Astrup vil gjøre det enklere å endre bygg og boliger - slik blir de nye reglene

Det skal bli lettere å bruke, vedlikeholde og modernisere eksisterende bygg, foreslår kommunalminister Nikolai Astrup (H). Han vil gjøre reglene enklere.

– Enklere regler kan gjøre at vi får brukt byggene våre på en bedre måte. Det kan for eksempel bli enklere å bruke en hytte til bolig, eller å ta i bruk et tomt lokale til noe nytt og dermed skape mer liv i et bysentrum, sier Astrup i en pressemelding.

Regjeringen la fredag fram et forslag om enklere regler ved endring på boliger og bygg. De vil rydde opp i regler som mange opplever som kompliserte og foreslår at kommunene skal få større mulighet til å gi unntak fra tekniske krav, så lenge sikkerheten er godt ivaretatt.

– Kommunene bruker store ressurser på byggesaker, og vi vet at reglene tolkes ulikt. Klarere og enklere regler vil forhåpentligvis føre til raskere og mer forutsigbar byggesaksbehandling. Dette vil komme både eiere, næringen og kommunene til gode, sier Astrup.

Lovforslaget inneholder også regler som skal hindre at bygg er farlige for omgivelsene, for eksempel etter naturskader, ulykker eller manglende vedlikehold.

Her er de viktigste forslagene i proposisjonen, ifølge pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

  • Unntak fra tekniske krav: Departementet tydeliggjør hva slags arbeid på byggverk som er omfattet av loven og hvilke krav i lovgivningen som gjelder. De foreslår at kommunene får større adgang til å gi unntak fra tekniske krav. Etter søknad kan kommunen gi unntak så lenge hensyn til sikkerhet, helse og miljø er ivaretatt.
  • Øyeblikkelig sikring: Dagens regler for å gi og gjennomføre pålegg tydeliggjøres. Samtidig får kommunene mulighet til å gi eier pålegg om øyeblikkelig sikring, slik at umiddelbar fare kan avverges raskere enn i dag.
  • "Eierløse bygg": Kommunene får rett til å gjennomføre sikring av farlige byggverk, og rett til å rive og fjerne såkalte «eierløse byggverk».
  • Hovedombygging: For å tydeliggjøre at hovedombygging er mer omfattende enn vesentlig reparasjon, skilles hovedombygging ut som et eget tiltak i loven. Samtidig gir lovproposisjonen veiledning om begrepet.
  • Visuelle kvaliteter: For å klargjøre hvordan kommunen skal håndtere verneverdier i byggverk, flyttes dagens krav om ivaretakelse av arkitektoniske og kulturhistoriske verdier ved arbeid på byggverk, til bestemmelsen om visuelle kvaliteter. Kommunen får hjemmel til å avslå en søknad dersom viktige verneverdier ikke er ivaretatt. Avslag vil kreve særlig begrunnelse.
  • Privatrettslige forhold: Det foreslås endringer i bestemmelsen om privatrettslige forhold for å sikre sammenheng med jordskifteloven, slik at saker kan behandles av jordskifterettene.
  • Hensynet til tilgjengelighet: Etter dagens formålsbestemmelse skal prinsippet om universell utforming ivaretas i planlegging og byggesaksbehandling. For å tydeliggjøre at hensynet til tilgjengelighet i boliger også er et overordnet hensyn, tilføyes hensynet i bestemmelsen.
  • Hensynet til «tilstrekkelig boligbygging» tilføyes i bestemmelsen som omtaler oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter plan- og bygningsloven.