål om å kunne utlyse ny konkurranse våren 2022, opplyser utbyggerne.

Fire tilbud

Anbudskonkurransen ble avholdt mellom august og oktober i år, og tildelingskriteriet har utelukkende vært pris.

Ifølge Sit og Gjøvik kommune mottok de fire tilbud og samtlige av dem har vært over budsjett både for studentboliger og parkeringshus.

– Tilbudene som er mottatt har vært grundige og gode. En sammenlikning av tilbudenes prisnivåer viser lav spredning i pris for tre av prosjektene. Dette indikerer at tilbudene som er levert viser pris i henhold til nåværende markedsnivå, konstaterer Sit og Gjøvik kommune.

Bestemmelser om avlysing av konkurransen er tatt inn som forbehold i konkurransedokumentene. Med et avvik på denne størrelsen er avlysning av anbudskonkurransen den eneste løsningen som kan anbefales. De fire entreprenørene som har levert tilbud har fått beskjed om at konkurransen avlyses, opplyser utbyggerne.

Sit og Gjøvik kommune oppgir den kraftige kostnadsøkningen på byggematerialer som en trolig hovedårsak til avviket mellom budsjett og markedspris.

Utfordrende kostnadsramme for Sit

Sit opplyser at de for å motta offentlige tilskudd for å bygge studentboliger, er avhengig av å kunne bygge innenfor en gitt kostnadsramme. Per i dag justeres ikke denne rammen fra det året det søkes om tilskudd til prosjektet er klart for igangsetting, og dette skaper til tider store utfordringer, ifølge Sit.

I tillegg er Gjøvik ikke definert som et pressområde, noe som medfører en lavere kostnadsramme enn man har i for eksempel Oslo, Bergen og Trondheim, opplyser Sit.

– Hadde kostnadsrammen blitt justert årlig frem til byggestart, og hadde det vært aksept for at det ofte er minst like kostbart å bygge i ikke-pressområder som i pressområder, hadde trolig situasjonen vært en helt annen for vår del av prosjektet, sier boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås i Sit.

Stort ønske om å realisere prosjektet

Både Gjøvik kommune og Sit har et stort ønske om å realisere prosjektet. Prosjektet er et viktig bidrag til byutviklingen og et viktig bidrag til studentvelferden i universitetsbyen Gjøvik, står det i meldingen.

Partene jobber videre med budsjettendringer for prosjektet. Gjøvik kommune og Sit mener det er realistisk å forvente at budsjettet kan justeres til et nivå som sannsynliggjør realiseringen av prosjektet.